ue flag

Regulamin EFP

Regulamin wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wydarzenia zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Europejskim Forum Przyszłości.
 2. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć jako:
  • Forum: Europejskie Forum Przyszłości;
  • Organizator: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwna 38 , NIP: 6342972979;
  • Zarejestrowany Uczestnik – osoba biorąca udział w Forum;
 3. Miejsce i czas Forum – 6-8 październik 2021 r. Stadion Śląski w Chorzowie
 4. W ramach Forum odbędą się wydarzenia:
  • sesje plenarne;
  • debaty panelowe;
  • bloki programowe: prezentacje raportów, wykłady, rozmowy;
  • gale;
  • imprezy towarzyszące
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zasad procesu rejestracji użytkowników do udziału w wydarzeniu i obowiązują wszystkich zarejestrowanych uczestników wydarzenia. Szczegółowy opis procesu rejestracji określony jest w Regulaminie Rejestracji.
 6. Oficjalna strona internetowa Organizatora znajduje się pod adresem www.sfr-slaskie.pl, a oficjalny serwis Forum znajduje się pod adresem www.efp-silesia.pl
 7. Kontakt do Organizatora: telefon.: 505-773-065; e-mail: kontak@efp-silesia.pl.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest rejestracja danej osoby przez formularz zgłoszeniowy przekazany Organizatorowi za pośrednictwem systemu rejestracyjnego on-line lub inny sposób określony przez Organizatora w Regulaminie Rejestracji. W przypadku uczestnictwa odpłatnego, warunkiem uczestnictwa lub uzyskania dodatkowych usług z nim związanych będzie obok rejestracji wniesienie odpowiedniej opłaty.
 2. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym, zamówieniu lub w inny sposób, wymagania i dane Uczestnika konieczne do rejestracji podczas Forum, nabycie prawa do uczestnictwa w Forum lub do skorzystania z określonych usług. Organizator może odmówić rejestracji lub uzależnić rejestrację danej osoby od dodatkowej weryfikacji.
 3. W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzenia cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienie. W przypadku dokonywania rejestracji dla więcej niż jednej osoby, osoba dokonująca rejestracji powinna dokonać odrębnych zgłoszeń dla każdej z nich z odrębnym kontaktem/ adresem e-mail dla każdej osoby rejestrowanej na Forum. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji będą zgodne z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie wydarzenia www.efp-silesia.pl.

§ 3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników

 1. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do odpowiednich część obiektu, w którym Forum ma miejsce oraz odpowiednią do charakteru wydarzenia formę uczestnictwa i kontaktu z uczestnikami.
 2. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Forum, a Uczestnicy wyrażają na to zgodę.
 3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Forum, a Uczestnicy wyrażają na to zgodę.
 4. Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Forum, akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Forum.
 5. Dane osobowe (np. wizerunek, głos w trakcie prelekcji, imię i nazwisko) zarejestrowanego Uczestnika Forum, w postaci zapisu fotograficznego/filmowego/dźwiękowego, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, informacyjnych, dokumentacyjnych itp. przez Organizatora, zwł. poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie, np. na stronie internetowej Organizatora, na portalach/profilach społecznościowych Organizatora, w drukowanych materiałach marketingowych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Forum w formie elektronicznej/drukowanej, w całym okresie publikacji takich materiałów oraz w całym okresie prowadzenia komunikacji informacyjno-marketingowej oraz czynności dokumentacyjnych w Internecie.
 6. Udział w Forum i tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jak opisano wyżej jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest dostępnych tutaj: https://efp-silesia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4. Wystawcy

 1. Prawo udziału w Forum w charakterze wystawcy oraz rezerwację odpowiedniej powierzchni nabywa się na podstawie odpowiedniego zlecenia/zamówienia usług związanych z Forum. Wystawcą jest Uczestnik z prawem do korzystania z określonej powierzchni obiektu lub czasu prelekcji na własne cele informacyjne lub marketingowe.
 2. O lokalizacji powierzchni wystawienniczej decyduje Organizator. Marki, materiały reklamowe, przedmioty i sposób ich eksponowania w ramach czasu lub powierzchni wystawienniczej wymagają akceptacji Organizatora w zakresie ich zgodności z charakterem Forum, warunkiem najmu obiektów oraz przyjętymi standardami estetyczno-technicznymi.
 3. Wystawca adaptuje powierzchnię w sposób estetyczny i kompletny, odpowiednio do charakteru Forum oraz właściwości obiektu. W przypadku jakichkolwiek braków w tym zakresie Organizator upoważniony jest do odpowiednich zmian na koszt wystawcy. Warunki i okres zapewnienia mediów dla danej powierzchni wymagają odrębnych uzgodnień z Organizatorem.
 4. Udostępnienie czasu lub powierzchni wystawienniczej innym podmiotom wymaga zgody Organizatora
 5. Wystawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych montaży, adaptacji i demontaży w ramach czasowych wyznaczonych przez Organizatora oraz zarządcę obiektów, w których odbywać się będzie Forum, nie wykraczających jednak poza okres wskazany w zaleceniu Organizatora. W szczególności montaże i adaptacje nie mogą zakłócać przygotowań Organizatora lub innych Uczestników i muszą być zakończone przed rozpoczęciem Forum, a demontaże muszą nastąpić do końca ostatniego dnia udziału Uczestnika jako wystawcy Forum
 6. Wystawca zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi powierzchnię wystawienniczą w takim stanie, w jakim została mu udostępniona. Wystawca odpowiada na zasadzie ryzyka za uszkodzenia i inne szkody związane z korzystaniem z danej powierzchni. Organizator upoważniony jest do usunięcia zanieczyszczeń, przedmiotów i uszkodzeń na koszt i ryzyko wystawcy

§ 5. Zasady ogólne

 1. Uczestnicy mogą się poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami organizatora i zarządcy obiektu.
 2. Uczestnicy Forum mogą brać udział w Forum jawnie i osobiście, w szczególności nie mogą cedować uprawnień lub części uprawnień związanych z rejestracją lub usługami w ramach Eventu na inne osoby lub przekazywać identyfikatory lub wejściówki innym osobom.
 3. Na terenie obiektu obowiązują zakazy: palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych i spożywania alkoholu, blokowania ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, używania otwartego ognia, butli gazowych, korzystania z prowizorycznych instalacji elektrycznych, wnoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych. Naruszenie któregokolwiek z zakazów uprawnia Organizatora do pozbawienia osoby naruszającej zakaz statusu Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia.

§ 6. Zasady postępowania w związku z obowiązującym stanem epidemii

 1. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2 Uczestnik Forum jest zobowiązany do stosowania w trakcie Forum obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiednich służb, w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy mogą się poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami organizatora i zarządcy obiektu.
 2. Rejestrując się na Forum Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Forum oznacza potencjalne przybywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażania Uczestnika na zrażenie, w szczególności wirusami wywołującymi choroby, w tym wirsem SARS CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. W związku z powyższym ryzykiem Organizator zapewnia Uczestnikom w trakcie Forum środki bezpieczeństwa wskazane przez adekwatne służby oraz obecność lekarzy, jednak nie eliminuje to ryzyka negatywnych konsekwencji zdrowotnych, które to ryzyka obciążają Uczestnika.
 3. Rejestrując się na Forum Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym odpowiednim służbom, w szczególności służbom sanitarnym. Zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do wzięcia udziału w Forum. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości, że może być poddany pomiarowi temperatury i weryfikacji stanu zdrowia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z niżej wskazaną procedurą:
  • W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem przed wejściem na teren Stadionu Śląskiego, Uczestnik nie powinien wstępować na teren Stadionu Śląskiego, powinien pozostać w swoim domu lub hotelu, w którym przebywa, powinien postępować zgodnie z zlecaniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, odziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowa zdzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o objawach choroby.
  • W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem w trakcie trwania Forum i przebywania Uczestnika na terenie Stadionu Śląskiego, powinien on niezwłocznie skierować się do punktu medycznego Forum i poinformować lekarzy o zaobserwowanych objawach a następnie postępować zgodnie z instrukcjami służb medycznych lub sanitarnych.
  • Na terenie Stadionu Śląskiego Uczestnik jest zobowiązany do stosowania przez cały czas trwania Forum, również w trakcie paneli dyskusyjnych, środków ochrony osobistej – maseczek, płynu do dezynfekcji itp. według wytycznych aktualnych na dzień Forum.

§ 7. Postanowienia końcowe i reklamacje

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy Forum w przypadku wstąpienia siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Forum lub w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników. W powyższych przypadkach Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników wynikające z odwołania lub zmiany terminów Forum, w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat i wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub innych świadczeń.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizację praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Forum mogą być zgłaszane do Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@efp-silesia.pl najpóźniej w terminie 3 dni od wstąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będą w oficjalnym serwisie Forum.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info