ue flag

Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno -Ściekowej S.A.

Zbigniew Gieleciak od 20 lat pełni szereg funkcji w różnych instytucjach regionalnych i krajowych. Od 2000 r. jest Prezesem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2001 r. jest Prezesem Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, które jest liderem w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, produkcji energii elektrycznej z OZE. Od listopada 2019 r jest Prezesem Śląskiego Klastra Wodnego, a od października 2020 przewodniczącym Rady Tyskiego Klastra Energii.

Zrealizował wiele przedsięwzięć w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego.   W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” – jednego z największych w Polsce projektów zrealizowanych ze środków Funduszu Spójności UE, a w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej. Przeprowadził realizację modernizacji drogi krajowej DK1 Katowice-Bielsko na odcinku Tychów.

Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł, w tym przeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach doprowadzając ją do jednej z najbardziej efektywnych energetycznie oczyszczalni w Europie. Jest inicjatorem budowy Wodnego Parku Tychy, który pod jego kierunkiem został wybudowany i jest zarządzany. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów rekreacji wodnej w Polsce.

Jest kreatorem rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i efektywnego wykorzystania zielonej energii. Uzyskane w tym zakresie wyniki uplasowały RCGW S.A. na pozycji lidera pod względem bilansu energetycznego wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie. Autor kilkunastu artykułów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Przewodniczący rad programowych, wykładowca i panelista kilkudziesięciu konferencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Zbigniew Gieleciak jest jednym z założycieli Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej, od 20 lat jest jej prezesem. W latach 2016-2021 był  Wice-Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej.  Jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć wspierających i integrujących zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska. Samorząd gospodarczy którym kieruje realizuje projekty  wspierające rozwój przedsiębiorstw w regionie, na co Izba pozyskała środki finansowe w wysokości ponad ponad 40 mln zł. Przy udziale Izby utworzonych zostało ponad 270 nowych firm.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, przez 12 lat członek Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz członek Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od 2015r. wiceprzewodniczący Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Od 2016r. członek Rady Społecznej Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Rzecznik patentowy i autor kilkunastu patentów. Opracował ok 100 wniosków patentowych i ok. 500 zgłoszeń znaków towarowych do ochrony.

Brał czynny udział w opracowaniu 1-szej w Polsce Regionalnej Strategii Innowacji dla Śląska, której celem było wypracowanie wizji innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego. Ekspert w obszarze wdrażania polityki spójności, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Od 2015 do marca 2020r ekspert Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w Warszawie , które stanowią szkielet dla prowadzenia badań i rozwoju, tworzenia  innowacyjnych rozwiązań w  gospodarce. Były członek zespołu ds. elektromobilności przy Urzędzie Marszałkowskim. Członek Śląskiego Forum Ekspertów od kwietnia 2020r.

Za swą działalność został odznaczony i wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info