ue flag

Rafał Kandziora, Delegat Województwa Śląskiego do Zgromadzenia OZW RP oraz Członek Zarządu ZW RP

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Rehabilitacja ruchowa. Pełnił funkcję Zastępcę Dyrektora ds. Pedagogicznych, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek doraźnej Komisji ds. Klimatu, Członek doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info