ue flag

dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Kierownik Zakładu Unii Europejskiej SGH w Warszawie

Ewelina Szczech-Pietkiewicz jest profesorem SGH, gdzie kieruje Zakładem Unii Europejskiej. W 2020r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie Ekonomia i Finanse, a wcześniej (2007r.) stopień doktora nauk ekonomicznych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na obszarach: konkurencyjności miast, rozwoju miejskiego, konkurencyjności regionów, oraz polityce spójności Unii Europejskiej.

Doświadczenie badawcze i naukowe zdobyła pracując na: Wydziale Biznesu i Nauk Społecznych (Department of Business and Social Sciences) w Aarhus University, Uniwersytecie w Barcelonie w zespole Urban Creativity, Innovation and Transformation Research Group, Uniwersytecie Glasgow (Dekaban-Liddle Senior Fellowship) i Uniwersytecie Islandzkim. Doświadczenie zawodowe, poprzedzające pracę naukową, zdobyła głównie w instytucjach administracji publicznej.

Jest zaangażowana jako kierownik lub badacz w realizację projektów badawczych i wdrożeniowych m.in. Jean Monnet Erasmus+ i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ewelina Szczech-Pietkiewicz jest autorką lub współautorką czterech monografii poświęconych tematyce miejskiej, kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych oraz kilkunastu rozdziałów w wieloautorskich monografiach naukowych.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info