ue flag

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w ramach Europejskiego Forum Przyszłości (dalej: Forum), Polityka Prywatności Forum oraz zasady wykorzystania plików cookies (definicja poniżej) w serwisie internetowym https://efp-silesia.pl (dalej: Serwis lub Strona)

§ 1

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824122, NIP: 6342972979; REGON: 385412081; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł; zwana  dalej: Organizatorem Europejskiego Forum Przyszłości, Organizatorem lub Administratorem zawsze dąży do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz stosuje zgodne z prawem adekwatne rozwiązania organizacyjno-techniczne, których celem jest pełne zapobieganie jakimkolwiek zdarzeniom zw. z naruszeniem prywatności uczestników Forum oraz użytkowników stron internetowych Organizatora.

§ 2

Oficjalna strona internetowa Organizatora znajduje się pod adresem www.sfr-slaskie.pl, a oficjalny serwis Forum znajduje się pod adresem www.efp-silesia.pl.

§ 3

Wszystkie działania Administratora są oparte na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386 z późn. zmianami).

§ 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim: Maciej Zaremba, tel.: +48 505 981 042, e-mail: iod@efp-silesia.pl (Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Państwa danych osobowych).

§ 5

Jakiekolwiek przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane:

 • na podstawie jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie jednoznacznie określonych celów (np. do wysyłania korespondencji elektronicznej – newsletterów, e-mail z potwierdzeniami itp.);
 • lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. kwestie akceptacji regulaminu dot. organizacji Forum);
 • lub gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • lub gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. (Prawnym interesem Administratora jest np. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.)

§ 6

Administrator oświadcza, że wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w związku z organizacją Forum dysponują odpowiednimi upoważnieniami do przetwarzania oraz zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 7

Słowniczek definicji kwestii informatycznych zw. ze Stroną:

 • cookies (plik cookie, ciasteczko/a) – to zapisywany w urządzeniu użytkownika (komputer, tablet smartfon itp.) nieduży plik, w którym są umieszczone różne ustawienia i informacje związane z odwiedzanymi stronami w Internecie i mogą służyć do m.in.: zapisywania ustawień/logowań stron, wyświetlania reklam i zapamiętywania wybranych działań użytkownika i zapamiętywania preferencji użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji warto przeczytać:
 • adres IP – to liczbowy numer identyfikujący zwykle jedno urządzenie podłączone do Internetu (lub sieci lokalnej). W celu uzyskania dodatkowych informacji warto przeczytać: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
 • http, protokół http – czyli protokół (technologia) umożliwiający przesyłanie danych w Internecie. To dzięki http możliwa jest komunikacja pomiędzy klientem (przeglądarką internetową) a serwerem, na którym są wszystkie pliki tworzące serwis internetowy. Dodanie litery s (czyli https) to wciąż przesyłanie danych, ale już w postaci zaszyfrowanej tak, by nie podejrzała ich osoba trzecia/nieupoważniona.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą tzw. bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie (przesyłane dane są szyfrowane, by nie podejrzała ich osoba trzecia/nieupoważniona – jak opisano powyżej).

§ 8

Administrator prosi, by zwrócić uwagę, że na Stronie mogą być opublikowane/zamieszczone zewnętrzne linki, które umożliwiają osobom – odwiedzającym Serwis Organizatora – dotarcie do innych zewnętrznych stron internetowych. Równocześnie: w trakcie korzystania z Serwisu Organizatora w urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) mogą zostać zapisane pliki cookies, które pochodzą z innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube), które to pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług/funkcjonalności zw. z zewnętrznymi serwisami.

Dlaczego jest to istotna informacja? Każdy podmiot w Internecie indywidualnie określa zasady wykorzystywania plików cookies w swojej Polityce Prywatności, zatem Administrator nie ma wpływu na zasady projektowania/tworzenia/określania celów zewnętrznych plików cookies oraz postanowień zewnętrznych polityk prywatności, o których decydują zewnętrzne podmioty.

§ 9

Jakie dane są gromadzone w trakcie korzystania ze Strony Organizatora?

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera Administratora, na którym przechowywana jest Strona. Każde przesłane/skierowane zapytanie/połączenie jest zapisywane w logach serwera (logi to forma elektronicznego rejestru zdarzeń). Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika Internetu, datę i czas połączenia z serwerem, charakterystykę nawiązanego połączenia przy pomocy protokołu http(s) (łącznie z ew. kodami błędów), informacje o używanej przeglądarce internetowej i specyfice systemu operacyjnego oraz jego ustawień (a także np. tzw. referer, czyli adres wcześniejszej witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę za pomocą odnośnika/linku, który został kliknięty).

Uwaga! Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Stronę i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji poszczególnych osób fizycznych. Logi są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania Stroną.

§ 10

Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zmianami), korzysta również z plików cookies, które są danymi informatycznymi, zwł. plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, smartfon itp.) użytkownika. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz posiadają swój unikatowy numer.

Administrator używa plików cookies w celu:

 • ułatwienia korzystania ze Strony podczas jej przeglądania;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające Stronę z niej korzystają (np. jakie podstrony odwiedzają);
 • określenia, kto jest nowym, a kto powracającym użytkownikiem;
 • sprawdzenia czy podczas korzystania z Serwisu wystąpiły problemy z jego użytkowaniem.

§ 11

W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • związane z daną sesją połączenia, sesyjne – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) użytkownika do czasu opuszczenia Strony/wyłączenia przeglądarki;
 • przechowywane „na stałe”, stałe – pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) przez okres wskazany w samym pliku cookie i/lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
 • własne Strony – pliki cookies, które zamieszczane są w ramach Strony, niepochodzące z zewnętrznych serwisów;
 • zewnętrzne – pliki cookies, które są zamieszczane przez serwisy zewnętrzne;
 • niezbędne/podstawowe – pliki cookies, bez których nie jest możliwe pełne korzystanie ze Strony;
 • statystyczne/wydajnościowe – pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • funkcjonalne/związane z ustawieniami/preferencjami osoby odwiedzającej – pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie wyborów Użytkownika w zakresie ustawień, preferencji i personalizacji korzystania ze Strony.

Podsumowanie: same pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych użytkownika, ale w zestawieniach statystycznych i analitycznych, które gromadzi Administrator, mogą być umieszczone inne parametry do oznaczeń (np. adres IP), które są wykorzystywane łącznie do zliczania liczby unikalnych odwiedzin Strony czy rodzaju urządzeń wykorzystywanych do połączeń (komputer, tablet, smartfon itp.), jednak nie do określania tożsamości użytkowników.

Zakres informacji/plików, które są zbierane automatycznie w trakcie odwiedzin Strony, zależy od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej danego użytkownika. Administrator prosi o ich sprawdzenie i wprowadzenie ustawień zgodnych z preferencjami użytkownika. W tym celu należy zapoznać się z treścią tzw. „Pomocy”, dostępnej w danej przeglądarce.

§ 12

Administrator zachęca do zapoznania się z informacjami dot. przechowywania, modyfikowania i usuwania plików cookies w następujących popularnych przeglądarkach:

Uwaga! Całkowite wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne do uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub przechowywania preferencji użytkownika może ograniczyć/utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony (lub jej fragmentów/podstron).

§ 13

 1. W określonych sytuacjach (np. dostępne formularze kontaktowe na Stronie) użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko lub login/pseudonim;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • nazwa i adres firmy/instytucji/podmiotu, który reprezentuje/w wyjątkowych i ściśle uzasadnionych przypadkach: adres zamieszkania.
 1. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne (bazuje na zgodzie użytkownika), jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z formularza umieszczonego na Stronie (np. w trakcie obsługi zgłoszenia, prośby o kontakt, przesłania reklamacji).
 2. Czas przechowywania tak przekazanych danych jest określony w ostatnim akapicie Polityki Prywatności, jednak Administrator zawsze kieruje się m.in. zasadami minimalizacji danych, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania danych oraz integralności i poufności w rozumieniu przepisów RODO.

§ 14

Na Stronie są wykorzystywane również narzędzia Google Analytics do analizy ruchu oraz pomiaru aktywności zw. z jej przeglądaniem. Wykorzystywane są gł. do celów statystycznych, by sprawdzić częstotliwość odwiedzin Serwisu, a także w celu jego optymalizacji i rozbudowy. Więcej informacji tu:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 15

Serwisy zewnętrzne

 1. Facebook

Dane osobowe, które są przetwarzane na profilu/fanpage’u Administratora w serwisie Facebook.com są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Facebook Ireland Limited, z którym użytkownik serwisu Facebook.com zawiera umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie Facebook.com i akceptację regulaminu tego serwisu.

Ponadto Administrator informuje, że korzysta na Stronie (w celach analitycznych, statystycznych czy zwiększających funkcjonalności Serwisu) także z programów (tzw. wtyczek) powiązanych z serwisem Facebook.com.

Więcej informacji tu:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://pl-pl.facebook.com/help/203587239679209
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

2. Google

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora w ramach usług dostarczanych przez podmiot Google Ireland, są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Jednocześnie Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest także podmiot Google Ireland, z którym użytkownik zawiera umowę dot. przetwarzania danych osobowych poprzez założenie konta w serwisie/usłudze dostarczanej przez Google Ireland i akceptację regulaminu tego serwisu/usługi. Więcej informacji tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

3. Dodatkowo:

YouTube.com
Umieszczanie na Stronie materiałów z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies, które przechowują ustawienia odtwarzacza wideo danego użytkownika za pomocą umieszczonego materiału wideo z serwisu YouTube. Więcej informacji dot. prywatności (w tym ustawień i ich modyfikacji przez użytkownika) tu:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
 https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

4. Mapy Google’a (www.google.pl/maps/) W przypadku korzystania z Map Google’a może wystąpić zewnętrzna prośba, na podstawie adresu IP, o przetworzenie przybliżonej lokalizacji użytkownika. Jak zarządzać informacjami o lokalizacji (w tym: jak ją ograniczyć), tu:

https://support.google.com/accounts/topic/7189122?hl=pl&ref_topic=3382254

§ 16

Uczestnikowi Forum/użytkownikowi Strony przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych (które go dotyczą) oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz powiązanych przepisów prawa. W razie jakiejkolwiek wątpliwości Administrator prosi o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

§ 17

Uczestnik Forum/użytkownik Strony ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika/użytkownika narusza przepisy RODO.

§ 18

Niezależnie od obowiązujących dokumentów dot. organizacji Forum za których poprawność i zgodność z przepisami odpowiada Organizator, uczestnik Forum jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi informacjami serwisu internetowego Evenea (którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000323662, REGON: 141794203, NIP: 5213529520, adres do korespondencji: EventLabs Sp. z o.o., Mokotowska 1, 00-640 Warszawa):

 1. Regulamin korzystania z EVENEA – https://app.evenea.pl/downloads/regulamin-05-04-2021.pdf
 2. Polityka Prywatności EVENEA – https://app.evenea.pl/downloads/polityka-prywatnosci-evenea.pdf

§ 19

Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania udzielonej Administratorowi zgody, skorzystania z prawa do usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez osobę fizyczną, której te dane dotyczą. Powyższe działania można okazać w dowolny sposób, z którego wynika, że uczestnik Forum/użytkownik Strony nie wyraża zgody na dalsze otrzymywanie od Administratora jakichkolwiek informacji oraz przetwarzanie danych osobowych.
Uwaga! Po wycofaniu zgody, skorzystania z prawa do usunięcia danych lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa (np. dla potrzeb dowodowych, współpracy z podmiotami/instytucjami państwowymi). Takie sytuacje są zawsze uregulowane odrębnymi przepisami.

§ 20

Jeśli Administrator podjąłby decyzję o przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), zapewni on odpowiedni i wymagany prawem stopnień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie aktualnych standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących przepisów i reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • a także, w sytuacji ew. przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. nieważności decyzji 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA, przy jednoczesnym uznaniu ważności decyzji Komisji 2010/87 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich, Administrator zastosuje nadzwyczajne dodatkowe zabezpieczenia i środki ochrony, w tym prawne, organizacyjne oraz techniczne.

Uwaga! O każdorazowym ew. zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG uczestnik Forum/użytkownik Strony zostanie odpowiednio wcześnie poinformowany, tj. już na etapie gromadzenia danych osobowych, a bez uzyskania jego zgody żadna informacja nie zostanie przetworzona.

§ 21

Wszelkie rejestry i zestawienia podmiotów, z którymi Organizator może współpracować w ramach organizacji Forum, a taka współpraca wiązałaby się z przetwarzaniem danych osobowych (i byłaby regulowana np. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych) są dostępne w siedzibie Organizatora i mogą zostać udostępnione uczestnikowi Forum, o ile takie udostępnienie nie wywoła kolizji z innymi przepisami prawa bądź postanowieniami umownymi.

§ 22

Administrator nigdy nie będzie przetwarzał danych osobowych dłużej niż jest to wymagane ogółem działań zw. z realizacją Forum i uczestnictwem w Forum, specyfiką korzystania ze Strony, zasadami współpracy w ramach Forum, prowadzonej korespondencji oraz wymogami retencji danych i potrzebami zw. z niezbędną archiwizacją.

Dane osobowe (niezależnie od formy ich utrwalenia), wobec których przestanie obowiązywać konieczność/wymóg ich przetwarzania, niezwłocznie zostaną trwale zniszczone, a czynność ta zostanie odpowiednio udokumentowana.

§ 23

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na tej podstronie w celu zapewnienia aktualności i zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

Do pobrania

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla każdego uczestnika Europejskiego Forum Przyszłości (dalej: Forum),którego organizatorem jest spółka Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:

Klauzula_informacyjna_RODO_uczestnik_EFP_v1

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla każdego kontrahenta spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych):

Klauzula_informacyjna_RODO_kontrahent_v1.1

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info