ue flag

Gospodarz

Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy Polski, położony w południowej części kraju. Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od stolicy regionu znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.

Na obszarze stanowiącym niecałe 4% powierzchni Polski żyje ponad 4,5 miliona mieszkańców, tj. ponad 12% ludności kraju. W promieniu 100 km od Katowic, stolicy regionu, mieszka 8,5 miliona osób. Województwo śląskie to jeden z najbardziej zurbanizowanych obszarów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest regionem o najwyższym wskaźniku ludności miejskiej (około 77%), odznaczającym się również największą w Polsce gęstością zaludnienia (około 370 osób/km²).

Śląskie ma charakter policentryczny – administracja, uczelnie, instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane są przede wszystkim w dużych miastach aglomeracji, takich jak: Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów. Istotną rolę odgrywają również stolice subregionów: Rybnik, Bielsko-Biała i Częstochowa.

W 2017 roku w województwie śląskim powołany został pierwszy w Polsce związek metropolitalny pod nazwą Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Skupia ona 41 miast i gmin centralnej części regionu, zamieszkałych przez ponad 2 miliony mieszkańców. Na terenie Metropolii działa około 240 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających prawie 8% PKB Polski.

Województwo śląskie to jeden z 36 Europejskich Regionów Przedsiębiorczości. W marcu 2021 Europejski Komitet Regionów przyznał regionowi tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2021-2022”. Śląskie na podstawie złożonej aplikacji, zostało docenione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Województwo Śląskie to region o największej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. W tym zakresie należy również do liderów w Europie i na świecie. Decydują o tym m.in. ogromny potencjał ludzki, bardzo dobra dostępność transportowa, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza i wysoki poziom rozwoju gospodarki. W regionie funkcjonuje również najlepsza w Polsce i jedna z najlepszych w Europie stref ekonomicznych – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, który wytwarza ponad 12% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. W regionie swoją działalność prowadzi prawie 500 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej. Region szczyci się największym wolumenem sprzedaży za granicę, którego wartość szacowana jest na około 13 % krajowego eksportu. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne.

Województwo śląskie jest pionierem w polskim systemie innowacji. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego była pierwszym tego typu programem w kraju dedykowanym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa są: medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, energetyka, zielona gospodarka i przemysły wschodzące.

Niewątpliwie mocnymi stronami województwa śląskiego są instytucje okołobiznesowe, tj. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze,  ośrodki wspierania przedsiębiorczości, klastry oraz stowarzyszenia gospodarcze.

Na terenie regionu działa ok. 40 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne. Województwo jest jednym z regionów o najwyższej liczbie szkół zawodowych i branżowych w Polsce. W Śląskim funkcjonuje ponad 450 szkół systemu szkolnictwa zawodowego, które nauczają w ok. 120 zawodach. Największa koncentracja tych placówek występuje w miastach na prawach powiatu, ponieważ w każdym z 36 powiatów województwa funkcjonują przynajmniej dwie tego rodzaju szkoły.

Województwo Śląskie ma ogromny potencjał badawczo-rozwojowy – to drugi co do wielkości ośrodek w Polsce. Składają się na niego jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe,

jednostki rozwojowe i szkoły wyższe, prowadzące badania. Działalność instytucji badawczo-rozwojowych ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę, elektronikę, budownictwo oraz medycynę. Jedną z dziedzin, w których Śląskie wyróżnia się nie tylko w skali kraju, ale i na arenie międzynarodowej, jest medycyna, a w szczególności kardiochirurgia i onkologia. Szpitale, które zajmują się tymi dziedzinami medycyny w regionie, plasują się na czołowych miejscach w ogólnopolskich oraz międzynarodowych rankingach.

W województwie istnieje bardzo dobrze rozwinięta baza kulturalna, na którą składa się ponad 1300 instytucji i placówek kultury. Dla 19 z tych placówek organem założycielskim jest Województwo Śląskie, należą do nich m.in. teatry i opera. W regionie funkcjonują również instytucje prowadzone przez województwo wspólnie z innymi instytucjami i jednostkami, takie jak Muzeum Śląskie czy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Region obfituje w najbardziej zróżnicowane atrakcje turystyczne w kraju. W północnej części regionu znajduje się Jura Krakowsko-Częstochowska, z pięknymi średniowiecznymi zamkami oraz znakomitymi warunkami do uprawiania wspinaczki skałkowej. W południowej części województwa rozpościera się pasmo Beskidu Śląskiego i Żywieckiego z ośrodkami narciarskimi w Szczyrku, Ustroniu, Wiśle i Korbielowie. Flagowym produktem turystyczno-kulturowym województwa śląskiego jest Szlak Zabytków Techniki, który jest jedyną tego typu trasą turystyczną w Europie Środkowo-Wschodniej należącą do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info