ue flag

Doskonała woda w województwie śląskim? Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ma na to dowody!

Jak działa kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom? Wyjaśnia to Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – Partner Główny wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości. Treść pod materiałem wideo.

 

GPW S.A. posiada bardzo rozbudowany system kontroli jakości wody. System ten opiera się na laboratoryjnych badaniach parametrów fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych i hydrobiologicznych wody, która jest pobierana ze środowiska w celu poddania jej procesom uzdatniania w stacjach wodociągowych, jak również wody, która jest uzdatniana w kolejnych etapach procesów technologicznych oraz pobierana w punkcie wtłaczania wody już uzdatnionej ze stacji wodociągowych do rurociągów, a także – dla pewności – w reprezentatywnych punktach regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę oraz punktach sprzedaży wody do odbiorców hurtowych.
Niezależnie od systemu badań laboratoryjnych jakości wody, w kluczowych miejscach na stacjach wodociągowych, sieciowych zbiornikach wyrównawczych i rurociągach magistralnych zainstalowane są urządzenia mierzące ważne parametry jakościowe wody w trybie ciągłym! Wyniki pomiarów są bez przerwy wysyłane do dyżurnych dyspozytorów GPW S.A., którzy dzięki temu mają możliwość szybkiej reakcji na jakiekolwiek odchylenia. Oczywiście system monitoringu online jest cały czas doskonalony i rozbudowywany, gdyż spełnia on rolę systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi niepożądanymi cechami wody pitnej.

Stałą i planową kontrolę jakości prowadzą aż trzy laboratoria Wydziału Badania Wody GPW S.A. Cała praca laboratoriów jest realizowana zgodnie z wdrożonym i regularnie audytowanym systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który jest potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1158. Tu należy zauważyć, że na podstawie decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, Wydział Badania Wody GPW S.A. został zatwierdzony do wykonywania badań parametrów normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w przedmiotowym zakresie.
Ponadto, by jeszcze bardziej wzmocnić potencjał badawczy i zapewnić jak najwyższą jakość realizowanych usług, Wydział Badania Wody GPW S.A. posiada certyfikat według normy PN-EN ISO 9001:2015 na badania laboratoryjne wody i ścieków.
Przy okazji warto zauważyć, że laboratoria GPW S.A. są przygotowane nie tylko do profesjonalnego poboru i analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale także badania wody powierzchniowej, ścieków oraz… wody na pływalniach!

W związku z tak wieloma zadaniami Wydziału Badania Wody, bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez personel laboratoryjny oraz dostosowanie metod badań do standardów zgodnych z najnowszym stanem specjalistycznej wiedzy branżowej. Oczywiście równie istotne są odpowiednie, podlegające stałej kontroli, warunki środowiskowe pomieszczeń, w których GPW S.A. prowadzi badania. Dopiero po spełnieniu licznych „wyśrubowanych” norm, regulacji i procedur można mieć pewność, że wyniki są rzetelne i pozwalają w pełni ocenić jakość wody.
Do tego niezbędny jest także odpowiedni sprzęt. Laboratoria GPW S.A. dysponują nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie badań m.in. technikami spektrometrii absorpcyjnej, analizy przepływowej, filtracji membranowej, mikroskopii optycznej czy znanej na całym świecie metody o nazwie Colilert-18®, która pozwala na precyzyjne i szybkie wykrywanie owianych złą sławą bakterii z grupy coli (oraz Escherichia coli). Nota bene, szybkość w otrzymaniu weryfikowalnych wyników badań analizowanych próbek jest jednym z priorytetów w stałej optymalizacji funkcjonowania Wydziału Badania Wody GPW S.A.
Ponadto laboratoria GPW S.A. cały czas stosują szczepy kontrolne i certyfikowane materiały do porównań otrzymywanych wyników, tak, aby zawsze mieć pewność, że rezultaty są miarodajne i w 100% zgodne z zasadami sztuki.

Potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości prowadzonych badań są świetne wyniki uzyskiwane przez laboratoria GPW S.A. w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.
Dodajmy, że próbki pobierane są w ok. 400 reprezentatywnych kluczowych punktach, począwszy od zlewni wód ujmowanych do miejsc uzdatniania, poprzez ujęcia wód surowych i wodę w procesie technologicznym na stacjach wodociągowych, aż po wodę dostarczaną do odbiorców. Rocznie badanych jest ok. 14 000 próbek wody, co przekłada się na ok. aż 160 000 parametrów wskaźnikowych jakości wody!

Dodatkowo, GPW S.A. od lat stosuje efektywną zasadę synergii w prowadzonych badaniach, bowiem już w stacjach wodociągowych wysoko wykwalifikowane służby technologiczne sprawują nadzór nad optymalnym prowadzeniem procesów technologicznych zw. z dostarczaniem wody. To właśnie w stacjach (lub zakładach) uzdatniania wody są wykonywane pierwsze analizy kluczowych parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych (w ramach poszczególnych etapów procesu technologicznego).
A wszystkie łącznie uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań jakości są przekazywane do kolejnych komórek organizacyjnych spółki, które prowadzą dalsze analizy właściwości wody (tym razem w skali makro). Następnie finalne raporty z badań są przekazywane do Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz do klientów GPW S.A.

Wszystkie powyższe działania mają na celu jedno: realizację misji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, czyli dostarczanie bezpiecznej, smacznej i najwyższej jakości wody pitnej.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info