Śląsk, Polska, Europa. Stoimy przed wielkim wyzwaniem początku XXI wieku, który zdefiniuje nasze miejsce w zmieniającej się światowej rzeczywistości. Przed nami stoją ogromne możliwości, ale i zagrożenia. Tutaj na Śląsku jesteśmy świadkami przeobrażania jednego z ostatnich przemysłowych regionów Europy. Decyzje dotyczące ostatecznej likwidacji przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu, która oddziałuje bardzo silnie na cały kraj, a nawet Europę.

Marszałek Województwa Śląskiego

Program

Nowe Centrum Konferencyjne

1000 Uroczyste otwarcie

1100-1230 Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu.

Przyszłość Unii Europejskiej to przyszłość nas wszystkich – jej obywateli. Jaka będzie UE przyszłości zależy także od nas. Decydujemy o tym nie tylko w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także uczestnicząc w unijnych inicjatywach. Europejskie państwa, wszystkie razem i każdy z osobna, zmagają się z licznymi trudnościami. Dziś mówi się przede wszystkim o pandemii koronawirusa, ale nie oznacza to, że możemy zapominać o innych kryzysach. Zmiany klimatu, niekontrolowane migracje, starzenie się społeczeństwa to fakty, które bezpośrednio oddziałują na życie każdego z nas. Jaka powinna być UE przyszłości?

Przyszłość Unii Europejskiej to przyszłość nas wszystkich – jej obywateli. Jaka będzie UE przyszłości zależy także od nas. Decydujemy o tym nie tylko w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także uczestnicząc w unijnych inicjatywach. Europejskie państwa, wszystkie razem i każdy z osobna, zmagają się z licznymi trudnościami. Dziś mówi się przede wszystkim o pandemii koronawirusa, ale nie oznacza to, że możemy zapominać o innych kryzysach. Zmiany klimatu, niekontrolowane migracje, starzenie się społeczeństwa to fakty, które bezpośrednio oddziałują na życie każdego z nas. Jaka powinna być UE przyszłości?

1300-1430 Różne formaty współpracy europejskiej

Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Interreg jest wyjątkowym instrumentem współpracy, wspieranym w ramach polityki spójności. Umożliwia on poszczególnym regionom i krajom nawiązywanie współpracy i wspólne podejmowanie wyzwań. Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody, a raczej być szansą na wzrost i okazją do udanej współpracy. Jedną z najważniejszych wartości w Unii Europejskiej jest idea współpracy, za którą kryje się przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi.

Trójkąt Weimarski

30 rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego + 20 rocznica utworzenia Regionalnego Trójkąta (WS-NRW-HdF)

Dyskusja w gronie: minister ds. europejskich NRW, wiceprzewodniczacy HdF, marszałek, MSZ PL, MSZ RFN, MSZ FR + dyplomaci - konsul polski w RFN, FR, kosulowie RFN, FR, w województwie śląskim, ambasadorzy zaganiczni w Polsce.

Teza do dyskusji:

W sierpniu 2021 roku będziemy obchodzili 30-lecie Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej. W rocznicę powołania do życia Trójkąta Weimarskiego celowa wydaje się dyskusja na temat genezy porozumienia niemiecko – francusko – polskiego, jak również analiza jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim refleksja nad jego renesansem i wznowieniem wszechstronnej polsko - niemiecko-francuskiej współpracy, której tak bardzo potrzebuje dziś Unia Europejska, NATO, Europa i świat.

Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka - 30 rocznica współpracy PL-CZ-SK-HUN, współpraca bilateralna regionów WS-Kraj Morwsko-Śląski, samorządowy Kraj Żyliński, +Węgry - kontakty z Borsod Abauj Zemplen (zaproszeni goście - szefowie regionów + przedstawiciele MSZ, ew. MSZ z CZ, SK, HUN. dyplomaci - konsul polski w CZ, SK, HUN, kosulowie CZ, SK, HUN w województwie śląskim, ambasadorzy zaganiczni w Polsce.

Teza do dyskusji:

Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk i wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą.

V4 to jednak nie tylko współpraca polityczna. Jedną z emblematycznych instytucji naszej współpracy jest działający od 2000 r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który ufundował dotychczas niemal 2400 stypendiów oraz wsparł realizację blisko 6 tys. projektów organizacji pozarządowych, samorządów, naukowców i artystów przede wszystkim w naszych 4 państwach, ale także w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Strategia Karpacka – platforma współpracy międzypaństwowej na rzecz rozwoju Regionu Karpackiego

Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach i na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej). Takie strategie to ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Strategia Karpacka wzmacniałaby współpracę w osi północ-południe jednocześnie będąc częścią inicjatywy Trójmorza. Strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów, ujmowanych w szerokim, transgranicznym kontekście geograficznym. Przez wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych strategie w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Proces tworzenia strategii makroregionalnych ilustruje naturalną ewolucję UE, stanowiąc kolejny etap pogłębionej współpracy państw, regionów i społeczności lokalnych ponad granicami. ktualnie Unia Europejska ma cztery strategie makroregionalne: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (2009), Strategia UE dla Regionu Dunaju (2011), Strategia UE dla Regionu Adriatycko-Jońskiego (2014), Strategia UE dla Regionu Alpejskiego (2015).

Karpaty zajmują powierzchnię 190 tys. km2, co czyni je po Alpach drugim co do wielkości obszarem górskim na kontynencie europejskim, i są zamieszkiwane przez około 68 mln ludzi. Karpaty reprezentują jednorodne pasmo górskie o specyficznych wyzwaniach i możliwościach rozwojowych z uwagi na uwarunkowania geograficzne. Karpaty stanowią obszar o wyjątkowym znaczeniu z uwagi na wysoki walor bioróżnorodności i stanu zachowania środowiska przyrodniczego, który jest unikatowy w skali Europy. Jest to zasób dziedzictwa europejskiego, który należy ochronić dla przyszłych pokoleń, a to oznacza obowiązek poszukiwania odpowiedzialnych dróg rozwoju gospodarczego pozwalających na zachowanie i ochronę tego dziedzictwa.

Strategia Karpacka ma wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Ma się również przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru.

1500-1630 Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

Jednym z najważniejszych wyzwań w Europie jest odnowienie i stabilizacja wzrostu gospodarczego. Aby naprawdę osiągnąć dynamiczny wzrost w Europie i utrzymać konkurencyjności w globalnej gospodarce Europa musi znaleźć nowe, innowacyjne i kreatywne rozwiązania dla swoich problemów.

Dyskusja będzie koncentrować się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na ``Europejski Region Przedsiębiorczości`` (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta zrobić, aby stać się ``przedsiębiorczymi``?

Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Sala
Konferencyjna I

  Cyfrowa przyszłość Europy

Najważniejszym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki w najbliższej dekadzie jest rewolucja cyfrowa i powszechna robotyzacja. Europa powinna być kojarzona w świecie jako lider nowych procesów a nie dążyć do reindustrializacji i tworzenia nowych miejsc pracy w fabrykach starego typu. Powinna myśleć jak ratować przedsiębiorczość i innowacyjność Europejczyków, bo to one są kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowych czasach. Wielką rolę w tym procesie może odegrać odpowiednia edukacja.

1300-1430 Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Teza do dyskusji: Rozprzestrzenianie się nowego typu gospodarki opartej na wiedzy jest jedną z najbardziej doniosłych zmian jakie możemy obserwować we współczesnym świecie. Jest to procedura polegająca na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na informacji i wiedzy. W jego efekcie dotychczasowe konkurowanie państw i regionów poprzez zasoby materialne jest zastępowane konkurowaniem poprzez zasoby niematerialne, pośród których na czoło wysuwa się wiedza związana z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Dlatego też o szansach rozwoju państw i regionów we współczesnym świecie w coraz większym stopniu decyduje ludzki potencjał intelektualny, nauka oraz sfera badawczo-rozwojowa, która dostarcza innowacyjnych rozwiązań „napędzających” nowy typ gospodarki. Transformacja dotychczasowej materiałochłonnej gospodarki w „nową gospodarkę” bazującą na wiedzy staje się w XXI w. podstawowym wyzwaniem dla państw i regionów, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz konkurencyjności.

1500-1630 Cyfrowe przyspieszenie: technologie i zarządzanie, kompetencje i rynek pracy

Teza do dyskusji: Europa próbuje nadgonić dystans, jaki w obszarze gospodarki cyfrowej dzieli nasz kontynent od Stanów Zjednoczonych i Chin. Uzależnienie technologiczne Europy, głównie od firm amerykańskich i chińskich, w wymiarze cyfrowym można wskazać w kilku aspektach, które stały się szczególnie widoczne w trakcje panującej pandemii koronawirusa. Słabnąca pozycja Europy względem innych potęg technologicznych widoczna jest też w statystykach związanych z budową potencjału dla przyszłego rozwoju technologicznego, zgłoszeniach patentowych i wydatkach na sztuczną inteligencję.

UE nie stoi jednak na całkowicie straconej pozycji. Europejski przemysł na najwyższym światowym poziomie jest wciąż atutem, który poszczególne kraje i Unia Europejska jako całość mogą wykorzystać w kolejnych falach rewolucji cyfrowej. Z kolei kultura regulacyjna i doświadczenie w ochronie prywatności i budowaniu zaufania może zaowocować przełamaniem barier w dzieleniu się danymi Jednakże bez głębokiej zmiany podejścia do budowania własnych przewag technologicznych dystans dzielący Europę od liderów technologicznych, w tym Chin, będzie się zwiększał.

Sala
Konferencyjna II

  Europa o silnym wymiarze socjalnym

1300-1430 Europejski rynek pracy w rzeczywistości postcovid

Teza do dyskusji: Współczesna sytuacja na rynku pracy oraz próba identyfikacji kluczowych trendów bądź wyzwań pojawiających się w obszarze zatrudnienia pokazuje, iż lockdown był czasem pracy zdalnej, rosnącej automatyzacji, globalnej rewaloryzacji gospodarki opiekuńczej i bardziej widocznych mankamentów ochrony socjalnej w ramach rozwiniętych gospodarek, ale także czasem, który urzeczywistnił szanse rozwojowe organizacji, jak i samych pracowników, w innych zmodyfikowanych kierunkach. To także czas, który bardzo mocno zaznaczył potrzebę interwencji pomocowych, rozumianych jako wsparcie zewnętrzne i wewnętrzne w miejscu pracy, identyfikowaną zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Kryzys pandemiczny obnażył niedoskonałości i nierówności na rynku pracy, ale jednocześnie stworzył szansę na odbudowanie/zbudowanie od nowa oraz położenie podwalin pod bardziej odporny rynek pracy oraz równiejszy świat. Europejski rynek pracy stoi dziś przed wyzwaniami tj.:

 • zwiększenie wysiłków ukierunkowanych na przekwalifikowanie oraz rozwijanie/podnoszenie kompetencji;
 • identyfikacja miejsc pracy przyszłości –nowe proaktywne podejście do pracy jutra;
 • nadanie priorytetu działaniom umożliwiającym przesunięcia pracownicze wewnątrz firmy i poza nią oraz działaniom ułatwiającym powrót na rynek pracy;
 • rewizja dotychczasowych standardów pracy oraz podniesienie jakości pracy poprzez implementację nowych zasad związanych z ochroną socjalną pracowników;
 • odbudowa i poprawa współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy na poziomie krajowym i globalnym

1500-1630 Zaniedbane pokolenie: młodzi w cieniu srebrzącej się Europy

Teza do dyskusji: Wraz ze zwiększającym się udziałem osób po 60. roku życia w populacji Europy będzie wzrastać polityczna presja na koncentrowanie się polityk publicznych na obszarach powiązanych z rozwojem srebrnej gospodarki. Zlekceważenie lub zaniedbanie tego napięcia może spowodować narastające konflikty społeczne, bo dążenia i potrzeby młodych i osób starszych często stoją w sprzeczności.

Sala Sportowa I

  W kierunku Europy neutralnej klimatycznie

1300-1430 Ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Tezy do dyskusji: Circular economy, tłumaczone oficjalnie na język polski jako gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), to pojęcie, które przebojem wdarło się do słownika europejskiego biznesu, coraz bardziej wypierając przy tym znany, ale już nieco spowszedniały „zrównoważony rozwój”. Zyskujący na popularności GOZ ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, zarówno te ekonomiczne i środowiskowe, jak i społeczne. Dzięki wdrażaniu strategii circular economy „Europa ma szansę stać się liderem światowego przemysłu. A to wszystko przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego i środowiskowego.

1500-1630 Europa bezemisyjna

Rynek energii w Europie przechodzi technologiczną transformację. Głównymi jej filarami są sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

Tezy do dyskusji: Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie miasta i ich mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk czy rozwarstwienie społeczne. Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie jest efektywnym środkiem radzenia sobie z wieloma z tych problemów jednocześnie. Wprowadzając elementy błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Tezy do dyskusji: Elektromobilność - sektor transportu samochodowego opartego na pojazdach elektrycznych, przyspieszył, również w Polsce. Ten trend jest widoczny na całym świecie, mimo że dla większości państw proces wprowadzania pojazdów elektrycznych stanowi wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Każdorazowo przy podejmowaniu działań w tym zakresie, należy sprawdzić wystarczalność istniejącej krajowej infrastruktury elektroenergetycznej i mogące tu zaistnieć negatywne interakcje pomiędzy powstającym rozproszonym systemem ładowania pojazdów elektrycznych a istniejącym elektroenergetycznym. Ponadto trzeba określić kierunki jego rozbudowy w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych dla elektromobilności.

Nowe Centrum Konferencyjne

1000-1130 Innowacyjny region = silny region – regionalny wymiar innowacji

Teza do dyskusji: Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny czy gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

1200-1700 25-lecie stref ekonomicznych w Polsce

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE), działające w Polsce od ponad dwudziestu lat, okazały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, a także modernizacji polskiej gospodarki. W obliczu 25 rocznicy powstania pierwszej strefy, warto przyjrzeć się ich historii i znaczeniu dla polskiego krajobrazu gospodarczego.

Po latach widać, że specjalne strefy ekonomiczne przyczyniły się i dalej się przyczyniają do regularnego wzrostu potencjału polskich przedsiębiorstw i budowaniu ich wartości inwestycyjnej. Sukcesy SSE przyczyniły się do rozrostu projektu i ukonstytuowania w maju 2018 r. Polskiej Strefy Inwestycji.

1200-1330 Sesja otwierająca

TEZA DO DYSKUSJI: Naturalne staje się pytanie – co dalej z SSE? Jakie nowe kierunki rozwoju mogą one przyjąć? Specjalne strefy ekonomiczne przez ponad dwie dekady przyczyniły się do odbudowania przemysłu w wielu regionach Polski. w regionach, w których zarządza SSE niejednokrotnie oznaczała całkowitą transformację społeczno-gospodarczą danego obszaru. Udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dziś celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw – dla przemysłu, dla pracowników, a także dla inwestorów. W dobie pandemii COVID-19 warunki nie są łatwe, ale ćwierć wieku działania SSE udowodniło, że strefy zostały stworzone właśnie po to, by funkcjonować w niełatwych warunkach.

1400-1530 KSSE aktywnym partnerem we wdrażaniu polityki Europejskiego Zielonego Ładu

Tematy:

 • Case study – koncepcja zagospodarowania terenów pogórniczych – model postępowania
 • Dobre praktyki – wyzwania i szanse
 • Budowanie partnerstw
 • Źródła finansowania

1600-1730 KSSE Motorem automotive – współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive

Sesja tematyczna skierowana do sektora automotive, wydarzenie towarzyszące – „ Coroczne Zgromadzenie Członków Klastra SA&AM”

Prezentacja : „Współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive” (pokażemy działania Klastra wsperajace rozwój firm i rozwój potencjału regionu pod nowe inwestycje w branży automotive)

Organizator wydarzenia:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

1800-1900Uroczysta gala KSSE

Sala
Konferencyjna I

1000-2000 PLUG&PLAY InSilesia Investement Day

Europa to miejsce gdzie powstają innowacyjne startupy. Europejska scena startupowa kształtuje przyszłość. Dzień Inwestorski to więcej niż kolejna konferencja poświęcona innowacjom, przedsiębiorczości i inwestycjom. To forum dialogu pomiędzy autorami innowacyjnych rozwiązań, śmiałymi wizjonerami, a poszukującymi okazji inwestycyjnych przedstawicielami funduszy, instytucji finansowych, akceleratorów i inkubatorów, a także biznesmenów.

1000-1130 Ekosystem innowacji kluczem do rozwoju innowacji

Teza do dyskusji: Sektor startupów w Polsce dynamicznie się rozwija, ale silnych innowacyjnych firm w naszym kraju wciąż brakuje. Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych przedsiębiorstw z tymi małymi, może być sposobem na przełamanie impasu. W tym kontekście szczególną rolę powinny odgrywać Instytucje Otoczenia Biznesu tworzące ekosystem innowacji.

1200-1330 Instrumenty wsparcia finansowego przedsiębiorczości

Teza do dyskusji: Przedsiębiorczość stanowi istotny element rozwoju regionalnego. Warunkiem aktywnego udziału małych i średnich przedsiębiorstw we wzroście potencjału społecznego i gospodarczego oraz w kształtowaniu konkurencyjności regionów jest ciągły rozwój ich systemów organizacyjnych, skali działania i możliwości rynkowych. Rozwój ten odbywa się dzięki zmianom, których przedmiotem mogą być poszczególne elementy systemu organizacyjnego oraz sposób realizacji poszczególnych funkcji zarządzania.

Sam sektor publiczny oferuje w tej chwili rozbudowaną paletę instrumentów wsparcia „od pomysłu do przemysłu”. Są w niej zarówno wehikuły inwestycyjne NCBiR, czyli blisko 60 funduszy Bridge Alfa finansujących pomysły w fazie seed i preseed, oferta funduszy VC/CVC oraz private equity. Jest oferta instytucji partnerskich, takich jak PFR, PARP, BGK, które również oferują instrumenty wsparcia startupów. Na dobre pomysły na pewno nie zabraknie w tym roku finansowania.

Formy finansowego wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć – debata + strefa konsultacji z ekspertami

1400-1530 TEDex TALKS

1600-1800 Piching session

1900-2000 Wręczenie nagród

Sala
Konferencyjna II

1200-1330 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Teza do dyskusji: Przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące we współczesnym świecie doprowadziły do zaniedbań i degradacji wielu obszarów. Wśród nich istotne miejsce zajmują tereny poprzemysłowe, specyficzne dla wielu krajów europejskich, które pozostawiły za sobą epokę intensywnego uprzemysłowienia. Problemy dezindustrializacji: bezrobocie strukturalne, zdekapitalizowana infrastruktura techniczna, recesja przedsiębiorstw czy likwidacja całych ośrodków przemysłowych, dotyczą najczęściej terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na obszarach silnie zurbanizowanych i wywołują sytuacje kryzysowe w sferze przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej. W większości państw europejskich od lat realizowane są działania rewitalizacyjne, mające na celu przywrócenie terenów poprzemysłowych społecznościom lokalnym. Ich ożywienie wiąże się z przekształceniem tych terenów w nowoczesną przestrzeń gospodarczą, mieszkaniową, kulturalną czy wypoczynkową. Działania zmierzające do przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych terenów poprzemysłowych podejmowane były w Europie Zachodniej już w latach 70.–80. XX w. W krajach Europy Środkowej projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych realizowane były od lat 90. XX w., a w ostatnich latach stały się jednym z ważniejszych czynników rozwoju i przeobrażeń miast postsocjalistycznych.

1400-1530 Inteligentny transport w inteligentnym mieście

Teza do dyskusji: Pojęcie inteligentnego miasta (smart city) pojawiło się na początku XXI wieku i oznacza miasto wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększania interaktywności oraz wydajności infrastruktury miejskiej i jej użytkowników. Inteligentne miasto rozwija kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną dla równoważenia rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia. Do kluczowych zjawisk obserwowanych w polskich aglomeracjach zaliczyć należy proces suburbanizacji, którego skutkiem jest postępujące uzależnienie mieszkańców od indywidualnych środków transportu. Dzieje się tak szczególnie na trasie: miejsce zamieszkania – centrum miasta, w którym zlokalizowana jest zazwyczaj cała strefa usługowa, będąca miejscem pracy, nauki lub rozrywki. Jednocześnie procesowi suburbanizacji towarzyszy często deficyt połączeń publicznym transportem zbiorowym pomiędzy miejscem zamieszkania i centrum miasta. Odpowiedzią na sytuację, której mowa powyżej, jest koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej. Uwzględnia ona złożoność systemów miejskich oraz silne relacje między zagospodarowaniem przestrzeni a transportem. W koncepcji tej równie ważne znaczenie przypisuje się transportowi zbiorowemu, jak i indywidualnemu, a ważnym czynnikiem kształtowania ich wzajemnych relacji jest planowanie i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

1600-1730 E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej

Teza do dyskusji: Nasze życie w coraz większym stopniu oplatają technologie cyfrowe. Wykorzystujemy je do wykonywania codziennych czynności: sprawdzamy prognozę pogody i rozkłady jazdy, zamawiamy taksówkę i pizzę, słuchamy muzyki, płacimy rachunki, dokonujemy transakcji bankowych. Funkcjonowanie w Sieci dla większości z nas jest już czymś z gruntu naturalnym i intuicyjnym. Czy to spostrzeżenie odnosi się również do naszych kontaktów z administracją publiczną? Czy odbywają się one za pośrednictwem nowych technologii? Wyniki badań pokazują, że Polacy rzadziej niż obywatele pozostałych państw Unii Europejskiej wykorzystują kanały cyfrowe do prywatnych kontaktów z e-administracją. Polska w rankingu E-GOVERNMENT SURVEY zajmuje 24 miejsce.

Sala
Konferencyjna IV

1200-1600 Spotkanie Regionalnych Funduszy Rozwoju

1230-1400 Finansowanie zwrotne przedsiębiorstw sektora MŚP
jako motor regionalnych gospodarek

Prezentacja oferty finansowania zwrotnego i dyskusja o rozwoju tego segmentu usług finansowych oraz wyzwania i cele regionalne.

Cel:

 • propagowanie finasowania zwrotnego wśród firm, samorządów, organizacji zrzeszających biznes, instytucji otoczenia biznesu;
 • próba odpowiedzi o na pytanie dlaczego Regionalne Fundusze Rozwoju stanowią szansę dla zwiększenia efektywności finansowania rozwoju firm i jak ją wykorzystać;
 • prezentacja występujących ograniczeń w sektorze finansowym i próba określenia potrzeb finansowania przedsięwzięć gospodarczych w regionach.

1430-1600 Wspólnie o przyszłości MŚP na zagranicznych rynkach

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stosowania środków zwróconych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Cel:

 • propagowanie internacjonalizacji MŚP z udziałem zwrotnych instrumentów wsparcia – atuty i szanse;
 • podzielenie się know-how w zakresie dywersyfikacji portfela – wykorzystanie środków post-JEREMIE na wsparcie eksportu (dobre praktyki związane z konstruowaniem, wdrażaniem i optymalizacją rozwiązań w zakresie konkretnego produktu);
 • podkreślenie wagi dodatkowych usług związanych z upowszechnianiem wiedzy o rynkach – ułatwianie ekspansji zagranicznej poprzez wymianę kontaktów, podniesienie wiarygodności firmy dzięki współpracy z jednostką władz regionalnych.

Nowe Centrum Konferencyjne

1000-1130 Region kreatywną i przyjazną dla mieszkańców przestrzenią

Teza do dyskusji: Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed polityką przestrzenną różnorodne wyzwania. Z jednej strony otwierają się nowe szanse rozwoju na niezagospodarowanych dotąd obszarach, z drugiej – pojawiają się nowe problemy, takie jak rozlewanie się miast, wyludnianie centrów, zabudowywanie terenów cennych przyrodniczo czy przenoszenie się ludzi z terenów wiejskich do miast. Umiejętnie prowadzona polityka przestrzenna umożliwia rozwój gospodarki, pomaga zmniejszać dysproporcje w rozwoju pomiędzy poszczególnymi obszarami, chroni otaczającą nas przyrodę i dziedzictwo kulturowe.

1200-1330 Przyszłość sektora przemysłów kreatywnych i „czasu wolnego”

Teza do dyskusji: Przemysły kreatywne to jedna z najmłodszych gałęzi gospodarki. Polska jest jednym z największych eksporterów produktów i usług sektora kreatywnego (17. pozycja wśród wszystkich gospodarek świata). Znajdujemy się w grupie dziesięciu największych eksporterów wzornictwa na świecie. Przemysły kreatywne odpowiadają za 13 proc. wzrostu gospodarczego w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), m.in. branże doradcza, badawcza czy marketingowa stanowią ponad 6 proc. wartości dodanej w Polsce, przy czym przeciętne wynagrodzenie w tych sektorach wynosi ponad 30 proc. więcej niż średnie wynagrodzenie w całej gospodarce. Ponadto usługi kreatywne stanowią aż jedną piątą całkowitego eksportu usług w naszym kraju (w latach 2010–2018 ich wartość wzrosła prawie trzykrotnie: z 4,8 do 13,9 mld dol.). Działalność artystyczna i twórcza odgrywa kluczową rolę dla dobrobytu i spójności wspólnoty przez kształtowanie wartości; stanowi ona klucz do zapewnienia swobody ekspresji twórczej i innowacji. Bez wątpienia pandemia COVID-19 boleśnie doświadczyła sektor, z drugiej jednak strony może stanowić impuls do jeszcze większego rozkwitu branży w przyszłości.

1200-1330 Sektor artystyczny w dobie kryzysu

Teza do dyskusji: Sektor CCS (Cultural and Creative Sector), kluczowy dla gospodarki Europy i dobrobytu jej obywateli, boleśnie odczuł konsekwencje środków podjętych celem ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. Wybuch pandemii spowodował raptowne zatrzymanie globalnej produkcji, co wpłynęło na cały łańcuch wartości: przekładano lub anulowano zaplanowane wydarzenia kulturalne i związane z nimi działania marketingowe i dystrybucyjne oraz trasy objazdowe. Zamknięto księgarnie, kina, sale koncertowe, muzea, teatry, zabytki i galerie sztuki. Odwoływanie targów branżowych drastycznie ogranicza możliwości znalezienia nabywców i sprzedawców produkcji artystycznych. W 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 odwołano większość europejskich targi handlowe. Aby móc reagować na nowe zachowania w obszarze kultury i konsumpcji, sektor CCS będzie musiał przyspieszyć swoją transformację, zwłaszcza w dziedzinie programowania cyfrowego. Nie ulega wątpliwości, że kryzys da impuls do cyfryzacji kultury i przyspieszy przejście na technologie cyfrowe.

1400-1530 Turystyka w dobie postcovid - #StayHomeToday to #TravelTomorrow

Teza do dyskusji: Wokół turystyki koncentruje się ekosystem przedsiębiorstw, które znacznie przyczyniają się do dobrobytu i tworzenia miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich UE. Pandemia koronawirusa postawiła przemysł turystyczny UE w bezprecedensowo trudnej sytuacji. Zawieszono większość podróży krajowych i międzynarodowych, co prowadzi do znacznego spadku dochodów firm w branży turystycznej i problemów z płynnością finansową. Przyszłość jest niepewna – zarówno dla turystów, jak i dla organizatorów turystyki. Obecny kryzys jest szansą na poprawę odporności sektora i przyspieszenie transformacji ekologicznej i cyfrowej w europejskiej turystyce. Europa powinna pozostać najpopularniejszym kierunkiem turystycznym, a branża turystyczna musi być motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Zrównoważona odbudowa wymaga bardziej zrównoważonego i przystępnego cenowo transportu oraz lepszych połączeń, inteligentnego zarządzania przepływami turystycznymi, zróżnicowania oferty turystycznej, umiejętności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla osób zawodowo zajmujących się turystyką oraz zwiększenia świadomości na temat różnorodności krajobrazów i bogactwa kulturowego w Europie.

1400-1530 Miejsce i rola NGO’S w stymulowaniu rozwoju regionalnego

Teza do dyskusji: Pomimo istniejących odmienności w działalności trzeciego sektora i sektora publicznego, łączy je wspólny cel, a mianowicie jest nim zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy i regionu. Łączenie swych działań dla dobra mieszkańców danego terytorium stanowi główny motyw i cel współpracy organizacji samorządu terytorialnego i organizacji trzeciego sektora. Aktywizacja gospodarcza regionów i gmin, zmniejszenie bezrobocia, promowanie jakości, rozwój konkurencji czy tworzenie innowacji, może być osiągnięte jedynie w wypadku istnienia silnie ugruntowanych, nowoczesnych i prężnie działających małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw jest silnie zależne od otoczenia lokalnego. Większość z nich nie jest w stanie przetrwać na rynku dłuższy okres. Dlatego też w otoczeniu firm konieczne jest istnienie wielu instytucji, służących fachowym doradztwem we wszystkich dziedzinach ich działalności. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bowiem systematyczny rozwój instytucji wspierających ich powołanie i ich bieżąca działalność.

1600 Uroczyste zakończenie

Sala
Konferencyjna I

 Konferencja Klastra Lotniczego

1030-1130 Polskie firmy lotnicze, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence. Odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie COVID19

1130-1230 Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UE

1300-1400 Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego – wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety UE na lata 2021-2027

1400-1500 Znaczenie sektora ICT i jego powiązania z przemysłem lotniczym. Digitalizacja nośnikiem rewolucji przemysłowej 4.0 w przemyśle

1530-1630 Przemysł kosmiczny – ważnym obszarem dla rozwoju Województwa Śląskiego. Możliwości interakcji i wspólnych działań w celu promocji tego sektora gospodarki.

Sala
Konferencyjna II

 MEDYCYNA 4.0

1200-1330 Ewolucja cyfryzacji w medycynie i związane z tym ryzyka

Teza do dyskusji: Cyfryzacja medycyny, która dokonała się w ostatnich 20 latach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym, którzy kilkadziesiąt lat temu rozpoczynali prace nad technologią cyfrową i komputerową. Medycyna 4.0 to zbiorcze pojęcie, powstałe na bazie platformy Medical 4.0 oznaczające integrację danych medycznych, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach opieki zdrowotnej mających na celu zwiększanie wydajności terapii, poprawę jej jakości oraz usprawnienie diagnostyki. Medycyna 4.0 dotyczy nie tylko technologii IT, ale też nowych sposobów pracy lekarzy i roli informatyki w służbie zdrowia.

1400-1530 Roboty w medycynie

Teza do dyskusji: Robotyka znajduje zastosowanie w medycynie już od wielu lat. Jej szybki rozwój w ostatnim czasie zdecydowanie ułatwił pracę lekarzom wielu specjalności. Możliwości robotów są wykorzystywane między innymi w chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, bariatrii, torakochirurgii, transplantologii.Robot da Vinci umożliwia wykonywanie małoinwazyjnych operacji, które mają przewagę nad chirurgią laparoskopową i klasyczną. Praca nad polską rodziną robotów Robin Heart może niebawem ułatwić przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych. Ponadto coraz częstsze staje się zastosowanie robotów w nanomedycynie. Pierwsze próby zastosowania nanorobotów w komórkach ludzkich dają nadzieję na szersze ich wykorzystanie w przyszłości.

Dzień I

Nowe Centrum Konferencyjne

1000 Uroczyste otwarcie

1100-1230 Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu.

Przyszłość Unii Europejskiej to przyszłość nas wszystkich – jej obywateli. Jaka będzie UE przyszłości zależy także od nas. Decydujemy o tym nie tylko w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także uczestnicząc w unijnych inicjatywach. Europejskie państwa, wszystkie razem i każdy z osobna, zmagają się z licznymi trudnościami. Dziś mówi się przede wszystkim o pandemii koronawirusa, ale nie oznacza to, że możemy zapominać o innych kryzysach. Zmiany klimatu, niekontrolowane migracje, starzenie się społeczeństwa to fakty, które bezpośrednio oddziałują na życie każdego z nas. Jaka powinna być UE przyszłości?

Przyszłość Unii Europejskiej to przyszłość nas wszystkich – jej obywateli. Jaka będzie UE przyszłości zależy także od nas. Decydujemy o tym nie tylko w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także uczestnicząc w unijnych inicjatywach. Europejskie państwa, wszystkie razem i każdy z osobna, zmagają się z licznymi trudnościami. Dziś mówi się przede wszystkim o pandemii koronawirusa, ale nie oznacza to, że możemy zapominać o innych kryzysach. Zmiany klimatu, niekontrolowane migracje, starzenie się społeczeństwa to fakty, które bezpośrednio oddziałują na życie każdego z nas. Jaka powinna być UE przyszłości?

1300-1430 Różne formaty współpracy europejskiej

Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Interreg jest wyjątkowym instrumentem współpracy, wspieranym w ramach polityki spójności. Umożliwia on poszczególnym regionom i krajom nawiązywanie współpracy i wspólne podejmowanie wyzwań. Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody, a raczej być szansą na wzrost i okazją do udanej współpracy. Jedną z najważniejszych wartości w Unii Europejskiej jest idea współpracy, za którą kryje się przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi.

Trójkąt Weimarski

30 rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego + 20 rocznica utworzenia Regionalnego Trójkąta (WS-NRW-HdF)

Dyskusja w gronie: minister ds. europejskich NRW, wiceprzewodniczacy HdF, marszałek, MSZ PL, MSZ RFN, MSZ FR + dyplomaci - konsul polski w RFN, FR, kosulowie RFN, FR, w województwie śląskim, ambasadorzy zaganiczni w Polsce.

Teza do dyskusji:

W sierpniu 2021 roku będziemy obchodzili 30-lecie Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej. W rocznicę powołania do życia Trójkąta Weimarskiego celowa wydaje się dyskusja na temat genezy porozumienia niemiecko – francusko – polskiego, jak również analiza jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim refleksja nad jego renesansem i wznowieniem wszechstronnej polsko - niemiecko-francuskiej współpracy, której tak bardzo potrzebuje dziś Unia Europejska, NATO, Europa i świat.

Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka - 30 rocznica współpracy PL-CZ-SK-HUN, współpraca bilateralna regionów WS-Kraj Morwsko-Śląski, samorządowy Kraj Żyliński, +Węgry - kontakty z Borsod Abauj Zemplen (zaproszeni goście - szefowie regionów + przedstawiciele MSZ, ew. MSZ z CZ, SK, HUN. dyplomaci - konsul polski w CZ, SK, HUN, kosulowie CZ, SK, HUN w województwie śląskim, ambasadorzy zaganiczni w Polsce.

Teza do dyskusji:

Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk i wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą.

V4 to jednak nie tylko współpraca polityczna. Jedną z emblematycznych instytucji naszej współpracy jest działający od 2000 r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który ufundował dotychczas niemal 2400 stypendiów oraz wsparł realizację blisko 6 tys. projektów organizacji pozarządowych, samorządów, naukowców i artystów przede wszystkim w naszych 4 państwach, ale także w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Strategia Karpacka – platforma współpracy międzypaństwowej na rzecz rozwoju Regionu Karpackiego

Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach i na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej). Takie strategie to ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Strategia Karpacka wzmacniałaby współpracę w osi północ-południe jednocześnie będąc częścią inicjatywy Trójmorza. Strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów, ujmowanych w szerokim, transgranicznym kontekście geograficznym. Przez wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych strategie w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Proces tworzenia strategii makroregionalnych ilustruje naturalną ewolucję UE, stanowiąc kolejny etap pogłębionej współpracy państw, regionów i społeczności lokalnych ponad granicami. ktualnie Unia Europejska ma cztery strategie makroregionalne: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (2009), Strategia UE dla Regionu Dunaju (2011), Strategia UE dla Regionu Adriatycko-Jońskiego (2014), Strategia UE dla Regionu Alpejskiego (2015).

Karpaty zajmują powierzchnię 190 tys. km2, co czyni je po Alpach drugim co do wielkości obszarem górskim na kontynencie europejskim, i są zamieszkiwane przez około 68 mln ludzi. Karpaty reprezentują jednorodne pasmo górskie o specyficznych wyzwaniach i możliwościach rozwojowych z uwagi na uwarunkowania geograficzne. Karpaty stanowią obszar o wyjątkowym znaczeniu z uwagi na wysoki walor bioróżnorodności i stanu zachowania środowiska przyrodniczego, który jest unikatowy w skali Europy. Jest to zasób dziedzictwa europejskiego, który należy ochronić dla przyszłych pokoleń, a to oznacza obowiązek poszukiwania odpowiedzialnych dróg rozwoju gospodarczego pozwalających na zachowanie i ochronę tego dziedzictwa.

Strategia Karpacka ma wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Ma się również przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru.

1500-1630 Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

Jednym z najważniejszych wyzwań w Europie jest odnowienie i stabilizacja wzrostu gospodarczego. Aby naprawdę osiągnąć dynamiczny wzrost w Europie i utrzymać konkurencyjności w globalnej gospodarce Europa musi znaleźć nowe, innowacyjne i kreatywne rozwiązania dla swoich problemów.

Dyskusja będzie koncentrować się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na ``Europejski Region Przedsiębiorczości`` (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta zrobić, aby stać się ``przedsiębiorczymi``?

Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Sala
Konferencyjna I

  Cyfrowa przyszłość Europy

Najważniejszym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki w najbliższej dekadzie jest rewolucja cyfrowa i powszechna robotyzacja. Europa powinna być kojarzona w świecie jako lider nowych procesów a nie dążyć do reindustrializacji i tworzenia nowych miejsc pracy w fabrykach starego typu. Powinna myśleć jak ratować przedsiębiorczość i innowacyjność Europejczyków, bo to one są kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowych czasach. Wielką rolę w tym procesie może odegrać odpowiednia edukacja.

1300-1430 Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Teza do dyskusji: Rozprzestrzenianie się nowego typu gospodarki opartej na wiedzy jest jedną z najbardziej doniosłych zmian jakie możemy obserwować we współczesnym świecie. Jest to procedura polegająca na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na informacji i wiedzy. W jego efekcie dotychczasowe konkurowanie państw i regionów poprzez zasoby materialne jest zastępowane konkurowaniem poprzez zasoby niematerialne, pośród których na czoło wysuwa się wiedza związana z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Dlatego też o szansach rozwoju państw i regionów we współczesnym świecie w coraz większym stopniu decyduje ludzki potencjał intelektualny, nauka oraz sfera badawczo-rozwojowa, która dostarcza innowacyjnych rozwiązań „napędzających” nowy typ gospodarki. Transformacja dotychczasowej materiałochłonnej gospodarki w „nową gospodarkę” bazującą na wiedzy staje się w XXI w. podstawowym wyzwaniem dla państw i regionów, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz konkurencyjności.

1500-1630 Cyfrowe przyspieszenie: technologie i zarządzanie, kompetencje i rynek pracy

Teza do dyskusji: Europa próbuje nadgonić dystans, jaki w obszarze gospodarki cyfrowej dzieli nasz kontynent od Stanów Zjednoczonych i Chin. Uzależnienie technologiczne Europy, głównie od firm amerykańskich i chińskich, w wymiarze cyfrowym można wskazać w kilku aspektach, które stały się szczególnie widoczne w trakcje panującej pandemii koronawirusa. Słabnąca pozycja Europy względem innych potęg technologicznych widoczna jest też w statystykach związanych z budową potencjału dla przyszłego rozwoju technologicznego, zgłoszeniach patentowych i wydatkach na sztuczną inteligencję.

UE nie stoi jednak na całkowicie straconej pozycji. Europejski przemysł na najwyższym światowym poziomie jest wciąż atutem, który poszczególne kraje i Unia Europejska jako całość mogą wykorzystać w kolejnych falach rewolucji cyfrowej. Z kolei kultura regulacyjna i doświadczenie w ochronie prywatności i budowaniu zaufania może zaowocować przełamaniem barier w dzieleniu się danymi Jednakże bez głębokiej zmiany podejścia do budowania własnych przewag technologicznych dystans dzielący Europę od liderów technologicznych, w tym Chin, będzie się zwiększał.

Sala
Konferencyjna II

  Europa o silnym wymiarze socjalnym

1300-1430 Europejski rynek pracy w rzeczywistości postcovid

Teza do dyskusji: Współczesna sytuacja na rynku pracy oraz próba identyfikacji kluczowych trendów bądź wyzwań pojawiających się w obszarze zatrudnienia pokazuje, iż lockdown był czasem pracy zdalnej, rosnącej automatyzacji, globalnej rewaloryzacji gospodarki opiekuńczej i bardziej widocznych mankamentów ochrony socjalnej w ramach rozwiniętych gospodarek, ale także czasem, który urzeczywistnił szanse rozwojowe organizacji, jak i samych pracowników, w innych zmodyfikowanych kierunkach. To także czas, który bardzo mocno zaznaczył potrzebę interwencji pomocowych, rozumianych jako wsparcie zewnętrzne i wewnętrzne w miejscu pracy, identyfikowaną zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Kryzys pandemiczny obnażył niedoskonałości i nierówności na rynku pracy, ale jednocześnie stworzył szansę na odbudowanie/zbudowanie od nowa oraz położenie podwalin pod bardziej odporny rynek pracy oraz równiejszy świat. Europejski rynek pracy stoi dziś przed wyzwaniami tj.:

 • zwiększenie wysiłków ukierunkowanych na przekwalifikowanie oraz rozwijanie/podnoszenie kompetencji;
 • identyfikacja miejsc pracy przyszłości –nowe proaktywne podejście do pracy jutra;
 • nadanie priorytetu działaniom umożliwiającym przesunięcia pracownicze wewnątrz firmy i poza nią oraz działaniom ułatwiającym powrót na rynek pracy;
 • rewizja dotychczasowych standardów pracy oraz podniesienie jakości pracy poprzez implementację nowych zasad związanych z ochroną socjalną pracowników;
 • odbudowa i poprawa współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy na poziomie krajowym i globalnym

1500-1630 Zaniedbane pokolenie: młodzi w cieniu srebrzącej się Europy

Teza do dyskusji: Wraz ze zwiększającym się udziałem osób po 60. roku życia w populacji Europy będzie wzrastać polityczna presja na koncentrowanie się polityk publicznych na obszarach powiązanych z rozwojem srebrnej gospodarki. Zlekceważenie lub zaniedbanie tego napięcia może spowodować narastające konflikty społeczne, bo dążenia i potrzeby młodych i osób starszych często stoją w sprzeczności.

Sala Sportowa I

  W kierunku Europy neutralnej klimatycznie

1300-1430 Ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Tezy do dyskusji: Circular economy, tłumaczone oficjalnie na język polski jako gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), to pojęcie, które przebojem wdarło się do słownika europejskiego biznesu, coraz bardziej wypierając przy tym znany, ale już nieco spowszedniały „zrównoważony rozwój”. Zyskujący na popularności GOZ ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, zarówno te ekonomiczne i środowiskowe, jak i społeczne. Dzięki wdrażaniu strategii circular economy „Europa ma szansę stać się liderem światowego przemysłu. A to wszystko przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego i środowiskowego.

1500-1630 Europa bezemisyjna

Rynek energii w Europie przechodzi technologiczną transformację. Głównymi jej filarami są sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

Tezy do dyskusji: Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie miasta i ich mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk czy rozwarstwienie społeczne. Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie jest efektywnym środkiem radzenia sobie z wieloma z tych problemów jednocześnie. Wprowadzając elementy błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Tezy do dyskusji: Elektromobilność - sektor transportu samochodowego opartego na pojazdach elektrycznych, przyspieszył, również w Polsce. Ten trend jest widoczny na całym świecie, mimo że dla większości państw proces wprowadzania pojazdów elektrycznych stanowi wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Każdorazowo przy podejmowaniu działań w tym zakresie, należy sprawdzić wystarczalność istniejącej krajowej infrastruktury elektroenergetycznej i mogące tu zaistnieć negatywne interakcje pomiędzy powstającym rozproszonym systemem ładowania pojazdów elektrycznych a istniejącym elektroenergetycznym. Ponadto trzeba określić kierunki jego rozbudowy w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych dla elektromobilności.

Dzień II

Nowe Centrum Konferencyjne

1000-1130 Innowacyjny region = silny region – regionalny wymiar innowacji

Teza do dyskusji: Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny czy gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

1200-1700 25-lecie stref ekonomicznych w Polsce

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE), działające w Polsce od ponad dwudziestu lat, okazały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, a także modernizacji polskiej gospodarki. W obliczu 25 rocznicy powstania pierwszej strefy, warto przyjrzeć się ich historii i znaczeniu dla polskiego krajobrazu gospodarczego.

Po latach widać, że specjalne strefy ekonomiczne przyczyniły się i dalej się przyczyniają do regularnego wzrostu potencjału polskich przedsiębiorstw i budowaniu ich wartości inwestycyjnej. Sukcesy SSE przyczyniły się do rozrostu projektu i ukonstytuowania w maju 2018 r. Polskiej Strefy Inwestycji.

1200-1330 Sesja otwierająca

TEZA DO DYSKUSJI: Naturalne staje się pytanie – co dalej z SSE? Jakie nowe kierunki rozwoju mogą one przyjąć? Specjalne strefy ekonomiczne przez ponad dwie dekady przyczyniły się do odbudowania przemysłu w wielu regionach Polski. w regionach, w których zarządza SSE niejednokrotnie oznaczała całkowitą transformację społeczno-gospodarczą danego obszaru. Udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dziś celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw – dla przemysłu, dla pracowników, a także dla inwestorów. W dobie pandemii COVID-19 warunki nie są łatwe, ale ćwierć wieku działania SSE udowodniło, że strefy zostały stworzone właśnie po to, by funkcjonować w niełatwych warunkach.

1400-1530 KSSE aktywnym partnerem we wdrażaniu polityki Europejskiego Zielonego Ładu

Tematy:

 • Case study – koncepcja zagospodarowania terenów pogórniczych – model postępowania
 • Dobre praktyki – wyzwania i szanse
 • Budowanie partnerstw
 • Źródła finansowania

1600-1730 KSSE Motorem automotive – współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive

Sesja tematyczna skierowana do sektora automotive, wydarzenie towarzyszące – „ Coroczne Zgromadzenie Członków Klastra SA&AM”

Prezentacja : „Współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive” (pokażemy działania Klastra wsperajace rozwój firm i rozwój potencjału regionu pod nowe inwestycje w branży automotive)

Organizator wydarzenia:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

1800-1900Uroczysta gala KSSE

Sala
Konferencyjna I

1000-2000 PLUG&PLAY InSilesia Investement Day

Europa to miejsce gdzie powstają innowacyjne startupy. Europejska scena startupowa kształtuje przyszłość. Dzień Inwestorski to więcej niż kolejna konferencja poświęcona innowacjom, przedsiębiorczości i inwestycjom. To forum dialogu pomiędzy autorami innowacyjnych rozwiązań, śmiałymi wizjonerami, a poszukującymi okazji inwestycyjnych przedstawicielami funduszy, instytucji finansowych, akceleratorów i inkubatorów, a także biznesmenów.

1000-1130 Ekosystem innowacji kluczem do rozwoju innowacji

Teza do dyskusji: Sektor startupów w Polsce dynamicznie się rozwija, ale silnych innowacyjnych firm w naszym kraju wciąż brakuje. Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych przedsiębiorstw z tymi małymi, może być sposobem na przełamanie impasu. W tym kontekście szczególną rolę powinny odgrywać Instytucje Otoczenia Biznesu tworzące ekosystem innowacji.

1200-1330 Instrumenty wsparcia finansowego przedsiębiorczości

Teza do dyskusji: Przedsiębiorczość stanowi istotny element rozwoju regionalnego. Warunkiem aktywnego udziału małych i średnich przedsiębiorstw we wzroście potencjału społecznego i gospodarczego oraz w kształtowaniu konkurencyjności regionów jest ciągły rozwój ich systemów organizacyjnych, skali działania i możliwości rynkowych. Rozwój ten odbywa się dzięki zmianom, których przedmiotem mogą być poszczególne elementy systemu organizacyjnego oraz sposób realizacji poszczególnych funkcji zarządzania.

Sam sektor publiczny oferuje w tej chwili rozbudowaną paletę instrumentów wsparcia „od pomysłu do przemysłu”. Są w niej zarówno wehikuły inwestycyjne NCBiR, czyli blisko 60 funduszy Bridge Alfa finansujących pomysły w fazie seed i preseed, oferta funduszy VC/CVC oraz private equity. Jest oferta instytucji partnerskich, takich jak PFR, PARP, BGK, które również oferują instrumenty wsparcia startupów. Na dobre pomysły na pewno nie zabraknie w tym roku finansowania.

Formy finansowego wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć – debata + strefa konsultacji z ekspertami

1400-1530 TEDex TALKS

1600-1800 Piching session

1900-2000 Wręczenie nagród

Sala
Konferencyjna II

1200-1330 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Teza do dyskusji: Przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące we współczesnym świecie doprowadziły do zaniedbań i degradacji wielu obszarów. Wśród nich istotne miejsce zajmują tereny poprzemysłowe, specyficzne dla wielu krajów europejskich, które pozostawiły za sobą epokę intensywnego uprzemysłowienia. Problemy dezindustrializacji: bezrobocie strukturalne, zdekapitalizowana infrastruktura techniczna, recesja przedsiębiorstw czy likwidacja całych ośrodków przemysłowych, dotyczą najczęściej terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na obszarach silnie zurbanizowanych i wywołują sytuacje kryzysowe w sferze przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej. W większości państw europejskich od lat realizowane są działania rewitalizacyjne, mające na celu przywrócenie terenów poprzemysłowych społecznościom lokalnym. Ich ożywienie wiąże się z przekształceniem tych terenów w nowoczesną przestrzeń gospodarczą, mieszkaniową, kulturalną czy wypoczynkową. Działania zmierzające do przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych terenów poprzemysłowych podejmowane były w Europie Zachodniej już w latach 70.–80. XX w. W krajach Europy Środkowej projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych realizowane były od lat 90. XX w., a w ostatnich latach stały się jednym z ważniejszych czynników rozwoju i przeobrażeń miast postsocjalistycznych.

1400-1530 Inteligentny transport w inteligentnym mieście

Teza do dyskusji: Pojęcie inteligentnego miasta (smart city) pojawiło się na początku XXI wieku i oznacza miasto wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększania interaktywności oraz wydajności infrastruktury miejskiej i jej użytkowników. Inteligentne miasto rozwija kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną dla równoważenia rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia. Do kluczowych zjawisk obserwowanych w polskich aglomeracjach zaliczyć należy proces suburbanizacji, którego skutkiem jest postępujące uzależnienie mieszkańców od indywidualnych środków transportu. Dzieje się tak szczególnie na trasie: miejsce zamieszkania – centrum miasta, w którym zlokalizowana jest zazwyczaj cała strefa usługowa, będąca miejscem pracy, nauki lub rozrywki. Jednocześnie procesowi suburbanizacji towarzyszy często deficyt połączeń publicznym transportem zbiorowym pomiędzy miejscem zamieszkania i centrum miasta. Odpowiedzią na sytuację, której mowa powyżej, jest koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej. Uwzględnia ona złożoność systemów miejskich oraz silne relacje między zagospodarowaniem przestrzeni a transportem. W koncepcji tej równie ważne znaczenie przypisuje się transportowi zbiorowemu, jak i indywidualnemu, a ważnym czynnikiem kształtowania ich wzajemnych relacji jest planowanie i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

1600-1730 E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej

Teza do dyskusji: Nasze życie w coraz większym stopniu oplatają technologie cyfrowe. Wykorzystujemy je do wykonywania codziennych czynności: sprawdzamy prognozę pogody i rozkłady jazdy, zamawiamy taksówkę i pizzę, słuchamy muzyki, płacimy rachunki, dokonujemy transakcji bankowych. Funkcjonowanie w Sieci dla większości z nas jest już czymś z gruntu naturalnym i intuicyjnym. Czy to spostrzeżenie odnosi się również do naszych kontaktów z administracją publiczną? Czy odbywają się one za pośrednictwem nowych technologii? Wyniki badań pokazują, że Polacy rzadziej niż obywatele pozostałych państw Unii Europejskiej wykorzystują kanały cyfrowe do prywatnych kontaktów z e-administracją. Polska w rankingu E-GOVERNMENT SURVEY zajmuje 24 miejsce.

Sala
Konferencyjna IV

1200-1600 Spotkanie Regionalnych Funduszy Rozwoju

1230-1400 Finansowanie zwrotne przedsiębiorstw sektora MŚP
jako motor regionalnych gospodarek

Prezentacja oferty finansowania zwrotnego i dyskusja o rozwoju tego segmentu usług finansowych oraz wyzwania i cele regionalne.

Cel:

 • propagowanie finasowania zwrotnego wśród firm, samorządów, organizacji zrzeszających biznes, instytucji otoczenia biznesu;
 • próba odpowiedzi o na pytanie dlaczego Regionalne Fundusze Rozwoju stanowią szansę dla zwiększenia efektywności finansowania rozwoju firm i jak ją wykorzystać;
 • prezentacja występujących ograniczeń w sektorze finansowym i próba określenia potrzeb finansowania przedsięwzięć gospodarczych w regionach.

1430-1600 Wspólnie o przyszłości MŚP na zagranicznych rynkach

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stosowania środków zwróconych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Cel:

 • propagowanie internacjonalizacji MŚP z udziałem zwrotnych instrumentów wsparcia – atuty i szanse;
 • podzielenie się know-how w zakresie dywersyfikacji portfela – wykorzystanie środków post-JEREMIE na wsparcie eksportu (dobre praktyki związane z konstruowaniem, wdrażaniem i optymalizacją rozwiązań w zakresie konkretnego produktu);
 • podkreślenie wagi dodatkowych usług związanych z upowszechnianiem wiedzy o rynkach – ułatwianie ekspansji zagranicznej poprzez wymianę kontaktów, podniesienie wiarygodności firmy dzięki współpracy z jednostką władz regionalnych.

Dzień III

Nowe Centrum Konferencyjne

1000-1130 Region kreatywną i przyjazną dla mieszkańców przestrzenią

Teza do dyskusji: Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed polityką przestrzenną różnorodne wyzwania. Z jednej strony otwierają się nowe szanse rozwoju na niezagospodarowanych dotąd obszarach, z drugiej – pojawiają się nowe problemy, takie jak rozlewanie się miast, wyludnianie centrów, zabudowywanie terenów cennych przyrodniczo czy przenoszenie się ludzi z terenów wiejskich do miast. Umiejętnie prowadzona polityka przestrzenna umożliwia rozwój gospodarki, pomaga zmniejszać dysproporcje w rozwoju pomiędzy poszczególnymi obszarami, chroni otaczającą nas przyrodę i dziedzictwo kulturowe.

1200-1330 Przyszłość sektora przemysłów kreatywnych i „czasu wolnego”

Teza do dyskusji: Przemysły kreatywne to jedna z najmłodszych gałęzi gospodarki. Polska jest jednym z największych eksporterów produktów i usług sektora kreatywnego (17. pozycja wśród wszystkich gospodarek świata). Znajdujemy się w grupie dziesięciu największych eksporterów wzornictwa na świecie. Przemysły kreatywne odpowiadają za 13 proc. wzrostu gospodarczego w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), m.in. branże doradcza, badawcza czy marketingowa stanowią ponad 6 proc. wartości dodanej w Polsce, przy czym przeciętne wynagrodzenie w tych sektorach wynosi ponad 30 proc. więcej niż średnie wynagrodzenie w całej gospodarce. Ponadto usługi kreatywne stanowią aż jedną piątą całkowitego eksportu usług w naszym kraju (w latach 2010–2018 ich wartość wzrosła prawie trzykrotnie: z 4,8 do 13,9 mld dol.). Działalność artystyczna i twórcza odgrywa kluczową rolę dla dobrobytu i spójności wspólnoty przez kształtowanie wartości; stanowi ona klucz do zapewnienia swobody ekspresji twórczej i innowacji. Bez wątpienia pandemia COVID-19 boleśnie doświadczyła sektor, z drugiej jednak strony może stanowić impuls do jeszcze większego rozkwitu branży w przyszłości.

1200-1330 Sektor artystyczny w dobie kryzysu

Teza do dyskusji: Sektor CCS (Cultural and Creative Sector), kluczowy dla gospodarki Europy i dobrobytu jej obywateli, boleśnie odczuł konsekwencje środków podjętych celem ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. Wybuch pandemii spowodował raptowne zatrzymanie globalnej produkcji, co wpłynęło na cały łańcuch wartości: przekładano lub anulowano zaplanowane wydarzenia kulturalne i związane z nimi działania marketingowe i dystrybucyjne oraz trasy objazdowe. Zamknięto księgarnie, kina, sale koncertowe, muzea, teatry, zabytki i galerie sztuki. Odwoływanie targów branżowych drastycznie ogranicza możliwości znalezienia nabywców i sprzedawców produkcji artystycznych. W 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 odwołano większość europejskich targi handlowe. Aby móc reagować na nowe zachowania w obszarze kultury i konsumpcji, sektor CCS będzie musiał przyspieszyć swoją transformację, zwłaszcza w dziedzinie programowania cyfrowego. Nie ulega wątpliwości, że kryzys da impuls do cyfryzacji kultury i przyspieszy przejście na technologie cyfrowe.

1400-1530 Turystyka w dobie postcovid - #StayHomeToday to #TravelTomorrow

Teza do dyskusji: Wokół turystyki koncentruje się ekosystem przedsiębiorstw, które znacznie przyczyniają się do dobrobytu i tworzenia miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich UE. Pandemia koronawirusa postawiła przemysł turystyczny UE w bezprecedensowo trudnej sytuacji. Zawieszono większość podróży krajowych i międzynarodowych, co prowadzi do znacznego spadku dochodów firm w branży turystycznej i problemów z płynnością finansową. Przyszłość jest niepewna – zarówno dla turystów, jak i dla organizatorów turystyki. Obecny kryzys jest szansą na poprawę odporności sektora i przyspieszenie transformacji ekologicznej i cyfrowej w europejskiej turystyce. Europa powinna pozostać najpopularniejszym kierunkiem turystycznym, a branża turystyczna musi być motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Zrównoważona odbudowa wymaga bardziej zrównoważonego i przystępnego cenowo transportu oraz lepszych połączeń, inteligentnego zarządzania przepływami turystycznymi, zróżnicowania oferty turystycznej, umiejętności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla osób zawodowo zajmujących się turystyką oraz zwiększenia świadomości na temat różnorodności krajobrazów i bogactwa kulturowego w Europie.

1400-1530 Miejsce i rola NGO’S w stymulowaniu rozwoju regionalnego

Teza do dyskusji: Pomimo istniejących odmienności w działalności trzeciego sektora i sektora publicznego, łączy je wspólny cel, a mianowicie jest nim zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy i regionu. Łączenie swych działań dla dobra mieszkańców danego terytorium stanowi główny motyw i cel współpracy organizacji samorządu terytorialnego i organizacji trzeciego sektora. Aktywizacja gospodarcza regionów i gmin, zmniejszenie bezrobocia, promowanie jakości, rozwój konkurencji czy tworzenie innowacji, może być osiągnięte jedynie w wypadku istnienia silnie ugruntowanych, nowoczesnych i prężnie działających małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw jest silnie zależne od otoczenia lokalnego. Większość z nich nie jest w stanie przetrwać na rynku dłuższy okres. Dlatego też w otoczeniu firm konieczne jest istnienie wielu instytucji, służących fachowym doradztwem we wszystkich dziedzinach ich działalności. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bowiem systematyczny rozwój instytucji wspierających ich powołanie i ich bieżąca działalność.

1600 Uroczyste zakończenie

Sala
Konferencyjna I

 Konferencja Klastra Lotniczego

1030-1130 Polskie firmy lotnicze, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence. Odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie COVID19

1130-1230 Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UE

1300-1400 Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego – wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety UE na lata 2021-2027

1400-1500 Znaczenie sektora ICT i jego powiązania z przemysłem lotniczym. Digitalizacja nośnikiem rewolucji przemysłowej 4.0 w przemyśle

1530-1630 Przemysł kosmiczny – ważnym obszarem dla rozwoju Województwa Śląskiego. Możliwości interakcji i wspólnych działań w celu promocji tego sektora gospodarki.

Sala
Konferencyjna II

 MEDYCYNA 4.0

1200-1330 Ewolucja cyfryzacji w medycynie i związane z tym ryzyka

Teza do dyskusji: Cyfryzacja medycyny, która dokonała się w ostatnich 20 latach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym, którzy kilkadziesiąt lat temu rozpoczynali prace nad technologią cyfrową i komputerową. Medycyna 4.0 to zbiorcze pojęcie, powstałe na bazie platformy Medical 4.0 oznaczające integrację danych medycznych, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach opieki zdrowotnej mających na celu zwiększanie wydajności terapii, poprawę jej jakości oraz usprawnienie diagnostyki. Medycyna 4.0 dotyczy nie tylko technologii IT, ale też nowych sposobów pracy lekarzy i roli informatyki w służbie zdrowia.

1400-1530 Roboty w medycynie

Teza do dyskusji: Robotyka znajduje zastosowanie w medycynie już od wielu lat. Jej szybki rozwój w ostatnim czasie zdecydowanie ułatwił pracę lekarzom wielu specjalności. Możliwości robotów są wykorzystywane między innymi w chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, bariatrii, torakochirurgii, transplantologii.Robot da Vinci umożliwia wykonywanie małoinwazyjnych operacji, które mają przewagę nad chirurgią laparoskopową i klasyczną. Praca nad polską rodziną robotów Robin Heart może niebawem ułatwić przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych. Ponadto coraz częstsze staje się zastosowanie robotów w nanomedycynie. Pierwsze próby zastosowania nanorobotów w komórkach ludzkich dają nadzieję na szersze ich wykorzystanie w przyszłości.

* Powyższy program jest aktualny na dzień 12 kwietnia 2021 roku

ue info