ue flag
Premier RP
Parlament EU

Patronat honorowy

Komisja EuropejskaMinisterstwo KlimatuMinisterstwo KulturyPolskei regiony
Premier RP
Parlament Europejski

Patronat honorowy

Komisja EuropejskaMinisterstwo KlimatuMinisterstwo KulturyPolskei regiony

Partnerzy EFP

Partner strategiczny EFP

Partner główny EFP

Partner główny EFP

Partner główny EFP

Wydarzenia towarzyszące

Konkurs Startup EFP InSilesia – Investment SFR Award

Konkurs skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania

Turniej esportowy o Puchar Narodowej Drużyny Esportu

 Podstawowym celem turnieju jest wyłonienie kandydata Polski w rozgrywkach V4 Future Sports Festival 2021.

“Młode Orły” – Turniej Debat Oksfordzkich EFP

 Do udziału w turnieju zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich z województwa śląskiego

Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego Aerosilesia

Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu

Aktualności

Agenda

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000 Uroczyste otwarcie

1100-1230 Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Tezy:
• Wyzwania demograficzne, zagospodarowanie migracji,
• otwarcie UE na handel międzynarodowy,
• inwestycje w innowacje, edukację, infrastrukturę i energooszczędne technologie – kluczowe wyzwania dla Europy?

Wyzwania demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych – potrzeba zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Unia Europejska, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianie nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską w 1993 r.

UE zapewniła ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomogła podnieść poziom życia i wprowadziła wspólną walutę europejską: euro. Obecnie ponad 340 mln obywateli Unii w 19 państwach używa euro jako swojej waluty, korzystając z zalet, jakie euro ze sobą niesie.

Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między państwami UE ich obywatele mogą swobodnie podróżować po prawie całym kontynencie. Znacznie łatwiej jest teraz żyć i pracować w innym państwie w Europie. Wszyscy obywatele Unii mają prawo i swobodę wyboru, w którym państwie UE chcą studiować, pracować czy też przejść na emeryturę. Każde państwo UE musi traktować obywateli Unii w dokładnie taki sam sposób jak własnych obywateli, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków.
Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE dąży do rozwijania tych olbrzymich możliwości w innych obszarach, takich jak energia, wiedza i rynki kapitałowe, aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z nich jak największych korzyści.

UE nadal koncentruje się na zwiększaniu przejrzystości i demokratyczności swoich instytucji. Decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Więcej uprawnień przyznano bezpośrednio wybieranemu Parlamentowi Europejskiemu, natomiast parlamenty narodowe odgrywają większą rolę, współpracując z instytucjami europejskimi.

Jeszcze w marcu przedstawiciele trzech instytucji unijnych – przewodniczący Parlamentu Europejskiej David Sassoli, premier Portugalii Antonio Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz szefowa Komisji Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli projektu którego celem jest zaangażowanie jak największej liczby obywateli w kształtowanie przyszłej polityki UE. Od 19.04.21 wszyscy mieszkańcy Unii oraz zainteresowane strony, w tym m.in. organizacje obywatelskie czy władze samorządowe, mogły zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem nowej platformy cyfrowej www.future.europa.eu.

1330-1500 Różne formaty współpracy europejskiej

TRÓJKĄT WEIMARSKI
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France, MSZ oraz dyplomatów.

W sierpniu 2021 roku przypada 30. rocznica Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej.

W 2021 r. przypada również 20 rocznica współpracy Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France w ramach Regionalnego Trójkata Weimarskiego.

30 rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego i 20 rocznica utworzenia Regionalnego Trójkąta są okazją do analizy i podsumowania dotychczas podjętych i zrealizowanych działań, a także refleksji dotyczącej wzmocnienia i zdynamizowania współpracy.

GRUPA WYSZEHRADZKA
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Województwa Podkarpackiego, Województwa Małopolskiego oraz MSZ i dyplomatów.

W 2021 r. przypada 30. rocznica współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk i wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą.

Województwo Śląskie współpracuje z partnerami regionalnymi z każdego z krajów Grupy V4: Krajem Morawsko-Śląskim, Samorządowym Krajem Żylińskim, Borsod-Abauj-Zemplen.

Jednym z ważnych wspólnych obszarów tematycznych jest Strategia Karpacka – platforma współpracy międzypaństwowej na rzecz rozwoju Regionu Karpackiego. Strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów, ujmowanych w szerokim, transgranicznym kontekście geograficznym. To ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Przez wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych strategie w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Strategia Karpacka ma wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Ma się również przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach i na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej).

1530-1700 Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

Jednym z najważniejszych wyzwań w Europie jest odnowienie i stabilizacja wzrostu gospodarczego. Aby naprawdę osiągnąć dynamiczny wzrost w Europie i utrzymać konkurencyjności w globalnej gospodarce Europa musi znaleźć nowe, innowacyjne i kreatywne rozwiązania dla swoich problemów.

Dyskusja będzie koncentrować się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na “Europejski Region Przedsiębiorczości” (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta zrobić, aby stać się “przedsiębiorczymi”?

Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Nowe
Centrum Konferencyjne

  Cyfrowa przyszłość Europy

Najważniejszym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki w najbliższej dekadzie jest rewolucja cyfrowa i powszechna robotyzacja. Europa powinna być kojarzona w świecie jako lider nowych procesów a nie dążyć do reindustrializacji i tworzenia nowych miejsc pracy w fabrykach starego typu. Powinna myśleć jak ratować przedsiębiorczość i innowacyjność Europejczyków, bo to one są kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowych czasach. Wielką rolę w tym procesie może odegrać odpowiednia edukacja.

1330-1500 Cyfrowe przyspieszenie: wspólny Internet - debata o przyszłości cyfryzacji

Technologiczny wyścig. Europa niestety nie jest w nim liderem. Rozwój najnowszych technologii to w chwili obecnej głównie USA oraz kraje Azjatyckie. Chiny, wraz ze swoim potencjałem oraz projektami Chiny 2025 oraz Chiny 2050 stają się liderem technologicznym. Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających na celu nie tyle dogonienie liderów światowych, ile niepowiększania dystansu. Czy UE ma szansę w tym wyścigu technologicznym? Czy słuszne jest przyjęcie założenia przede wszystkim ochrony praw człowieka, kosztem rozwoju algorytmów oraz AI. Czy regulacja algorytmów, a także ich kontrola przez instytucje krajowe oraz unijne jest właściwą drogą?

Globalne ujęcie rozwoju Internetu i dostępu do informacji – czy jest możliwe? (nawiązanie i dyskusja pod kątem IGF ONZ). Wykluczenie cyfrowe. Brak dostępu do Internetu w biedniejszych krajach (spojrzenie globalne a nie nasze regionalne i zaproszenie na IGF).

Polska na tle innych państw UE ma wiele do nadrobienia. Blockchain jako podstawowe narzędzie goverment stanowi wyjątkowo poważne wyzwanie dla Polski. Czy jesteśmy gotowi na tożsamość cyfrową (european ID) proponowaną w eIDAS2, kwalifikowane atrybuty, brak obiegu dokumentów a w jego miejsce wpis w bloki i tokenizację wartości?

Czy 700 tys. wydanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych uważać za sukces czy porażkę w dziedzinie paperless. Jak zmienić mentalność i odejść od papieru. Współdzielenie danymi – puszką Pandory, czy też właściwym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy?

Transformacja cyfrowa szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym korporacji prawniczych) – pilną potrzebą biznesu. Implementacja prawa w kody algorytmiczne – to już się dzieje. Smart contract – niewykorzystana szansa dla Polski.
Transformacja ekologiczna, to transformacja cyfrowa. W jaki sposób pobudzić m.in. aglomerację śląską dla zmian pod kątem eco smart cities?

Problem braku specjalistów, niskie i bardzo niskie kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Nowe zawody? Czy AI zastąpi człowieka? Czy dochód gwarantowany stanie się niedługo koniecznością? Jak kształcić młodzież?

1530-1700 Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Rozwój związany z wiedzą miał miejsce w całej historii dziejów człowieka. Jednak w ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa.

Współczesna koncepcja wzrostu gospodarczego – wzrostu długookresowego jest modelem, którego powodzenie nie jest determinowane oszczędnościami lecz w dużej mierze zależy od szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje. Działania w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne związane z rozpowszechnianiem wiedzy, postępu technicznego i innowacji.

GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: edukacja i szkolenia, infrastruktura informatyczna, bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne, systemy innowacji.

Nowe
Centrum Konferencyjne 3

  Blok Regionalnej Strategii Innowacji

1300-1600 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego i inteligentne specjalizacje regionu

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to inicjatywa oparta na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce, mająca na celu poprawę jakości naszego codziennego życia i współtworzenie zrównoważonej przyszłości, uwzględniającej zarówno zbieżne potrzeby i cele, a także złożone problemy społeczne. NEB to platforma interdyscyplinarnego dialogu, dzięki której można opracowywać innowacyjne rozwiązania, wspierać eksperymenty w komunikacji między światem nauki i technologii a światem kultury i sztuki oraz realizować wyzwania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Spotkanie będzie poświęcone promowaniu zasady dobrego projektowania jako narzędzia dla wdrażania innowacji dostosowanych do obiorców produktów i usług. Będzie to debata dotycząca przyszłości jednej z Inteligentnych Specjalizacji województwa śląskiego oraz podsumowania wieloletniego projektu Design4Innovation, ufundowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg Europa.

1330-1600 Design4Innovation

Designing new growth – helping businesses on transition to more sustainable, more collaborative, more humane economy

Sala
konferencyjna 5

1330-1500 Czy nadchodzi schyłek branży mięsnej? Ogłoszenie raportu: „Wieprzowina. Nowa Perspektywa”

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy mówiące na temat szkodliwości hodowli i produkcji mięsa. Sektor przedstawia się, jako negatywnie oddziałujący na środowisko, zdrowie i społeczeństwo. Najnowszy raport przygotowany przez Związek Polskie Mięso we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami przeczy tej tezie. Prezentuje stan wiedzy na temat wpływu wieprzowiny na różne dziedziny życia. Prezentuje sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania i pokazuje szanse na stawienie czoła wyzwaniom. Ale przede wszystkim wnosi do dyskusji na temat sektora wieprzowego nowe argumenty i prowokuje do dyskusji.

1515-1645 Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Mimo wielu prób, ciągle napotyka na bariery administracyjne i społeczne. Najnowsze ustalania prof. Aliny Jusko-Kowalczyk, pokazują, że, oprócz dotychczas znanych korzyści, rozwój biogazowni i biometanowni może niemalże zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, dzięki produkcji czystej energii elektrycznej. Przy maksymalnie wykorzystanym polskim potencjale biogazowym wyprodukowano by nawet 26 mln ton CO2 mniej, czyli 80% dzisiejszej emisji z rolnictwa. Przy dodatkowych działaniach, bazujących np. na wykorzystaniu ciepła, polskie rolnictwo stałoby się zeroemisyjne a Polska zyskałaby stabilne, oparte na polskich surowcach źródło energii.

Sala
konferencyjna III

  Kierunek elektromobilność

1330-1500 Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych ? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania ? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego.

1530-1700 Wodór paliwem przyszłości

Rynek energii w Europie przechodzi technologiczną transformację. Głównymi jej filarami są sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Co z wodorem? 

Sale VIP

  Europa i Świat: Wizja Młodych

1100-1230 Debaty Oksfordzkie

1330-1500 Debaty Oksfordzkie

1530-1700 Debaty Oksfordzkie

  Gala Europejskiego Forum Przyszłości

1900-2000 Uroczyste wręczenie nagród

2000-2100 Koncert muzyczny

Nowe Centrum Konferencyjne

1000-1130 Sesja plenarna. Regionalny wymiar przedsiębiorczości: Współpraca na rynkach międzynarodowych

Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny, gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

Sala konferencyjna 7

1145-1300 Twój sukces w Internecie z wykorzystaniem skutecznych narzędzi marketingu internetowego

Podczas panelu prelegenci zaprezentują możliwości rozwoju biznesu w oparciu o skuteczne narzędzia marketingu internetowego w przedsiębiorstwie:

Najbardziej aktualne trendy w digital marketingu, do których każda firma powinna dopasować swoje strategie promocji i komunikacji.

Omówienie możliwości wdrożenia gotowych rozwiązań w Twojej firmie lub organizacji w zakresie rozwiązań dla e-biznesu.

Inspiracja dla Ciebie czyli ciekawe przykłady konkretnych wdrożeń i historie sukcesów.

Prezentacja rekomendacji do wdrożenia na 2022 w Twojej firmie aby wyprzedzić konkurencje w sieci w walce o coraz bardziej wymagającego Klienta.

Nowe centrum konferencyjne

1000-1130 Sesja inauguracyjna. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych

1145-1300 Wdrażanie polityki Europejskiego Zielonego Ładu- szanse dla śląskiej gospodarki

1145-1300 Przemysł przyszłości - transformacja cyfrowa w zasięgu ręki

1315-1430 Polska Strefa Inwestycji – aspekty prawne i korzyści dla sektora MŚP

1315-1430 Współpraca biznesu i edukacji drogą do sukcesu

1445-1600 Budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości - Akcelerator biznesowy KSSENON

1445-1600 Budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych

1630-1830 KSSE Motorem automotive – współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive

1900-0000Gala jubileuszowa KSSE i towarzyszące wydarzenie kulturalne „KSSE – Mecenasem Kultury i Sztuki

 

Sala
konferencyjna 7

1330-1500 Wyzwania i możliwości śląskiego ekosystemu startupowego - 6 filarów niezbędnych do budowanie skutecznej komunikacji

1515-1745 PLUG AND PLAY Konkurs startupowy InSilesia Investment ŚFR – Finał

Sale VIP

1100-1230 Finansowanie zwrotne przedsiębiorstw z sektora MŚP, jako motor regionalnych gospodarek. Instrumenty wsparcia finansowego przedsiębiorczości

1145-1315 Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości, jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów

 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów
 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości – kierunki ekspansji przedsiębiorstw
 • Od wspierania inwestorów zagranicznych do wspierania ekspansji firm na zewnątrz
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wpływ na rozwój gospodarczy regionu i rynek pracy
 • Cele ekspansji zagranicznej firm – dlaczego firmy decydują się inwestować za granicą i jak je wspierać?
 • Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wsparcia w zakresie internacjonalizacji
 • Bezpłatne czy płatne wsparcie
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji z poziomu krajowego
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji w województwie śląskim
 • Dobre praktyki na rzecz wsparcia intenacjonalizacji
 • Bariery i wyzwania, które stanowią przeszkody w procesie internacjonalizacji MŚP
 • Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie różnych form wsparcia ze strony administracji publicznej

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej

Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu – postępująca globalizacja i internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dokonać modyfikacji swoich zachowań na rynku. Źródeł sukcesu i konkurencyjności powinny poszukiwać nie tylko na drodze rozwoju wewnętrznego, ale przede wszystkim na drodze rozwoju zewnętrznego przez tworzenie odpowiednich powiązań z najbliższym otoczeniem. Właściwe ich ukształtowanie pozwoli bowiem skutecznie ominąć bariery związane z małą skalą działania oraz da możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jedną z możliwości, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, chcąc sprostać narastającej konkurencji jest internacjonalizacja.

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest pogłębiający się proces globalizacji. Firmy funkcjonujące obecnie, chcąc rozwijać swoją działalność, powinny efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące możliwości przewagi w walce konkurencyjnej. Jednym ze sposobów rozwoju przedsiębiorstwa jest internacjonalizacja. Coraz więcej podmiotów gospodarczych, włączając w to także małe i średnie firmy, funkcjonuje jako transnarodowe przedsiębiorstwa, i chociaż ich zasięg może mieć nadal charakter lokalny lub regionalny, to działają one w warunkach globalnej konkurencji

Sala Konferencyjna 5

Saksońsko-Śląski warsztat simul+:

„Regionalne łańcuchy wartości w dobie cyfryzacji”

 • Cyfryzacja: Software / Hardware / Connectivity / 5G & 6G

 • Smart Production

 • Smart Region / Smart City

1000-1230 Warsztaty polsko - niemieckie

Saksonia to niemiecki region sąsiadujący z Polską, do którego można bezpośrednio dojechać autostradą A4 w kilka godzin z Górnego Śląska. Firmy takie jak Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Daimler prosperują tutaj znakomicie, to tutaj powstaje globalne centrum kompetencji Vodafone w zakresie technologii 6G, i tutaj obok największego producenta mikrochipów Globalfoundries także BOSCH właśnie rozpoczął rewolucyjną seryjną produkcję mikrochipów do procesów cyfryzacji w Europie. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera tu także współpraca polsko-niemiecka.

1330-1600 Polsko-Niemiecka giełda kontaktów biznesowych i badawczych- Saksońsko-Śląskie indywidualne rozmowy kooperacyjne B2B i R2B (Research-to-Business)

Sala Konferencyjna 7

1000-1130 Okrągły stół dotyczący rozwoju branży software house'ów w województwie śląskim

Nowe centrum konferencyjne

Konferencja: Europejski transport kolejowy 2050

1000-1100 Uroczyste otwarcie – wystąpienie inauguracyjne

1130-1300 Odbudowa polskiego rynku kolejowego po kryzysie COVID-19. Współpraca międzysektorowa, wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania i główne priorytety na lata 2022-2027

1300-1400 Transport kolejowy jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 2050. Dywersyfikacja źródeł energii i zapewnienie bardziej wydajnej mobilności kolei szansą dla środowiska oraz sektora energetycznego

1430-1600 Jak technologia napędza przyszłość kolei? Pięć innowacji, które mogą ukształtować przyszłość podróży kolejowych

Nowe centrum konferencyjne

1200-1330 Turystyka w dobie postcovid – #StayHomeToday to #TravelTomorrow

Turystyka to jedna z branż, razem z gastronomią, które najbardziej ucierpiały w okresie pandemii. W czasie panelu będziemy chcieli jednak zastanowić się czy i jakie pozytywne zmiany, okresowe lub trwałe, zaszły ostatnio w tej branży. Prelegenci odpowiedzą na pytania, jaki jest obraz polskiej turystyki po ponad roku zmagań z pandemią, jak zmienił się obraz polskiego rynku hotelarskiego/rynku biur podróży/atrakcji turystycznych/rynku imprez turystycznych, w tym turystyki biznesowej.

Czy da się zaobserwować jakieś nowe trendy, w zachowaniach gości/turystów, czy jakieś z nich są dominujące, czy jakieś z nich zostaną na stałe. Jak rysuje się przyszłość tej branży i czy powstaną dzięki temu nowe produkty/usługi lub zostaną one jakoś zmodyfikowane?
Zdecydowanie będziemy chcieli pokazać jakieś pozytywne wnioski jakie branża wyciągnęła z ostatniego okresu.

1630 Uroczyste zakończenie

Nowe Centrum Konferencyjne

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego. Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwoju regionu

1000-1050 Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii

1100-1150 Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów

1200-1250 Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie

1300-1350 Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym)

1440-1520 Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego i dronowego

1530-1620 Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej

1630-1645 Zakończenie konferencji

Sala
konferencyjna 7

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Turniej e-sportowy o Puchar Zdobywców Pucharów

1000-1600 Polski Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Świata IESF
w Izraelu. W turnieju wezmą udział najlepsze polskie zespoły z
najmocniejszych krajowych lig gier: CS, GO, Tekken, PES.
Partner wydarzenia: ESA E-sport Association

Nowe
centrum konferencyjne

 MEDYCYNA 4.0

1200-1330 Ewolucja cyfryzacji w medycynie i związane z tym ryzyka

Teza do dyskusji: Cyfryzacja medycyny, która dokonała się w ostatnich 20 latach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym, którzy kilkadziesiąt lat temu rozpoczynali prace nad technologią cyfrową i komputerową. Medycyna 4.0 to zbiorcze pojęcie, powstałe na bazie platformy Medical 4.0 oznaczające integrację danych medycznych, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach opieki zdrowotnej mających na celu zwiększanie wydajności terapii, poprawę jej jakości oraz usprawnienie diagnostyki. Medycyna 4.0 dotyczy nie tylko technologii IT, ale też nowych sposobów pracy lekarzy i roli informatyki w służbie zdrowia.

1400-1530 Roboty w medycynie

Teza do dyskusji: Robotyka znajduje zastosowanie w medycynie już od wielu lat. Jej szybki rozwój w ostatnim czasie zdecydowanie ułatwił pracę lekarzom wielu specjalności. Możliwości robotów są wykorzystywane między innymi w chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, bariatrii, torakochirurgii, transplantologii.Robot da Vinci umożliwia wykonywanie małoinwazyjnych operacji, które mają przewagę nad chirurgią laparoskopową i klasyczną. Praca nad polską rodziną robotów Robin Heart może niebawem ułatwić przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych. Ponadto coraz częstsze staje się zastosowanie robotów w nanomedycynie. Pierwsze próby zastosowania nanorobotów w komórkach ludzkich dają nadzieję na szersze ich wykorzystanie w przyszłości.

Sale VIP

 DEBATY OKSFORDZKIE

1000-1400 Finał Debat OKSfordzkich

Dzień I

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000 Uroczyste otwarcie

1100-1230 Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Tezy:
• Wyzwania demograficzne, zagospodarowanie migracji,
• otwarcie UE na handel międzynarodowy,
• inwestycje w innowacje, edukację, infrastrukturę i energooszczędne technologie – kluczowe wyzwania dla Europy?

Wyzwania demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych – potrzeba zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Unia Europejska, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianie nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską w 1993 r.

UE zapewniła ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomogła podnieść poziom życia i wprowadziła wspólną walutę europejską: euro. Obecnie ponad 340 mln obywateli Unii w 19 państwach używa euro jako swojej waluty, korzystając z zalet, jakie euro ze sobą niesie.

Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między państwami UE ich obywatele mogą swobodnie podróżować po prawie całym kontynencie. Znacznie łatwiej jest teraz żyć i pracować w innym państwie w Europie. Wszyscy obywatele Unii mają prawo i swobodę wyboru, w którym państwie UE chcą studiować, pracować czy też przejść na emeryturę. Każde państwo UE musi traktować obywateli Unii w dokładnie taki sam sposób jak własnych obywateli, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków.
Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE dąży do rozwijania tych olbrzymich możliwości w innych obszarach, takich jak energia, wiedza i rynki kapitałowe, aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z nich jak największych korzyści.

UE nadal koncentruje się na zwiększaniu przejrzystości i demokratyczności swoich instytucji. Decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Więcej uprawnień przyznano bezpośrednio wybieranemu Parlamentowi Europejskiemu, natomiast parlamenty narodowe odgrywają większą rolę, współpracując z instytucjami europejskimi.

Jeszcze w marcu przedstawiciele trzech instytucji unijnych – przewodniczący Parlamentu Europejskiej David Sassoli, premier Portugalii Antonio Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz szefowa Komisji Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli projektu którego celem jest zaangażowanie jak największej liczby obywateli w kształtowanie przyszłej polityki UE. Od 19.04.21 wszyscy mieszkańcy Unii oraz zainteresowane strony, w tym m.in. organizacje obywatelskie czy władze samorządowe, mogły zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem nowej platformy cyfrowej www.future.europa.eu.

1330-1500 Różne formaty współpracy europejskiej

TRÓJKĄT WEIMARSKI
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France, MSZ oraz dyplomatów.

W sierpniu 2021 roku przypada 30. rocznica Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej.

W 2021 r. przypada również 20 rocznica współpracy Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France w ramach Regionalnego Trójkata Weimarskiego.

30 rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego i 20 rocznica utworzenia Regionalnego Trójkąta są okazją do analizy i podsumowania dotychczas podjętych i zrealizowanych działań, a także refleksji dotyczącej wzmocnienia i zdynamizowania współpracy.

GRUPA WYSZEHRADZKA
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Województwa Podkarpackiego, Województwa Małopolskiego oraz MSZ i dyplomatów.

W 2021 r. przypada 30. rocznica współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk i wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą.

Województwo Śląskie współpracuje z partnerami regionalnymi z każdego z krajów Grupy V4: Krajem Morawsko-Śląskim, Samorządowym Krajem Żylińskim, Borsod-Abauj-Zemplen.

Jednym z ważnych wspólnych obszarów tematycznych jest Strategia Karpacka – platforma współpracy międzypaństwowej na rzecz rozwoju Regionu Karpackiego. Strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów, ujmowanych w szerokim, transgranicznym kontekście geograficznym. To ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Przez wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych strategie w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Strategia Karpacka ma wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Ma się również przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach i na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej).

1530-1700 Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

Jednym z najważniejszych wyzwań w Europie jest odnowienie i stabilizacja wzrostu gospodarczego. Aby naprawdę osiągnąć dynamiczny wzrost w Europie i utrzymać konkurencyjności w globalnej gospodarce Europa musi znaleźć nowe, innowacyjne i kreatywne rozwiązania dla swoich problemów.

Dyskusja będzie koncentrować się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na “Europejski Region Przedsiębiorczości” (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta zrobić, aby stać się “przedsiębiorczymi”?

Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Nowe
Centrum Konferencyjne

  Cyfrowa przyszłość Europy

Najważniejszym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki w najbliższej dekadzie jest rewolucja cyfrowa i powszechna robotyzacja. Europa powinna być kojarzona w świecie jako lider nowych procesów a nie dążyć do reindustrializacji i tworzenia nowych miejsc pracy w fabrykach starego typu. Powinna myśleć jak ratować przedsiębiorczość i innowacyjność Europejczyków, bo to one są kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowych czasach. Wielką rolę w tym procesie może odegrać odpowiednia edukacja.

1330-1500 Cyfrowe przyspieszenie: wspólny Internet - debata o przyszłości cyfryzacji

Technologiczny wyścig. Europa niestety nie jest w nim liderem. Rozwój najnowszych technologii to w chwili obecnej głównie USA oraz kraje Azjatyckie. Chiny, wraz ze swoim potencjałem oraz projektami Chiny 2025 oraz Chiny 2050 stają się liderem technologicznym. Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających na celu nie tyle dogonienie liderów światowych, ile niepowiększania dystansu. Czy UE ma szansę w tym wyścigu technologicznym? Czy słuszne jest przyjęcie założenia przede wszystkim ochrony praw człowieka, kosztem rozwoju algorytmów oraz AI. Czy regulacja algorytmów, a także ich kontrola przez instytucje krajowe oraz unijne jest właściwą drogą?

Globalne ujęcie rozwoju Internetu i dostępu do informacji – czy jest możliwe? (nawiązanie i dyskusja pod kątem IGF ONZ). Wykluczenie cyfrowe. Brak dostępu do Internetu w biedniejszych krajach (spojrzenie globalne a nie nasze regionalne i zaproszenie na IGF).

Polska na tle innych państw UE ma wiele do nadrobienia. Blockchain jako podstawowe narzędzie goverment stanowi wyjątkowo poważne wyzwanie dla Polski. Czy jesteśmy gotowi na tożsamość cyfrową (european ID) proponowaną w eIDAS2, kwalifikowane atrybuty, brak obiegu dokumentów a w jego miejsce wpis w bloki i tokenizację wartości?

Czy 700 tys. wydanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych uważać za sukces czy porażkę w dziedzinie paperless. Jak zmienić mentalność i odejść od papieru. Współdzielenie danymi – puszką Pandory, czy też właściwym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy?

Transformacja cyfrowa szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym korporacji prawniczych) – pilną potrzebą biznesu. Implementacja prawa w kody algorytmiczne – to już się dzieje. Smart contract – niewykorzystana szansa dla Polski.
Transformacja ekologiczna, to transformacja cyfrowa. W jaki sposób pobudzić m.in. aglomerację śląską dla zmian pod kątem eco smart cities?

Problem braku specjalistów, niskie i bardzo niskie kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Nowe zawody? Czy AI zastąpi człowieka? Czy dochód gwarantowany stanie się niedługo koniecznością? Jak kształcić młodzież?

1530-1700 Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Rozwój związany z wiedzą miał miejsce w całej historii dziejów człowieka. Jednak w ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa.

Współczesna koncepcja wzrostu gospodarczego – wzrostu długookresowego jest modelem, którego powodzenie nie jest determinowane oszczędnościami lecz w dużej mierze zależy od szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje. Działania w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne związane z rozpowszechnianiem wiedzy, postępu technicznego i innowacji.

GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: edukacja i szkolenia, infrastruktura informatyczna, bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne, systemy innowacji.

Nowe
Centrum Konferencyjne 3

  Blok Regionalnej Strategii Innowacji

1300-1600 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego i inteligentne specjalizacje regionu

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to inicjatywa oparta na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce, mająca na celu poprawę jakości naszego codziennego życia i współtworzenie zrównoważonej przyszłości, uwzględniającej zarówno zbieżne potrzeby i cele, a także złożone problemy społeczne. NEB to platforma interdyscyplinarnego dialogu, dzięki której można opracowywać innowacyjne rozwiązania, wspierać eksperymenty w komunikacji między światem nauki i technologii a światem kultury i sztuki oraz realizować wyzwania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Spotkanie będzie poświęcone promowaniu zasady dobrego projektowania jako narzędzia dla wdrażania innowacji dostosowanych do obiorców produktów i usług. Będzie to debata dotycząca przyszłości jednej z Inteligentnych Specjalizacji województwa śląskiego oraz podsumowania wieloletniego projektu Design4Innovation, ufundowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg Europa.

1330-1600 Design4Innovation

Designing new growth – helping businesses on transition to more sustainable, more collaborative, more humane economy

Sala
konferencyjna 5

1330-1500 Czy nadchodzi schyłek branży mięsnej? Ogłoszenie raportu: „Wieprzowina. Nowa Perspektywa”

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy mówiące na temat szkodliwości hodowli i produkcji mięsa. Sektor przedstawia się, jako negatywnie oddziałujący na środowisko, zdrowie i społeczeństwo. Najnowszy raport przygotowany przez Związek Polskie Mięso we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami przeczy tej tezie. Prezentuje stan wiedzy na temat wpływu wieprzowiny na różne dziedziny życia. Prezentuje sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania i pokazuje szanse na stawienie czoła wyzwaniom. Ale przede wszystkim wnosi do dyskusji na temat sektora wieprzowego nowe argumenty i prowokuje do dyskusji.

1515-1645 Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Mimo wielu prób, ciągle napotyka na bariery administracyjne i społeczne. Najnowsze ustalania prof. Aliny Jusko-Kowalczyk, pokazują, że, oprócz dotychczas znanych korzyści, rozwój biogazowni i biometanowni może niemalże zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, dzięki produkcji czystej energii elektrycznej. Przy maksymalnie wykorzystanym polskim potencjale biogazowym wyprodukowano by nawet 26 mln ton CO2 mniej, czyli 80% dzisiejszej emisji z rolnictwa. Przy dodatkowych działaniach, bazujących np. na wykorzystaniu ciepła, polskie rolnictwo stałoby się zeroemisyjne a Polska zyskałaby stabilne, oparte na polskich surowcach źródło energii.

Sala
konferencyjna III

  Kierunek elektromobilność

1330-1500 Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych ? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania ? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego.

1530-1700 Wodór paliwem przyszłości

Rynek energii w Europie przechodzi technologiczną transformację. Głównymi jej filarami są sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Co z wodorem? 

Sale VIP

  Europa i Świat: Wizja Młodych

1100-1230 Debaty Oksfordzkie

1330-1500 Debaty Oksfordzkie

1530-1700 Debaty Oksfordzkie

  Gala Europejskiego Forum Przyszłości

1900-2000 Uroczyste wręczenie nagród

2000-2100 Koncert muzyczny

Dzień II

Nowe Centrum Konferencyjne

1000-1130 Sesja plenarna. Regionalny wymiar przedsiębiorczości: Współpraca na rynkach międzynarodowych

Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny, gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

Sala konferencyjna 7

1145-1300 Twój sukces w Internecie z wykorzystaniem skutecznych narzędzi marketingu internetowego

Podczas panelu prelegenci zaprezentują możliwości rozwoju biznesu w oparciu o skuteczne narzędzia marketingu internetowego w przedsiębiorstwie:

Najbardziej aktualne trendy w digital marketingu, do których każda firma powinna dopasować swoje strategie promocji i komunikacji.

Omówienie możliwości wdrożenia gotowych rozwiązań w Twojej firmie lub organizacji w zakresie rozwiązań dla e-biznesu.

Inspiracja dla Ciebie czyli ciekawe przykłady konkretnych wdrożeń i historie sukcesów.

Prezentacja rekomendacji do wdrożenia na 2022 w Twojej firmie aby wyprzedzić konkurencje w sieci w walce o coraz bardziej wymagającego Klienta.

Nowe centrum konferencyjne

1000-1130 Sesja inauguracyjna. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych

1145-1300 Wdrażanie polityki Europejskiego Zielonego Ładu- szanse dla śląskiej gospodarki

1145-1300 Przemysł przyszłości - transformacja cyfrowa w zasięgu ręki

1315-1430 Polska Strefa Inwestycji – aspekty prawne i korzyści dla sektora MŚP

1315-1430 Współpraca biznesu i edukacji drogą do sukcesu

1445-1600 Budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości - Akcelerator biznesowy KSSENON

1445-1600 Budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych

1630-1830 KSSE Motorem automotive – współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive

1900-0000Gala jubileuszowa KSSE i towarzyszące wydarzenie kulturalne „KSSE – Mecenasem Kultury i Sztuki

 

Sala
konferencyjna 7

1330-1500 Wyzwania i możliwości śląskiego ekosystemu startupowego - 6 filarów niezbędnych do budowanie skutecznej komunikacji

1515-1745 PLUG AND PLAY Konkurs startupowy InSilesia Investment ŚFR – Finał

Sale VIP

1100-1230 Finansowanie zwrotne przedsiębiorstw z sektora MŚP, jako motor regionalnych gospodarek. Instrumenty wsparcia finansowego przedsiębiorczości

1145-1315 Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości, jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów

 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów
 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości – kierunki ekspansji przedsiębiorstw
 • Od wspierania inwestorów zagranicznych do wspierania ekspansji firm na zewnątrz
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wpływ na rozwój gospodarczy regionu i rynek pracy
 • Cele ekspansji zagranicznej firm – dlaczego firmy decydują się inwestować za granicą i jak je wspierać?
 • Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wsparcia w zakresie internacjonalizacji
 • Bezpłatne czy płatne wsparcie
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji z poziomu krajowego
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji w województwie śląskim
 • Dobre praktyki na rzecz wsparcia intenacjonalizacji
 • Bariery i wyzwania, które stanowią przeszkody w procesie internacjonalizacji MŚP
 • Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie różnych form wsparcia ze strony administracji publicznej

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej

Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu – postępująca globalizacja i internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dokonać modyfikacji swoich zachowań na rynku. Źródeł sukcesu i konkurencyjności powinny poszukiwać nie tylko na drodze rozwoju wewnętrznego, ale przede wszystkim na drodze rozwoju zewnętrznego przez tworzenie odpowiednich powiązań z najbliższym otoczeniem. Właściwe ich ukształtowanie pozwoli bowiem skutecznie ominąć bariery związane z małą skalą działania oraz da możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jedną z możliwości, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, chcąc sprostać narastającej konkurencji jest internacjonalizacja.

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest pogłębiający się proces globalizacji. Firmy funkcjonujące obecnie, chcąc rozwijać swoją działalność, powinny efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące możliwości przewagi w walce konkurencyjnej. Jednym ze sposobów rozwoju przedsiębiorstwa jest internacjonalizacja. Coraz więcej podmiotów gospodarczych, włączając w to także małe i średnie firmy, funkcjonuje jako transnarodowe przedsiębiorstwa, i chociaż ich zasięg może mieć nadal charakter lokalny lub regionalny, to działają one w warunkach globalnej konkurencji

Sala Konferencyjna 5

Saksońsko-Śląski warsztat simul+:

„Regionalne łańcuchy wartości w dobie cyfryzacji”

 • Cyfryzacja: Software / Hardware / Connectivity / 5G & 6G

 • Smart Production

 • Smart Region / Smart City

1000-1230 Warsztaty polsko - niemieckie

Saksonia to niemiecki region sąsiadujący z Polską, do którego można bezpośrednio dojechać autostradą A4 w kilka godzin z Górnego Śląska. Firmy takie jak Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Daimler prosperują tutaj znakomicie, to tutaj powstaje globalne centrum kompetencji Vodafone w zakresie technologii 6G, i tutaj obok największego producenta mikrochipów Globalfoundries także BOSCH właśnie rozpoczął rewolucyjną seryjną produkcję mikrochipów do procesów cyfryzacji w Europie. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera tu także współpraca polsko-niemiecka.

1330-1600 Polsko-Niemiecka giełda kontaktów biznesowych i badawczych- Saksońsko-Śląskie indywidualne rozmowy kooperacyjne B2B i R2B (Research-to-Business)

Sala Konferencyjna 7

1000-1130 Okrągły stół dotyczący rozwoju branży software house'ów w województwie śląskim

Dzień III

Nowe centrum konferencyjne

Konferencja: Europejski transport kolejowy 2050

1000-1100 Uroczyste otwarcie – wystąpienie inauguracyjne

1130-1300 Odbudowa polskiego rynku kolejowego po kryzysie COVID-19. Współpraca międzysektorowa, wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania i główne priorytety na lata 2022-2027

1300-1400 Transport kolejowy jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 2050. Dywersyfikacja źródeł energii i zapewnienie bardziej wydajnej mobilności kolei szansą dla środowiska oraz sektora energetycznego

1430-1600 Jak technologia napędza przyszłość kolei? Pięć innowacji, które mogą ukształtować przyszłość podróży kolejowych

Nowe centrum konferencyjne

1200-1330 Turystyka w dobie postcovid – #StayHomeToday to #TravelTomorrow

Turystyka to jedna z branż, razem z gastronomią, które najbardziej ucierpiały w okresie pandemii. W czasie panelu będziemy chcieli jednak zastanowić się czy i jakie pozytywne zmiany, okresowe lub trwałe, zaszły ostatnio w tej branży. Prelegenci odpowiedzą na pytania, jaki jest obraz polskiej turystyki po ponad roku zmagań z pandemią, jak zmienił się obraz polskiego rynku hotelarskiego/rynku biur podróży/atrakcji turystycznych/rynku imprez turystycznych, w tym turystyki biznesowej.

Czy da się zaobserwować jakieś nowe trendy, w zachowaniach gości/turystów, czy jakieś z nich są dominujące, czy jakieś z nich zostaną na stałe. Jak rysuje się przyszłość tej branży i czy powstaną dzięki temu nowe produkty/usługi lub zostaną one jakoś zmodyfikowane?
Zdecydowanie będziemy chcieli pokazać jakieś pozytywne wnioski jakie branża wyciągnęła z ostatniego okresu.

1630 Uroczyste zakończenie

Nowe Centrum Konferencyjne

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego. Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwoju regionu

1000-1050 Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii

1100-1150 Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów

1200-1250 Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie

1300-1350 Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym)

1440-1520 Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego i dronowego

1530-1620 Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej

1630-1645 Zakończenie konferencji

Sala
konferencyjna 7

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Turniej e-sportowy o Puchar Zdobywców Pucharów

1000-1600 Polski Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Świata IESF
w Izraelu. W turnieju wezmą udział najlepsze polskie zespoły z
najmocniejszych krajowych lig gier: CS, GO, Tekken, PES.
Partner wydarzenia: ESA E-sport Association

Nowe
centrum konferencyjne

 MEDYCYNA 4.0

1200-1330 Ewolucja cyfryzacji w medycynie i związane z tym ryzyka

Teza do dyskusji: Cyfryzacja medycyny, która dokonała się w ostatnich 20 latach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym, którzy kilkadziesiąt lat temu rozpoczynali prace nad technologią cyfrową i komputerową. Medycyna 4.0 to zbiorcze pojęcie, powstałe na bazie platformy Medical 4.0 oznaczające integrację danych medycznych, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach opieki zdrowotnej mających na celu zwiększanie wydajności terapii, poprawę jej jakości oraz usprawnienie diagnostyki. Medycyna 4.0 dotyczy nie tylko technologii IT, ale też nowych sposobów pracy lekarzy i roli informatyki w służbie zdrowia.

1400-1530 Roboty w medycynie

Teza do dyskusji: Robotyka znajduje zastosowanie w medycynie już od wielu lat. Jej szybki rozwój w ostatnim czasie zdecydowanie ułatwił pracę lekarzom wielu specjalności. Możliwości robotów są wykorzystywane między innymi w chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, urologii, bariatrii, torakochirurgii, transplantologii.Robot da Vinci umożliwia wykonywanie małoinwazyjnych operacji, które mają przewagę nad chirurgią laparoskopową i klasyczną. Praca nad polską rodziną robotów Robin Heart może niebawem ułatwić przeprowadzanie operacji kardiochirurgicznych. Ponadto coraz częstsze staje się zastosowanie robotów w nanomedycynie. Pierwsze próby zastosowania nanorobotów w komórkach ludzkich dają nadzieję na szersze ich wykorzystanie w przyszłości.

Sale VIP

 DEBATY OKSFORDZKIE

1000-1400 Finał Debat OKSfordzkich

* Powyższy program jest aktualny na dzień 20 września 2021 roku

Prelegenci

EFP TV

Komitet honorowy

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Mateusz
Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Jakub
Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego
Wojciech
Kałuża
Wicemarszałek
Województwa Śląskiego
Jarosław
Wieczorek
Wojewoda Śląski
Jadwiga
Wiśniewska
Poseł do
Parlamentu Europejskiego

Rada EFP

Współpraca medialna

ZOSTAŃ PARTNEREM

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info