ue flag
Premier RP
Parlament Europejski

Patronat honorowy

Komisja EuropejskaMinisterstwo KlimatuMinisterstwo KulturyPolskei regiony

Partnerzy

Partnerzy Strategiczni
Partnerzy główni
Partnerzy EFP

Wydarzenia towarzyszące

Konkurs Startup EFP InSilesia – Investment SFR Award

Konkurs skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania

Turniej esportowy o Puchar Narodowej Drużyny Esportu

 Podstawowym celem turnieju jest wyłonienie kandydata Polski w rozgrywkach V4 Future Sports Festival 2021.

“Młode Orły” – Turniej Debat Oksfordzkich EFP

 Do udziału w turnieju zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich z województwa śląskiego

Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego Aerosilesia

Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu

Panele tematyczne

Przepraszamy, materiały w przygotowaniu
Dzień I
Dzień II
Dzień III
Przepraszamy, materiały w przygotowaniu

Agenda

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000 Uroczyste otwarcie

1100-1230 Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Tezy:
• Wyzwania demograficzne, zagospodarowanie migracji,
• otwarcie UE na handel międzynarodowy,
• inwestycje w innowacje, edukację, infrastrukturę i energooszczędne technologie – kluczowe wyzwania dla Europy?

Wyzwania demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych – potrzeba zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Unia Europejska, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianie nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską w 1993 r.

UE zapewniła ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomogła podnieść poziom życia i wprowadziła wspólną walutę europejską: euro. Obecnie ponad 340 mln obywateli Unii w 19 państwach używa euro jako swojej waluty, korzystając z zalet, jakie euro ze sobą niesie.

Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między państwami UE ich obywatele mogą swobodnie podróżować po prawie całym kontynencie. Znacznie łatwiej jest teraz żyć i pracować w innym państwie w Europie. Wszyscy obywatele Unii mają prawo i swobodę wyboru, w którym państwie UE chcą studiować, pracować czy też przejść na emeryturę. Każde państwo UE musi traktować obywateli Unii w dokładnie taki sam sposób jak własnych obywateli, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków.
Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE dąży do rozwijania tych olbrzymich możliwości w innych obszarach, takich jak energia, wiedza i rynki kapitałowe, aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z nich jak największych korzyści.

UE nadal koncentruje się na zwiększaniu przejrzystości i demokratyczności swoich instytucji. Decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Więcej uprawnień przyznano bezpośrednio wybieranemu Parlamentowi Europejskiemu, natomiast parlamenty narodowe odgrywają większą rolę, współpracując z instytucjami europejskimi.

Jeszcze w marcu przedstawiciele trzech instytucji unijnych – przewodniczący Parlamentu Europejskiej David Sassoli, premier Portugalii Antonio Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz szefowa Komisji Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli projektu którego celem jest zaangażowanie jak największej liczby obywateli w kształtowanie przyszłej polityki UE. Od 19.04.21 wszyscy mieszkańcy Unii oraz zainteresowane strony, w tym m.in. organizacje obywatelskie czy władze samorządowe, mogły zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem nowej platformy cyfrowej www.future.europa.eu.

1330-1500 Różne formaty współpracy europejskiej

TRÓJKĄT WEIMARSKI
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France, MSZ oraz dyplomatów.

W sierpniu 2021 roku przypada 30. rocznica Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej.

W 2021 r. przypada również 20 rocznica współpracy Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France w ramach Regionalnego Trójkata Weimarskiego.

30 rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego i 20 rocznica utworzenia Regionalnego Trójkąta są okazją do analizy i podsumowania dotychczas podjętych i zrealizowanych działań, a także refleksji dotyczącej wzmocnienia i zdynamizowania współpracy.

GRUPA WYSZEHRADZKA
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Województwa Podkarpackiego, Województwa Małopolskiego oraz MSZ i dyplomatów.

W 2021 r. przypada 30. rocznica współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk i wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą.

Województwo Śląskie współpracuje z partnerami regionalnymi z każdego z krajów Grupy V4: Krajem Morawsko-Śląskim, Samorządowym Krajem Żylińskim, Borsod-Abauj-Zemplen.

Jednym z ważnych wspólnych obszarów tematycznych jest Strategia Karpacka – platforma współpracy międzypaństwowej na rzecz rozwoju Regionu Karpackiego. Strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów, ujmowanych w szerokim, transgranicznym kontekście geograficznym. To ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Przez wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych strategie w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Strategia Karpacka ma wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Ma się również przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach i na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej).

1515-1645 Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

Jednym z najważniejszych wyzwań w Europie jest odnowienie i stabilizacja wzrostu gospodarczego. Aby naprawdę osiągnąć dynamiczny wzrost w Europie i utrzymać konkurencyjności w globalnej gospodarce Europa musi znaleźć nowe, innowacyjne i kreatywne rozwiązania dla swoich problemów.

Dyskusja będzie koncentrować się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na “Europejski Region Przedsiębiorczości” (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta zrobić, aby stać się “przedsiębiorczymi”?

Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 1

1515-1645 Eksport jako szansa rozwoju i transformacji przedsiębiorstw

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi fundament rynku gospodarczego. Charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwoju. W Polsce większość zarejestrowanych firm to MŚP. Wielu przedsiębiorców, pomimo dużego potencjału rozwojowego, swoją działalność opiera jedynie na rynku krajowym i nie decyduje się na działalność eksportową.

Handel międzynarodowy intensywnie się rozwija. Prognozy przewidują, iż pod koniec 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami wzrośnie o 30 proc., do 35 bilionów dolarów. Mimo to duża część polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż niechętnie podchodzi do poszerzenia obszaru sprzedaży i ekspansji na rynki zagraniczne.

Jak eksport może wpłynąć na rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa? Jakie korzyści wynikają z dobrze przygotowanej i systematycznie realizowanej strategii eksportowej? O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać przygotowując się do ekspansji na rynki zagraniczne?

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 2

  Cyfrowa przyszłość Europy

Najważniejszym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki w najbliższej dekadzie jest rewolucja cyfrowa i powszechna robotyzacja. Europa powinna być kojarzona w świecie jako lider nowych procesów a nie dążyć do reindustrializacji i tworzenia nowych miejsc pracy w fabrykach starego typu. Powinna myśleć jak ratować przedsiębiorczość i innowacyjność Europejczyków, bo to one są kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowych czasach. Wielką rolę w tym procesie może odegrać odpowiednia edukacja.

1330-1500 Cyfrowe przyspieszenie: wspólny Internet - debata o przyszłości cyfryzacji

Technologiczny wyścig. Europa niestety nie jest w nim liderem. Rozwój najnowszych technologii to w chwili obecnej głównie USA oraz kraje Azjatyckie. Chiny, wraz ze swoim potencjałem oraz projektami Chiny 2025 oraz Chiny 2050 stają się liderem technologicznym. Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających na celu nie tyle dogonienie liderów światowych, ile niepowiększania dystansu. Czy UE ma szansę w tym wyścigu technologicznym? Czy słuszne jest przyjęcie założenia przede wszystkim ochrony praw człowieka, kosztem rozwoju algorytmów oraz AI. Czy regulacja algorytmów, a także ich kontrola przez instytucje krajowe oraz unijne jest właściwą drogą?

Globalne ujęcie rozwoju Internetu i dostępu do informacji – czy jest możliwe? (nawiązanie i dyskusja pod kątem IGF ONZ). Wykluczenie cyfrowe. Brak dostępu do Internetu w biedniejszych krajach (spojrzenie globalne a nie nasze regionalne i zaproszenie na IGF).

Polska na tle innych państw UE ma wiele do nadrobienia. Blockchain jako podstawowe narzędzie goverment stanowi wyjątkowo poważne wyzwanie dla Polski. Czy jesteśmy gotowi na tożsamość cyfrową (european ID) proponowaną w eIDAS2, kwalifikowane atrybuty, brak obiegu dokumentów a w jego miejsce wpis w bloki i tokenizację wartości?

Czy 700 tys. wydanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych uważać za sukces czy porażkę w dziedzinie paperless. Jak zmienić mentalność i odejść od papieru. Współdzielenie danymi – puszką Pandory, czy też właściwym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy?

Transformacja cyfrowa szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym korporacji prawniczych) – pilną potrzebą biznesu. Implementacja prawa w kody algorytmiczne – to już się dzieje. Smart contract – niewykorzystana szansa dla Polski.
Transformacja ekologiczna, to transformacja cyfrowa. W jaki sposób pobudzić m.in. aglomerację śląską dla zmian pod kątem eco smart cities?

Problem braku specjalistów, niskie i bardzo niskie kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Nowe zawody? Czy AI zastąpi człowieka? Czy dochód gwarantowany stanie się niedługo koniecznością? Jak kształcić młodzież?

1515-1645 Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Rozwój związany z wiedzą miał miejsce w całej historii dziejów człowieka. Jednak w ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa.

Współczesna koncepcja wzrostu gospodarczego – wzrostu długookresowego jest modelem, którego powodzenie nie jest determinowane oszczędnościami lecz w dużej mierze zależy od szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje. Działania w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne związane z rozpowszechnianiem wiedzy, postępu technicznego i innowacji.

GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: edukacja i szkolenia, infrastruktura informatyczna, bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne, systemy innowacji.

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 3

Regionalna Strategia Innowacji

1100-1330 RIS 2030 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” - INTELIGENTNA TRANSFORMACJA

Konferencja będzie dotyczyć rozwoju i wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorców w kontekście Inteligentnych Specjalizacji, Sprawiedliwej Transformacji, digitalizacji i Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad regionalnymi wyzwaniami oraz próbą wskazania kamieni milowych, projektów flagowych, procesów i zasobów niezbędnych do zrealizowania założeń RIS 2030.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim – edycja II (SO RIS w PPO II)” Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1330-1600 Final conference: ‘Designing new growth – supporting SMEs to use Design for Innovation’

Spotkanie będzie okazją do podsumowania wieloletniego projektu Design 4 Innovation i będzie poświęcone promowaniu zasady dobrego projektowania jako narzędzia dla wdrażania innowacji dostosowanych do obiorców produktów i usług. Będzie to debata dotycząca przyszłości jednej z Inteligentnych Specjalizacji województwa śląskiego w kontekście Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB), inicjatywy opartej na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce, mającej na celu poprawę jakości naszego codziennego życia i współtworzenie zrównoważonej przyszłości, uwzględniającej zarówno zbieżne potrzeby i cele, a także złożone problemy społeczne. NEB to platforma interdyscyplinarnego dialogu, dzięki której można opracowywać innowacyjne rozwiązania, wspierać eksperymenty w komunikacji między światem nauki i technologii a światem kultury i sztuki oraz realizować wyzwania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 4

  Kierunek elektromobilność

1330-1500 Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych ? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania ? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego.

1515-1645 Wodór paliwem przyszłości

Rynek energii w Europie przechodzi technologiczną transformację. Głównymi jej filarami są sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Co z wodorem? 

Sala konferencyjna 5

1330-1500 Czy nadchodzi schyłek branży mięsnej? Ogłoszenie raportu: „Wieprzowina. Nowa Perspektywa”

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy mówiące na temat szkodliwości hodowli i produkcji mięsa. Sektor przedstawia się, jako negatywnie oddziałujący na środowisko, zdrowie i społeczeństwo. Najnowszy raport przygotowany przez Związek Polskie Mięso we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami przeczy tej tezie. Prezentuje stan wiedzy na temat wpływu wieprzowiny na różne dziedziny życia. Prezentuje sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania i pokazuje szanse na stawienie czoła wyzwaniom. Ale przede wszystkim wnosi do dyskusji na temat sektora wieprzowego nowe argumenty i prowokuje do dyskusji.

1515-1645 Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Mimo wielu prób, ciągle napotyka na bariery administracyjne i społeczne. Najnowsze ustalania prof. Aliny Jusko-Kowalczyk, pokazują, że, oprócz dotychczas znanych korzyści, rozwój biogazowni i biometanowni może niemalże zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, dzięki produkcji czystej energii elektrycznej. Przy maksymalnie wykorzystanym polskim potencjale biogazowym wyprodukowano by nawet 26 mln ton CO2 mniej, czyli 80% dzisiejszej emisji z rolnictwa. Przy dodatkowych działaniach, bazujących np. na wykorzystaniu ciepła, polskie rolnictwo stałoby się zeroemisyjne a Polska zyskałaby stabilne, oparte na polskich surowcach źródło energii.

Sala konferencyjna 7

1330-1500 Czy biznes powinien być społecznie odpowiedzialny? Na czym taka odpowiedzialność miałaby polegać?

Sale VIP

  Europa i Świat: Wizja Młodych

1000-1315 Debaty Oksfordzkie

Teza: W szkołach uczniowie powinni mieć możliwość wyboru zajęć z e-sportu zamiast tradycyjnych zajęć z wychowania fizycznego.

 • I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej versus III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach versus Technikum TEB Edukacja w Tychach.
 • ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu versus IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

1130-1245 Debaty Oksfordzkie

Teza: Państwa Unii Europejskiej powinny wprowadzić 32-godzinny tydzień pracy.

 • I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej versus I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach versus IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 • ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu versus ZS nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

1300-1415 Debaty Oksfordzkie

Teza: Unia Europejska powinna dążyć do jak najszybszego włączenia państw byłej Jugosławii, nawet kosztem obniżenia wymagań akcesyjnych.

 • III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach versus I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.
 • Technikum TEB Edukacja w Tychach versus IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 • IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu versus ZS nr 1im. Gustawa Morcinka w Tychach.

  Gala Europejskiego Forum Przyszłości

1900-2000 Uroczyste wręczenie nagród

2000-2100 Koncert muzyczny

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000-1130 Sesja plenarna. Regionalny wymiar przedsiębiorczości: Współpraca na rynkach międzynarodowych

Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny, gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

1145-1315 Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości, jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów

 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów
 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości – kierunki ekspansji przedsiębiorstw
 • Od wspierania inwestorów zagranicznych do wspierania ekspansji firm na zewnątrz
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wpływ na rozwój gospodarczy regionu i rynek pracy
 • Cele ekspansji zagranicznej firm – dlaczego firmy decydują się inwestować za granicą i jak je wspierać?
 • Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wsparcia w zakresie internacjonalizacji
 • Bezpłatne czy płatne wsparcie
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji z poziomu krajowego
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji w województwie śląskim
 • Dobre praktyki na rzecz wsparcia intenacjonalizacji
 • Bariery i wyzwania, które stanowią przeszkody w procesie internacjonalizacji MŚP
 • Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie różnych form wsparcia ze strony administracji publicznej

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej

Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu – postępująca globalizacja i internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dokonać modyfikacji swoich zachowań na rynku. Źródeł sukcesu i konkurencyjności powinny poszukiwać nie tylko na drodze rozwoju wewnętrznego, ale przede wszystkim na drodze rozwoju zewnętrznego przez tworzenie odpowiednich powiązań z najbliższym otoczeniem. Właściwe ich ukształtowanie pozwoli bowiem skutecznie ominąć bariery związane z małą skalą działania oraz da możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jedną z możliwości, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, chcąc sprostać narastającej konkurencji jest internacjonalizacja.

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest pogłębiający się proces globalizacji. Firmy funkcjonujące obecnie, chcąc rozwijać swoją działalność, powinny efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące możliwości przewagi w walce konkurencyjnej. Jednym ze sposobów rozwoju przedsiębiorstwa jest internacjonalizacja. Coraz więcej podmiotów gospodarczych, włączając w to także małe i średnie firmy, funkcjonuje jako transnarodowe przedsiębiorstwa, i chociaż ich zasięg może mieć nadal charakter lokalny lub regionalny, to działają one w warunkach globalnej konkurencji

1330-1500 Oddech dla miasta

Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie. Wyniki ze stacji pomiarowych jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują na znacząco wyższe stężenia zanieczyszczeń w okresie od października do marca, w porównaniu z pozostałą częścią roku.

Co możemy z tym zrobić? Siedzieć, wdychać i narzekać, czy możemy my – jako mieszkańcy śląska podjąć realne działania, żeby poprawić powietrze, którym wszyscy oddychamy. Rozpoczyna się sezon grzewczy, podczas którego będziemy patrzeć jak nasi najbliżsi – jak co roku, mają kłopoty z oddychaniem, do tego dochodzi oczywiście smog ze spalin samochodowych, a przecież mamy tak dobrze rozwiniętą komunikację miejską. Warto też zaznaczyć, że badania pokazują jak potężny wpływ na jakość powietrza ma dym papierosowy, którego pozornie nie zauważamy. Zapraszamy na panel pt. “Oddech dla miasta”, podczas którego chcemy wspólnie zaplanować realne działania od ZARAZ, zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszych województwie.

Nowe centrum konferencyjne

1000-1130 Sesja inauguracyjna. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych

Naturalne staje się pytanie – co dalej z SSE? Jakie nowe kierunki rozwoju mogą one przyjąć? Specjalne strefy ekonomiczne przez ponad dwie dekady przyczyniły się do odbudowania przemysłu w wielu regionach Polski. W regionach, w których zarządza SSE niejednokrotnie oznaczała całkowitą transformację społeczno-gospodarczą danego obszaru. Udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dziś celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw – dla przemysłu, dla pracowników, a także dla inwestorów. W dobie pandemii COVID-19 warunki nie są łatwe, ale ćwierć wieku działania SSE udowodniło, że strefy zostały stworzone właśnie po to, by funkcjonować w niełatwych warunkach.

1145-1300 Wdrażanie polityki Europejskiego Zielonego Ładu- szanse dla śląskiej gospodarki

Zielone inwestycje, zielone finanse, Green Deal jako długofalowastrategia rozwoju, rok 2021 jako czas przechodzenia gospodarki „na zielone pozycje”. Podczas dyskusjii chcemy poruszyć istotne kwestie dotyczące zmian światowej gospodarki w kontekście wyzwań klimatycznych oraz przyszłości gospodarki w województwie śląskim, wsłuchując się w głos licznych ekspertów i specjalistów środowisk biznesowych, naukowych oraz politycznych.

1145-1300 Przemysł przyszłości - transformacja cyfrowa w zasięgu ręki

Silesia Smart Systems – ośrodek innowacji cyfrowych koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie trzech obszarów specjalizacji – automatyki i robotyki, cyberbezpieczeństwa oraz druku 3D (Tekniska, 5sAutomate, Technopark)

1315-1430 Polska Strefa Inwestycji – aspekty prawne i korzyści dla sektora MŚP

Po ponad 20 latach funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce nadszedł czas na zmiany i nowy pomysł w zakresie zachęt dla inwestorów. Hasło „cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną” zostało w dużej mierze urzeczywistnione w 2018 r. kiedy to wszedł w życie nowy program wsparcia – tzw. „Polska Strefa Inwestycji” (PSI), który stanowi niejako rozszerzenie dotychczas działających SSE, a docelowo ma je zastąpić.

1315-1430 Współpraca biznesu i edukacji drogą do sukcesu

Podczas panelu spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: konieczność czy wybór – jak ważna w dzisiejszych czasach jest współpraca sfery biznesu i edukacji? Od czego zależy powodzenie tej współpracy? Czy dzięki niej szansę na rozwój i lepszą pracę są większe? Jakie można dzięki tej współpracy osiągać efekty? Co przed nami – jakie wyzwania stoją przed pracodawcami, strefami ekonomicznymi i samorządami w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy?

1445-1600 Budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości - Akcelerator biznesowy KSSENON

Wyzwaniem dla naszego regionu jest rozwój ekosystemu innowacji. Naszym zadaniem jest zasygnalizowanie istotnych do rozwiązania kwestii, obszarów problemowych, które dotyczą rozwoju w województwie śląskim instytucji otoczenia biznesu kreujących współpracę na rzecz podniesienia innowacyjności firm. Nowoczesna infrastruktura, transfer wiedzy, doradztwo, kadry dostosowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki czy to wystraczające czynniki sukcesu?

1445-1600 Budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych

Umiejętność budowania międzynarodowych relacji uznawana jest w biznesie za jedną z podstawowych kompetencji. Jest sztuką niełatwą nawet w ojczystym kraju, a tym bardziej w stosunkach z partnerami biznesowymi z różnych państw. Specjalne strefy ekonomiczne + izby gospodarcze + inwestorzy + banki. Czy to dobry przepis na przyciąganie BIZ i w efekcie na budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych?

1630-1830 KSSE Motorem automotive – współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive

(Sesja tematyczna skierowana do sektora automotive, wydarzenie towarzyszące – „ Coroczne Zgromadzenie Członków Klastra SA&AM”)

Branża motoryzacyjna, najważniejszy sektor przemysłowy śląska stoi przed wieloma wyzwaniami: ciągłe ograniczenia emisji środków transportu, nowe napędy nisko i zeroemisyjne,  IV rewolucja przemysłowa, brak surowców i problemy na rynku pracy.

Z przedstawicielami firm: Stellantis (OPEL Gliwice/FCA Tychy), Electromobility Poland, ZF, Nexteer, Marco, Aiut, eq system, oraz Instytutem Technik Innowacyjnych Bosmal i uczelnią AWSB, rozmawiać będziemy o roli i wadze współpracy w ramach Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w stawianiu czoła wyzwaniom branży:

 • Przygotowanie produkcji nowych modeli pojazdów na śląsku, budowa nowych łańcuchów dostaw i rola Klastra SA&AM w inicjowaniu współpracy z lokalnymi dostawcami ,
 • Rozwój produktu i wykorzystanie potencjału badawczego regionu,
 • Nowe kompetencje pod nowe projekty w branży motoryzacyjnej – rola współpracy z uczelniami i szkołami w ramach Klastra SA&AM,
 • Transformacja przemysłowa sektora – współpraca branży motoryzacyjnej z dostawcami nowych technologii Przemysłu 4.0 zrzeszonymi w Klastrze SA&AM.

1900-0000Gala jubileuszowa KSSE i towarzyszące wydarzenie kulturalne „KSSE – Mecenasem Kultury i Sztuki

 

Sala Konferencyjna 5

Saksońsko-Śląski warsztat simul+: „Regionalne łańcuchy wartości w dobie cyfryzacji”

 • Cyfryzacja: Software / Hardware / Connectivity / 5G & 6G

 • Smart Production

 • Smart Region / Smart City

1000-1010 Powitanie i otwarcie

1010-1020 Wstęp: Saksonia i Polska

Saksonia to niemiecki region sąsiadujący z Polską, do którego można bezpośrednio dojechać autostradą A4 w kilka godzin z Górnego Śląska. Firmy takie jak Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Daimler prosperują tutaj znakomicie, to tutaj powstaje globalne centrum kompetencji Vodafone w zakresie technologii 6G, i tutaj obok największego producenta mikrochipów Globalfoundries także BOSCH właśnie rozpoczął rewolucyjną seryjną produkcję mikrochipów do procesów cyfryzacji w Europie. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera tu także współpraca polsko-niemiecka.

1020-1100 Potencjał współpracy polsko-niemieckiej w obszarze rozwiązań Smart IoT i rozwoju oprogramowania

1100-1115 Skuteczne wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0: Od wymagań klienta przez „cyfrowego bliźniaka” do
prawdziwego przedmiotu

1135-1200 Saksonia i Śląsk: Inteligentne rozwiązania w motoryzacji

1200-1215 Sieci kampusowe 5G i inteligentne rozwiązania telekomunikacyjne

1215-1235 Smart Region: Rozwój atrakcyjnego regionu poprzez cyfryzację

1235-1300 Inteligentne wykorzystanie danych w sieci, podsumowanie warsztatu i wspólna perspektywa

1330-1600 Polsko-Niemiecka giełda kontaktów biznesowych i badawczych

Saksońsko-Śląskie indywidualne rozmowy kooperacyjne B2B i R2B (Research-to-Business) W tym bloku odbędą się rozmowy, na które można się wcześniej do 2.10.2021 zarejestrować tutaj. Pomiędzy rozmowami będą mieli Państwo okazję przekazać nam informacje oraz wskazówki do wsparcia dalszej współpracy polsko-niemieckiej i kontynuacji rozpoczętych rozmów i kontaktów

Sala Konferencyjna 6

1000-1130 Polski model gospodarki leśnej a Europejska Strategia Bioróżnorodności

W maju 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, której konsekwencją jest przedstawienie nowej strategii ochrony i odbudowy lasów w Unii Europejskiej pod nazwą Strategia leśna 2030. Podczas panelu prelegenci zaprezentują swoje stanowiska w stosunku do założeń Strategii. Przedstawią i omówią ewentualne konsekwencje wypełniania zobowiązań zawartych w jej zapisach. Jak Strategia wpłynie na gospodarkę leśną i czy okaże się skuteczna w ochronie ekosystemów leśnych oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu?

1145-1315 Regionalne Fundusze Rozwoju jako innowacja instytucjonalna w regionach

Jeszcze kilka lat temu w Polsce dyskutowano o powołaniu – na wzór rozwiązań niemiecki – regionalnych banków rozwoju. Dziś nikt już o tym nie mówi, ale już 13 województw powołało Regionalne Fundusze Rozwoju (RFR). Jest to jedna z najbardziej interesujących innowacji instytucjonalnych w ostatnich latach. Wyczerpywanie się bezzwrotnej pomocy z UE i rosnące dążenie do zastępowania jej kredytami powodują, że rośnie potrzeba akumulacji zasobów własnych w celu finansowania rozwoju gospodarczego województw. Akumulacja środków finansowych z przeznaczeniem na instrumenty zwrotne, którymi zarządzają samorządy województw poprzez RFR powoduje, że rośnie niezależność planowania i wdrażania regionalnej polityki rozwoju od zewnętrznych źródeł finansowania – w tym np. środków pochodzących z budżetu centralnego czy UE. Gromadzenie takich zasobów stanowi zabezpieczenie dla polskiej polityki rozwoju, w związku z wyczerpywaniem się bezzwrotnej pomocy finansowej. Wartość zgromadzonych środków finansowych przeznaczonych na oferowanie instrumentów zwrotnych w polskich regionach sięga obecnie około czterech miliardów złotych, ale w perspektywie 2027 może ona sięgnąć już około 20 mld zł. Aktualnie w Polsce funkcjonuje dwupoziomowy system instytucji finansowych wspierających rozwój regionalny, obecnych na poziomie krajowym i regionalnym. Instytucje te zarówno współpracują, jak i konkurują ze sobą. Na poziomie regionalnym ustawa wdrożeniowa oraz ustawa o samorządzie województwa dały możliwość tworzenia przez samorząd województwa RFR, powoływanych w celu realizacji zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Ponadto, fundusze zaczęły samoorganizować swoją działalność w formie wymiany doświadczeń za pośrednictwem samorządu gospodarczego w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

 • Jak finansować rozwój regionów, gdy zmienia się model finansowania polityki rozwoju UE?
 • Czy finansowanie zwrotne może zastąpić dotacje, a jeśli tak to gdzie?
 • Czy Regionalne Fundusze Rozwoju tworzą szansę dla zwiększenia efektywności finansowania rozwoju? Jeśli tak, to jak ją wykorzystać?
 • Skąd pozyskiwać środki na rozwój RFR?
 • Jakie są modele organizacyjno-funkcjonalne RFR działających w regionach?
 • Jakie wyzwania stoją przed regionami, które nie stworzyły Regionalnego Funduszu Rozwoju?
 • Jaką rolę powinny pełnić Regionalne Fundusze Rozwoju w przyszłości?

1330-1500 Przyszłość konfliktów międzypaństwowych - rola obywatela

Obecnie sytuacja bezpieczeństwa w naszej części Europy wskazuje, że istotnym zagrożeniem będzie rosnąca rola konfliktów asymetrycznych i destabilizacyjnych, które mogą pośrednio wpływać na sytuacje gospodarczą zagrożonego regionu.

Głównym sposobem przeciwdziałania wspomnianym zagrożeniom powinien stać się system powszechnej obrony państwa. Kamieniami węgielnymi pod taki system są: świadomi swoich obowiązków obywatele, dostęp do broni palnej, popularyzacja sportu strzeleckiego. System powszechnej obrony nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, nadal musi postępować modernizacja i zwiększanie stanu liczebnego Sił Zbrojnych, ale może i powinien zapewnić szybki zysk dla Państwa w postaci działania odstraszającego. Obowiązkiem Państwa jest wykorzystanie dostępnych zasobów obywatelskich (myśliwi, strzelcy sportowi) celem poprawy bezpieczeństwa Państwa. W trakcie panelu poruszymy także wpływ rozwoju strzelectwa na poprawę przedsiębiorczości i bezpieczeństwa Państwa.

Sala
konferencyjna 7

1000-1130 Okrągły stół dotyczący rozwoju branży software house'ów w województwie śląskim

 • Niedobór programistów i współpraca biznesu z administracją w tym zakresie
 • Zachęty podatkowe dla sektora IT
 • Konkurencyjność polskiej branży na arenie globalnej

1145-1315 Wyzwania i możliwości śląskiego ekosystemu startupowego - 6 filarów niezbędnych do budowanie skutecznej komunikacji

1330-1500 Twój sukces w Internecie z wykorzystaniem skutecznych narzędzi marketingu internetowego

Podczas panelu prelegenci zaprezentują możliwości rozwoju biznesu w oparciu o skuteczne narzędzia marketingu internetowego w przedsiębiorstwie:

Najbardziej aktualne trendy w digital marketingu, do których każda firma powinna dopasować swoje strategie promocji i komunikacji.

Omówienie możliwości wdrożenia gotowych rozwiązań w Twojej firmie lub organizacji w zakresie rozwiązań dla e-biznesu.

Inspiracja dla Ciebie czyli ciekawe przykłady konkretnych wdrożeń i historie sukcesów.

Prezentacja rekomendacji do wdrożenia na 2022 w Twojej firmie aby wyprzedzić konkurencje w sieci w walce o coraz bardziej wymagającego Klienta.

1515-1745 PLUG AND PLAY Konkurs startupowy InSilesia Investment ŚFR – Finał

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000-1130 Inwestycje budowlane: regulacyjne wyzwania przyszłości

 • Tendencje rynkowe wyprzedające regulacje prawne.
 • Cyfryzacja prawa budowlanego. Pierwsze wnioski po reformie.
 • Rola administracji publicznej w procesie inwestycyjnym.
 • Efektywne prawo: perspektywa dewelopera, projektanta, urzędnika i prawnika.

1145-1315 Czy omnichannel to przyszłość handlu?

 • Omnichannel jako wielokanałowe podejście do sprzedaży, polegające na łączeniu sprzedaży online i offline.
 • Jego geneza, istota oraz zastosowanie w dobie pandemii oraz postępującego rozwoju technologicznego.
 • Bariery i wyzwania jego adaptacji w celu odniesienia sukcesu sprzedażowego nie tylko na rynkach europejskich, lecz także na wielokrotnie większych rynkach azjatyckich.
 • Główne narzędzia i strategie, które umożliwiają holistyczne podejście do rozwoju marki i jej znaczenia w danym sektorze rynkowym.

1330-1500 Medycyna w dobie COVID

Nowe centrum konferencyjne sala nr 1

1000-1130 Globalne wyzwania w transporcie drogowym

1145-1315 Promocja Polski – co nas wyróżnia?

Kwestia promocji Polski to temat wciąż aktualny. Polski eksport dynamicznie się rozwija niestety cierpi na strukturalny problem nisko marżowości. Jednym ze sposobów na jej zwiększenie jest zaawansowanie technologiczne oraz posiadanie własnej sieci dystrybucji i rozpoznawalność własnej marki. Marka to marża. W dyskusji zastanowimy się jak nieustannie wzmacniać markę Polski jako kraju i budować rozpoznawalność marek polskich firm. Wątek podnoszony od lat niemniej nadal bardzo aktualny. Być może nie są potrzebne wielkie strategie tylko mozolna praca nad budową siły polskich przedsiębiorstw.

1330-1500 Przyszłość rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych

Rynek pracy jest niezwykle podatny na wszelkie zmiany, co sprawia, że podlega ciągłej obserwacji i analizie. Obecnie ciężar dyskusji w jego kontekście skupia się na dwóch obszarach: społecznym – związanym z wchodzeniem na rynek pracy nowych pokoleń cechujących się innymi motywatorami i stosunkiem do pracy, oraz zmniejszaniem się zasobów związanych z sytuacją demograficzną i starzeniem się społeczeństwa, technologicznym – związanym z automatyzacją, wypieraniem pracowników przez maszyny oraz szerszym kontekstem tego zjawiska jak oddzielenie pracy od położenia geograficznego, specjalizacja pracowników czy lifelong learning. Dyskusja będzie mieć na celu analizę wybranych globalnych kierunków ewolucji rynku pracy oraz ich wpływu na sam rynek i podaży miejsc pracy w naszym kraju.

Nowe centrum konferencyjne sala nr 2

Konferencja: Europejski transport kolejowy 2050

1000-1040 Mowa inauguracyjna

1100-1300 Odbudowa polskiego rynku kolejowego po kryzysie COVID-19. Współpraca międzysektorowa, wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania i główne priorytety na lata 2022-2027

1330-1430 Transport kolejowy jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 2050. Dywersyfikacja źródeł energii i zapewnienie bardziej wydajnej mobilności kolei szansą dla środowiska oraz sektora energetycznego

1500-1630 Jak technologia napędza przyszłość kolei? Innowacje, które mogą ukształtować przyszłość podróży kolejowych

Nowe centrum konferencyjne sala nr 3

1200-1330 Turystyka w dobie postcovid – #StayHomeToday to #TravelTomorrow

Turystyka to jedna z branż, razem z gastronomią, które najbardziej ucierpiały w okresie pandemii. W czasie panelu będziemy chcieli jednak zastanowić się czy i jakie pozytywne zmiany, okresowe lub trwałe, zaszły ostatnio w tej branży. Prelegenci odpowiedzą na pytania, jaki jest obraz polskiej turystyki po ponad roku zmagań z pandemią, jak zmienił się obraz polskiego rynku hotelarskiego/rynku biur podróży/atrakcji turystycznych/rynku imprez turystycznych, w tym turystyki biznesowej.

Czy da się zaobserwować jakieś nowe trendy, w zachowaniach gości/turystów, czy jakieś z nich są dominujące, czy jakieś z nich zostaną na stałe. Jak rysuje się przyszłość tej branży i czy powstaną dzięki temu nowe produkty/usługi lub zostaną one jakoś zmodyfikowane?
Zdecydowanie będziemy chcieli pokazać jakieś pozytywne wnioski jakie branża wyciągnęła z ostatniego okresu.

1400-1530 Energetyka wiatrowa szansą dla rozwoju Polskiej gospodarki - Nowe Centrum Konferencyjne

W ramach panelu zostaną omówione szanse jakie energetyka wiatrowa daje polskim firmom na rozwój. Pokazane zostaną łańcuchy dostaw i możliwości wpisania się w niego Polskich firm. Dodatkowo przedstawiony zostanie koncept budowy Centrum Szkoleniowego na Śląsku na potrzeby przekwalifikowania pracowników dla energetyki Odnawialnej.

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 4

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego. Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwoju regionu

900-950 Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii

Konsekwencje dla polskich firm lotniczych i ich udziału w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.

Minęły już niemal dwa lata od rozpoczęcia pandemii COVID19. Lotnictwo jest jednym z sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych stratami wywołanymi przez ograniczenia w komunikacji. Jak wielkie są straty branży? Jak bardzo zmniejszyły się przewozy pasażerskie w stosunku do roku 2019? Jak bardzo sytuacja jest różna z punktu widzenia PPL (największego operatora lotnisk w Polsce), Lotniska Katowice (największego regionalnego) i Lotniska Kaniów – lotniska skoncentrowanego na general aviation? Na te pytania postarają się odpowiedzieć nasi paneliści podczas rozmowy. Dodatkowo poruszona zostanie tematyka nowego funkcjonowania korporacji, przy ograniczonej możliwości podróżowania spowodowanego pandemią Covid 19. Występujący zaprezentują nam również jakie według nich są szanse i kierunki rozwoju branży lotniczej po pandemii.

1000-1055 Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.

System zarządzania ruchem dronów. Regulacje krajowe i europejskie. Projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

1110-1200 Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie.

Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich.

1220-1400 Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym).

1440-1525 Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym

Począwszy od roku 2012 kiedy to Polska stała się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) znaczenie sektora kosmicznego w polskiej gospodarce stale wzrasta. Projekty realizowane w międzysektorowych konsorcjach przemysłowych polskich podmiotów umożliwiają nie tylko nawiązanie długoterminowych biznesowych relacji, ale przede wszystkim wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i know-how do aplikacji szeroko rozumianego sektora aerospace.

Panel tematyczny „Współpraca międzysektorowa w zakresie zastosowania innowacyjnych materiałów kompozytowych w przemyśle lotniczym i kosmicznym” poświęcony jest w szczególności zastosowaniu innowacyjnych materiałów kompozytowych w przemyśle kosmicznym i lotniczym.

1530-1615 Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej

Współpraca europejskich klastrów lotniczych i dronowych (EACP, EDC).

1615-1630 Zakończenie konferencji

Płyta boiska

1055-1110 Pokaz dronów część 1

1200-1220 Pokaz dronów część 2

1400-1440 Pokaz dronów wraz z wyścigami dronów

Sala konferencyjna 5

1445-1615 Przyszłość śląskiej gospodarki odpadami a Europejski Zielony Ład i neutralność klimatyczna

W ramach panelu zostaną poruszone kwestie związane z:

 • kształtem i kondycją śląskiej gospodarki odpadami
 • problemami Śląska w zakresie zagospodarowania odpadów po decyzji o braku możliwości budowy ITPO przez metropolie itp.
 • domknięciem systemu gospodarowania odpadami na śląsku bez instalacji spalarniowej
 • uzyskaniem konsensusu politycznego i społecznego dla trudnych środowiskowo realizacji
 • koncepcją zagospodarowania odpadów w Polsce i jej dostosowaniu do współczesnych standardów w zakresie gospodarki odpadami
 • Europejskim Zielonym Ładem i jego wpływem na gospodarkę odpadami
 • taksonomią klimatyczną UE a gospodarką odpadami

Sala konferencyjna 7

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Turniej e-sportowy o Puchar Zdobywców Pucharów

900-1600 Polski Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Świata IESF
w Izraelu. W turnieju wezmą udział najlepsze polskie zespoły z
najmocniejszych krajowych lig gier: CS, GO, Tekken, PES.
Partner wydarzenia: ESA E-sport Association

Sale VIP

 DEBATY OKSFORDZKIE

1000-1400 Finał Debat OKSfordzkich

Tezy finałowe

 • Ruchy klimatyczne powinny priorytetyzować pozytywny przekaz nad negatywny przekaz.
 • Wzrastająca popularność Nihilizmu w kulturze popularnej, ma negatywny wpływ na społeczeństwo.
 • Jak najszybsze wygaszanie kopalń węgla kamiennego w województwie Śląskim, przyniesie więcej szkód niż pożytku.

Dzień I

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000 Uroczyste otwarcie

1100-1230 Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Tezy:
• Wyzwania demograficzne, zagospodarowanie migracji,
• otwarcie UE na handel międzynarodowy,
• inwestycje w innowacje, edukację, infrastrukturę i energooszczędne technologie – kluczowe wyzwania dla Europy?

Wyzwania demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych – potrzeba zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Unia Europejska, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianie nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską w 1993 r.

UE zapewniła ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu, pomogła podnieść poziom życia i wprowadziła wspólną walutę europejską: euro. Obecnie ponad 340 mln obywateli Unii w 19 państwach używa euro jako swojej waluty, korzystając z zalet, jakie euro ze sobą niesie.

Dzięki zniesieniu kontroli granicznych między państwami UE ich obywatele mogą swobodnie podróżować po prawie całym kontynencie. Znacznie łatwiej jest teraz żyć i pracować w innym państwie w Europie. Wszyscy obywatele Unii mają prawo i swobodę wyboru, w którym państwie UE chcą studiować, pracować czy też przejść na emeryturę. Każde państwo UE musi traktować obywateli Unii w dokładnie taki sam sposób jak własnych obywateli, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków.
Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE dąży do rozwijania tych olbrzymich możliwości w innych obszarach, takich jak energia, wiedza i rynki kapitałowe, aby zapewnić Europejczykom możliwość czerpania z nich jak największych korzyści.

UE nadal koncentruje się na zwiększaniu przejrzystości i demokratyczności swoich instytucji. Decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Więcej uprawnień przyznano bezpośrednio wybieranemu Parlamentowi Europejskiemu, natomiast parlamenty narodowe odgrywają większą rolę, współpracując z instytucjami europejskimi.

Jeszcze w marcu przedstawiciele trzech instytucji unijnych – przewodniczący Parlamentu Europejskiej David Sassoli, premier Portugalii Antonio Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz szefowa Komisji Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli projektu którego celem jest zaangażowanie jak największej liczby obywateli w kształtowanie przyszłej polityki UE. Od 19.04.21 wszyscy mieszkańcy Unii oraz zainteresowane strony, w tym m.in. organizacje obywatelskie czy władze samorządowe, mogły zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem nowej platformy cyfrowej www.future.europa.eu.

1330-1500 Różne formaty współpracy europejskiej

TRÓJKĄT WEIMARSKI
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France, MSZ oraz dyplomatów.

W sierpniu 2021 roku przypada 30. rocznica Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej.

W 2021 r. przypada również 20 rocznica współpracy Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France w ramach Regionalnego Trójkata Weimarskiego.

30 rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego i 20 rocznica utworzenia Regionalnego Trójkąta są okazją do analizy i podsumowania dotychczas podjętych i zrealizowanych działań, a także refleksji dotyczącej wzmocnienia i zdynamizowania współpracy.

GRUPA WYSZEHRADZKA
Planowana dyskusja w gronie przedstawicieli: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Województwa Podkarpackiego, Województwa Małopolskiego oraz MSZ i dyplomatów.

W 2021 r. przypada 30. rocznica współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk i wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą.

Województwo Śląskie współpracuje z partnerami regionalnymi z każdego z krajów Grupy V4: Krajem Morawsko-Śląskim, Samorządowym Krajem Żylińskim, Borsod-Abauj-Zemplen.

Jednym z ważnych wspólnych obszarów tematycznych jest Strategia Karpacka – platforma współpracy międzypaństwowej na rzecz rozwoju Regionu Karpackiego. Strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów, ujmowanych w szerokim, transgranicznym kontekście geograficznym. To ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Przez wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych strategie w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Strategia Karpacka ma wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia. Ma się również przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach i na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej).

1515-1645 Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

Jednym z najważniejszych wyzwań w Europie jest odnowienie i stabilizacja wzrostu gospodarczego. Aby naprawdę osiągnąć dynamiczny wzrost w Europie i utrzymać konkurencyjności w globalnej gospodarce Europa musi znaleźć nowe, innowacyjne i kreatywne rozwiązania dla swoich problemów.

Dyskusja będzie koncentrować się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na “Europejski Region Przedsiębiorczości” (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta zrobić, aby stać się “przedsiębiorczymi”?

Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 1

1515-1645 Eksport jako szansa rozwoju i transformacji przedsiębiorstw

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi fundament rynku gospodarczego. Charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwoju. W Polsce większość zarejestrowanych firm to MŚP. Wielu przedsiębiorców, pomimo dużego potencjału rozwojowego, swoją działalność opiera jedynie na rynku krajowym i nie decyduje się na działalność eksportową.

Handel międzynarodowy intensywnie się rozwija. Prognozy przewidują, iż pod koniec 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami wzrośnie o 30 proc., do 35 bilionów dolarów. Mimo to duża część polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż niechętnie podchodzi do poszerzenia obszaru sprzedaży i ekspansji na rynki zagraniczne.

Jak eksport może wpłynąć na rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa? Jakie korzyści wynikają z dobrze przygotowanej i systematycznie realizowanej strategii eksportowej? O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać przygotowując się do ekspansji na rynki zagraniczne?

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 2

  Cyfrowa przyszłość Europy

Najważniejszym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki w najbliższej dekadzie jest rewolucja cyfrowa i powszechna robotyzacja. Europa powinna być kojarzona w świecie jako lider nowych procesów a nie dążyć do reindustrializacji i tworzenia nowych miejsc pracy w fabrykach starego typu. Powinna myśleć jak ratować przedsiębiorczość i innowacyjność Europejczyków, bo to one są kluczem do sukcesu Starego Kontynentu w nowych czasach. Wielką rolę w tym procesie może odegrać odpowiednia edukacja.

1330-1500 Cyfrowe przyspieszenie: wspólny Internet - debata o przyszłości cyfryzacji

Technologiczny wyścig. Europa niestety nie jest w nim liderem. Rozwój najnowszych technologii to w chwili obecnej głównie USA oraz kraje Azjatyckie. Chiny, wraz ze swoim potencjałem oraz projektami Chiny 2025 oraz Chiny 2050 stają się liderem technologicznym. Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających na celu nie tyle dogonienie liderów światowych, ile niepowiększania dystansu. Czy UE ma szansę w tym wyścigu technologicznym? Czy słuszne jest przyjęcie założenia przede wszystkim ochrony praw człowieka, kosztem rozwoju algorytmów oraz AI. Czy regulacja algorytmów, a także ich kontrola przez instytucje krajowe oraz unijne jest właściwą drogą?

Globalne ujęcie rozwoju Internetu i dostępu do informacji – czy jest możliwe? (nawiązanie i dyskusja pod kątem IGF ONZ). Wykluczenie cyfrowe. Brak dostępu do Internetu w biedniejszych krajach (spojrzenie globalne a nie nasze regionalne i zaproszenie na IGF).

Polska na tle innych państw UE ma wiele do nadrobienia. Blockchain jako podstawowe narzędzie goverment stanowi wyjątkowo poważne wyzwanie dla Polski. Czy jesteśmy gotowi na tożsamość cyfrową (european ID) proponowaną w eIDAS2, kwalifikowane atrybuty, brak obiegu dokumentów a w jego miejsce wpis w bloki i tokenizację wartości?

Czy 700 tys. wydanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych uważać za sukces czy porażkę w dziedzinie paperless. Jak zmienić mentalność i odejść od papieru. Współdzielenie danymi – puszką Pandory, czy też właściwym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy?

Transformacja cyfrowa szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym korporacji prawniczych) – pilną potrzebą biznesu. Implementacja prawa w kody algorytmiczne – to już się dzieje. Smart contract – niewykorzystana szansa dla Polski.
Transformacja ekologiczna, to transformacja cyfrowa. W jaki sposób pobudzić m.in. aglomerację śląską dla zmian pod kątem eco smart cities?

Problem braku specjalistów, niskie i bardzo niskie kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Nowe zawody? Czy AI zastąpi człowieka? Czy dochód gwarantowany stanie się niedługo koniecznością? Jak kształcić młodzież?

1515-1645 Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Rozwój związany z wiedzą miał miejsce w całej historii dziejów człowieka. Jednak w ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa.

Współczesna koncepcja wzrostu gospodarczego – wzrostu długookresowego jest modelem, którego powodzenie nie jest determinowane oszczędnościami lecz w dużej mierze zależy od szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje. Działania w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne związane z rozpowszechnianiem wiedzy, postępu technicznego i innowacji.

GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: edukacja i szkolenia, infrastruktura informatyczna, bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne, systemy innowacji.

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 3

Regionalna Strategia Innowacji

1100-1330 RIS 2030 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” - INTELIGENTNA TRANSFORMACJA

Konferencja będzie dotyczyć rozwoju i wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorców w kontekście Inteligentnych Specjalizacji, Sprawiedliwej Transformacji, digitalizacji i Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad regionalnymi wyzwaniami oraz próbą wskazania kamieni milowych, projektów flagowych, procesów i zasobów niezbędnych do zrealizowania założeń RIS 2030.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim – edycja II (SO RIS w PPO II)” Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1330-1600 Final conference: ‘Designing new growth – supporting SMEs to use Design for Innovation’

Spotkanie będzie okazją do podsumowania wieloletniego projektu Design 4 Innovation i będzie poświęcone promowaniu zasady dobrego projektowania jako narzędzia dla wdrażania innowacji dostosowanych do obiorców produktów i usług. Będzie to debata dotycząca przyszłości jednej z Inteligentnych Specjalizacji województwa śląskiego w kontekście Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB), inicjatywy opartej na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce, mającej na celu poprawę jakości naszego codziennego życia i współtworzenie zrównoważonej przyszłości, uwzględniającej zarówno zbieżne potrzeby i cele, a także złożone problemy społeczne. NEB to platforma interdyscyplinarnego dialogu, dzięki której można opracowywać innowacyjne rozwiązania, wspierać eksperymenty w komunikacji między światem nauki i technologii a światem kultury i sztuki oraz realizować wyzwania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 4

  Kierunek elektromobilność

1330-1500 Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych ? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania ? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego.

1515-1645 Wodór paliwem przyszłości

Rynek energii w Europie przechodzi technologiczną transformację. Głównymi jej filarami są sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Co z wodorem? 

Sala konferencyjna 5

1330-1500 Czy nadchodzi schyłek branży mięsnej? Ogłoszenie raportu: „Wieprzowina. Nowa Perspektywa”

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy mówiące na temat szkodliwości hodowli i produkcji mięsa. Sektor przedstawia się, jako negatywnie oddziałujący na środowisko, zdrowie i społeczeństwo. Najnowszy raport przygotowany przez Związek Polskie Mięso we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami przeczy tej tezie. Prezentuje stan wiedzy na temat wpływu wieprzowiny na różne dziedziny życia. Prezentuje sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania i pokazuje szanse na stawienie czoła wyzwaniom. Ale przede wszystkim wnosi do dyskusji na temat sektora wieprzowego nowe argumenty i prowokuje do dyskusji.

1515-1645 Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Mimo wielu prób, ciągle napotyka na bariery administracyjne i społeczne. Najnowsze ustalania prof. Aliny Jusko-Kowalczyk, pokazują, że, oprócz dotychczas znanych korzyści, rozwój biogazowni i biometanowni może niemalże zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, dzięki produkcji czystej energii elektrycznej. Przy maksymalnie wykorzystanym polskim potencjale biogazowym wyprodukowano by nawet 26 mln ton CO2 mniej, czyli 80% dzisiejszej emisji z rolnictwa. Przy dodatkowych działaniach, bazujących np. na wykorzystaniu ciepła, polskie rolnictwo stałoby się zeroemisyjne a Polska zyskałaby stabilne, oparte na polskich surowcach źródło energii.

Sala konferencyjna 7

1330-1500 Czy biznes powinien być społecznie odpowiedzialny? Na czym taka odpowiedzialność miałaby polegać?

Sale VIP

  Europa i Świat: Wizja Młodych

1000-1315 Debaty Oksfordzkie

Teza: W szkołach uczniowie powinni mieć możliwość wyboru zajęć z e-sportu zamiast tradycyjnych zajęć z wychowania fizycznego.

 • I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej versus III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach versus Technikum TEB Edukacja w Tychach.
 • ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu versus IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

1130-1245 Debaty Oksfordzkie

Teza: Państwa Unii Europejskiej powinny wprowadzić 32-godzinny tydzień pracy.

 • I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej versus I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach versus IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 • ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu versus ZS nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

1300-1415 Debaty Oksfordzkie

Teza: Unia Europejska powinna dążyć do jak najszybszego włączenia państw byłej Jugosławii, nawet kosztem obniżenia wymagań akcesyjnych.

 • III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach versus I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.
 • Technikum TEB Edukacja w Tychach versus IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 • IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu versus ZS nr 1im. Gustawa Morcinka w Tychach.

  Gala Europejskiego Forum Przyszłości

1900-2000 Uroczyste wręczenie nagród

2000-2100 Koncert muzyczny

Dzień II

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000-1130 Sesja plenarna. Regionalny wymiar przedsiębiorczości: Współpraca na rynkach międzynarodowych

Budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionalnej wymaga zdolności do tworzenia i przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie czy usługi. Umiejętności te decydują dziś o sukcesie rynkowym zarówno poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak i całych regionów. Budowa trwałego rozwoju regionu determinowana jest przez zasoby wiedzy i innowacji, kapitał ludzki oraz społeczny, gęstość relacji sieciowych i skłonność do kooperacji.

1145-1315 Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości, jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów

 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości jako kolejny etap rozwoju gospodarczego regionów
 • Internacjonalizacja małej i średniej przedsiębiorczości – kierunki ekspansji przedsiębiorstw
 • Od wspierania inwestorów zagranicznych do wspierania ekspansji firm na zewnątrz
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wpływ na rozwój gospodarczy regionu i rynek pracy
 • Cele ekspansji zagranicznej firm – dlaczego firmy decydują się inwestować za granicą i jak je wspierać?
 • Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wsparcia w zakresie internacjonalizacji
 • Bezpłatne czy płatne wsparcie
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji z poziomu krajowego
 • Narzędzia wsparcia internacjonalizacji w województwie śląskim
 • Dobre praktyki na rzecz wsparcia intenacjonalizacji
 • Bariery i wyzwania, które stanowią przeszkody w procesie internacjonalizacji MŚP
 • Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie różnych form wsparcia ze strony administracji publicznej

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej

Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu – postępująca globalizacja i internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dokonać modyfikacji swoich zachowań na rynku. Źródeł sukcesu i konkurencyjności powinny poszukiwać nie tylko na drodze rozwoju wewnętrznego, ale przede wszystkim na drodze rozwoju zewnętrznego przez tworzenie odpowiednich powiązań z najbliższym otoczeniem. Właściwe ich ukształtowanie pozwoli bowiem skutecznie ominąć bariery związane z małą skalą działania oraz da możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Jedną z możliwości, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, chcąc sprostać narastającej konkurencji jest internacjonalizacja.

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest pogłębiający się proces globalizacji. Firmy funkcjonujące obecnie, chcąc rozwijać swoją działalność, powinny efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące możliwości przewagi w walce konkurencyjnej. Jednym ze sposobów rozwoju przedsiębiorstwa jest internacjonalizacja. Coraz więcej podmiotów gospodarczych, włączając w to także małe i średnie firmy, funkcjonuje jako transnarodowe przedsiębiorstwa, i chociaż ich zasięg może mieć nadal charakter lokalny lub regionalny, to działają one w warunkach globalnej konkurencji

1330-1500 Oddech dla miasta

Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie. Wyniki ze stacji pomiarowych jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują na znacząco wyższe stężenia zanieczyszczeń w okresie od października do marca, w porównaniu z pozostałą częścią roku.

Co możemy z tym zrobić? Siedzieć, wdychać i narzekać, czy możemy my – jako mieszkańcy śląska podjąć realne działania, żeby poprawić powietrze, którym wszyscy oddychamy. Rozpoczyna się sezon grzewczy, podczas którego będziemy patrzeć jak nasi najbliżsi – jak co roku, mają kłopoty z oddychaniem, do tego dochodzi oczywiście smog ze spalin samochodowych, a przecież mamy tak dobrze rozwiniętą komunikację miejską. Warto też zaznaczyć, że badania pokazują jak potężny wpływ na jakość powietrza ma dym papierosowy, którego pozornie nie zauważamy. Zapraszamy na panel pt. “Oddech dla miasta”, podczas którego chcemy wspólnie zaplanować realne działania od ZARAZ, zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszych województwie.

Nowe centrum konferencyjne

1000-1130 Sesja inauguracyjna. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych

Naturalne staje się pytanie – co dalej z SSE? Jakie nowe kierunki rozwoju mogą one przyjąć? Specjalne strefy ekonomiczne przez ponad dwie dekady przyczyniły się do odbudowania przemysłu w wielu regionach Polski. W regionach, w których zarządza SSE niejednokrotnie oznaczała całkowitą transformację społeczno-gospodarczą danego obszaru. Udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dziś celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw – dla przemysłu, dla pracowników, a także dla inwestorów. W dobie pandemii COVID-19 warunki nie są łatwe, ale ćwierć wieku działania SSE udowodniło, że strefy zostały stworzone właśnie po to, by funkcjonować w niełatwych warunkach.

1145-1300 Wdrażanie polityki Europejskiego Zielonego Ładu- szanse dla śląskiej gospodarki

Zielone inwestycje, zielone finanse, Green Deal jako długofalowastrategia rozwoju, rok 2021 jako czas przechodzenia gospodarki „na zielone pozycje”. Podczas dyskusjii chcemy poruszyć istotne kwestie dotyczące zmian światowej gospodarki w kontekście wyzwań klimatycznych oraz przyszłości gospodarki w województwie śląskim, wsłuchując się w głos licznych ekspertów i specjalistów środowisk biznesowych, naukowych oraz politycznych.

1145-1300 Przemysł przyszłości - transformacja cyfrowa w zasięgu ręki

Silesia Smart Systems – ośrodek innowacji cyfrowych koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie trzech obszarów specjalizacji – automatyki i robotyki, cyberbezpieczeństwa oraz druku 3D (Tekniska, 5sAutomate, Technopark)

1315-1430 Polska Strefa Inwestycji – aspekty prawne i korzyści dla sektora MŚP

Po ponad 20 latach funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce nadszedł czas na zmiany i nowy pomysł w zakresie zachęt dla inwestorów. Hasło „cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną” zostało w dużej mierze urzeczywistnione w 2018 r. kiedy to wszedł w życie nowy program wsparcia – tzw. „Polska Strefa Inwestycji” (PSI), który stanowi niejako rozszerzenie dotychczas działających SSE, a docelowo ma je zastąpić.

1315-1430 Współpraca biznesu i edukacji drogą do sukcesu

Podczas panelu spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: konieczność czy wybór – jak ważna w dzisiejszych czasach jest współpraca sfery biznesu i edukacji? Od czego zależy powodzenie tej współpracy? Czy dzięki niej szansę na rozwój i lepszą pracę są większe? Jakie można dzięki tej współpracy osiągać efekty? Co przed nami – jakie wyzwania stoją przed pracodawcami, strefami ekonomicznymi i samorządami w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy?

1445-1600 Budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości - Akcelerator biznesowy KSSENON

Wyzwaniem dla naszego regionu jest rozwój ekosystemu innowacji. Naszym zadaniem jest zasygnalizowanie istotnych do rozwiązania kwestii, obszarów problemowych, które dotyczą rozwoju w województwie śląskim instytucji otoczenia biznesu kreujących współpracę na rzecz podniesienia innowacyjności firm. Nowoczesna infrastruktura, transfer wiedzy, doradztwo, kadry dostosowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki czy to wystraczające czynniki sukcesu?

1445-1600 Budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych

Umiejętność budowania międzynarodowych relacji uznawana jest w biznesie za jedną z podstawowych kompetencji. Jest sztuką niełatwą nawet w ojczystym kraju, a tym bardziej w stosunkach z partnerami biznesowymi z różnych państw. Specjalne strefy ekonomiczne + izby gospodarcze + inwestorzy + banki. Czy to dobry przepis na przyciąganie BIZ i w efekcie na budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych?

1630-1830 KSSE Motorem automotive – współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive

(Sesja tematyczna skierowana do sektora automotive, wydarzenie towarzyszące – „ Coroczne Zgromadzenie Członków Klastra SA&AM”)

Branża motoryzacyjna, najważniejszy sektor przemysłowy śląska stoi przed wieloma wyzwaniami: ciągłe ograniczenia emisji środków transportu, nowe napędy nisko i zeroemisyjne,  IV rewolucja przemysłowa, brak surowców i problemy na rynku pracy.

Z przedstawicielami firm: Stellantis (OPEL Gliwice/FCA Tychy), Electromobility Poland, ZF, Nexteer, Marco, Aiut, eq system, oraz Instytutem Technik Innowacyjnych Bosmal i uczelnią AWSB, rozmawiać będziemy o roli i wadze współpracy w ramach Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w stawianiu czoła wyzwaniom branży:

 • Przygotowanie produkcji nowych modeli pojazdów na śląsku, budowa nowych łańcuchów dostaw i rola Klastra SA&AM w inicjowaniu współpracy z lokalnymi dostawcami ,
 • Rozwój produktu i wykorzystanie potencjału badawczego regionu,
 • Nowe kompetencje pod nowe projekty w branży motoryzacyjnej – rola współpracy z uczelniami i szkołami w ramach Klastra SA&AM,
 • Transformacja przemysłowa sektora – współpraca branży motoryzacyjnej z dostawcami nowych technologii Przemysłu 4.0 zrzeszonymi w Klastrze SA&AM.

1900-0000Gala jubileuszowa KSSE i towarzyszące wydarzenie kulturalne „KSSE – Mecenasem Kultury i Sztuki

 

Sala Konferencyjna 5

Saksońsko-Śląski warsztat simul+: „Regionalne łańcuchy wartości w dobie cyfryzacji”

 • Cyfryzacja: Software / Hardware / Connectivity / 5G & 6G

 • Smart Production

 • Smart Region / Smart City

1000-1010 Powitanie i otwarcie

1010-1020 Wstęp: Saksonia i Polska

Saksonia to niemiecki region sąsiadujący z Polską, do którego można bezpośrednio dojechać autostradą A4 w kilka godzin z Górnego Śląska. Firmy takie jak Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Daimler prosperują tutaj znakomicie, to tutaj powstaje globalne centrum kompetencji Vodafone w zakresie technologii 6G, i tutaj obok największego producenta mikrochipów Globalfoundries także BOSCH właśnie rozpoczął rewolucyjną seryjną produkcję mikrochipów do procesów cyfryzacji w Europie. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera tu także współpraca polsko-niemiecka.

1020-1100 Potencjał współpracy polsko-niemieckiej w obszarze rozwiązań Smart IoT i rozwoju oprogramowania

1100-1115 Skuteczne wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0: Od wymagań klienta przez „cyfrowego bliźniaka” do
prawdziwego przedmiotu

1135-1200 Saksonia i Śląsk: Inteligentne rozwiązania w motoryzacji

1200-1215 Sieci kampusowe 5G i inteligentne rozwiązania telekomunikacyjne

1215-1235 Smart Region: Rozwój atrakcyjnego regionu poprzez cyfryzację

1235-1300 Inteligentne wykorzystanie danych w sieci, podsumowanie warsztatu i wspólna perspektywa

1330-1600 Polsko-Niemiecka giełda kontaktów biznesowych i badawczych

Saksońsko-Śląskie indywidualne rozmowy kooperacyjne B2B i R2B (Research-to-Business) W tym bloku odbędą się rozmowy, na które można się wcześniej do 2.10.2021 zarejestrować tutaj. Pomiędzy rozmowami będą mieli Państwo okazję przekazać nam informacje oraz wskazówki do wsparcia dalszej współpracy polsko-niemieckiej i kontynuacji rozpoczętych rozmów i kontaktów

Sala Konferencyjna 6

1000-1130 Polski model gospodarki leśnej a Europejska Strategia Bioróżnorodności

W maju 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła komunikat o przyjęciu Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, której konsekwencją jest przedstawienie nowej strategii ochrony i odbudowy lasów w Unii Europejskiej pod nazwą Strategia leśna 2030. Podczas panelu prelegenci zaprezentują swoje stanowiska w stosunku do założeń Strategii. Przedstawią i omówią ewentualne konsekwencje wypełniania zobowiązań zawartych w jej zapisach. Jak Strategia wpłynie na gospodarkę leśną i czy okaże się skuteczna w ochronie ekosystemów leśnych oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu?

1145-1315 Regionalne Fundusze Rozwoju jako innowacja instytucjonalna w regionach

Jeszcze kilka lat temu w Polsce dyskutowano o powołaniu – na wzór rozwiązań niemiecki – regionalnych banków rozwoju. Dziś nikt już o tym nie mówi, ale już 13 województw powołało Regionalne Fundusze Rozwoju (RFR). Jest to jedna z najbardziej interesujących innowacji instytucjonalnych w ostatnich latach. Wyczerpywanie się bezzwrotnej pomocy z UE i rosnące dążenie do zastępowania jej kredytami powodują, że rośnie potrzeba akumulacji zasobów własnych w celu finansowania rozwoju gospodarczego województw. Akumulacja środków finansowych z przeznaczeniem na instrumenty zwrotne, którymi zarządzają samorządy województw poprzez RFR powoduje, że rośnie niezależność planowania i wdrażania regionalnej polityki rozwoju od zewnętrznych źródeł finansowania – w tym np. środków pochodzących z budżetu centralnego czy UE. Gromadzenie takich zasobów stanowi zabezpieczenie dla polskiej polityki rozwoju, w związku z wyczerpywaniem się bezzwrotnej pomocy finansowej. Wartość zgromadzonych środków finansowych przeznaczonych na oferowanie instrumentów zwrotnych w polskich regionach sięga obecnie około czterech miliardów złotych, ale w perspektywie 2027 może ona sięgnąć już około 20 mld zł. Aktualnie w Polsce funkcjonuje dwupoziomowy system instytucji finansowych wspierających rozwój regionalny, obecnych na poziomie krajowym i regionalnym. Instytucje te zarówno współpracują, jak i konkurują ze sobą. Na poziomie regionalnym ustawa wdrożeniowa oraz ustawa o samorządzie województwa dały możliwość tworzenia przez samorząd województwa RFR, powoływanych w celu realizacji zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Ponadto, fundusze zaczęły samoorganizować swoją działalność w formie wymiany doświadczeń za pośrednictwem samorządu gospodarczego w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

 • Jak finansować rozwój regionów, gdy zmienia się model finansowania polityki rozwoju UE?
 • Czy finansowanie zwrotne może zastąpić dotacje, a jeśli tak to gdzie?
 • Czy Regionalne Fundusze Rozwoju tworzą szansę dla zwiększenia efektywności finansowania rozwoju? Jeśli tak, to jak ją wykorzystać?
 • Skąd pozyskiwać środki na rozwój RFR?
 • Jakie są modele organizacyjno-funkcjonalne RFR działających w regionach?
 • Jakie wyzwania stoją przed regionami, które nie stworzyły Regionalnego Funduszu Rozwoju?
 • Jaką rolę powinny pełnić Regionalne Fundusze Rozwoju w przyszłości?

1330-1500 Przyszłość konfliktów międzypaństwowych - rola obywatela

Obecnie sytuacja bezpieczeństwa w naszej części Europy wskazuje, że istotnym zagrożeniem będzie rosnąca rola konfliktów asymetrycznych i destabilizacyjnych, które mogą pośrednio wpływać na sytuacje gospodarczą zagrożonego regionu.

Głównym sposobem przeciwdziałania wspomnianym zagrożeniom powinien stać się system powszechnej obrony państwa. Kamieniami węgielnymi pod taki system są: świadomi swoich obowiązków obywatele, dostęp do broni palnej, popularyzacja sportu strzeleckiego. System powszechnej obrony nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, nadal musi postępować modernizacja i zwiększanie stanu liczebnego Sił Zbrojnych, ale może i powinien zapewnić szybki zysk dla Państwa w postaci działania odstraszającego. Obowiązkiem Państwa jest wykorzystanie dostępnych zasobów obywatelskich (myśliwi, strzelcy sportowi) celem poprawy bezpieczeństwa Państwa. W trakcie panelu poruszymy także wpływ rozwoju strzelectwa na poprawę przedsiębiorczości i bezpieczeństwa Państwa.

Sala
konferencyjna 7

1000-1130 Okrągły stół dotyczący rozwoju branży software house'ów w województwie śląskim

 • Niedobór programistów i współpraca biznesu z administracją w tym zakresie
 • Zachęty podatkowe dla sektora IT
 • Konkurencyjność polskiej branży na arenie globalnej

1145-1315 Wyzwania i możliwości śląskiego ekosystemu startupowego - 6 filarów niezbędnych do budowanie skutecznej komunikacji

1330-1500 Twój sukces w Internecie z wykorzystaniem skutecznych narzędzi marketingu internetowego

Podczas panelu prelegenci zaprezentują możliwości rozwoju biznesu w oparciu o skuteczne narzędzia marketingu internetowego w przedsiębiorstwie:

Najbardziej aktualne trendy w digital marketingu, do których każda firma powinna dopasować swoje strategie promocji i komunikacji.

Omówienie możliwości wdrożenia gotowych rozwiązań w Twojej firmie lub organizacji w zakresie rozwiązań dla e-biznesu.

Inspiracja dla Ciebie czyli ciekawe przykłady konkretnych wdrożeń i historie sukcesów.

Prezentacja rekomendacji do wdrożenia na 2022 w Twojej firmie aby wyprzedzić konkurencje w sieci w walce o coraz bardziej wymagającego Klienta.

1515-1745 PLUG AND PLAY Konkurs startupowy InSilesia Investment ŚFR – Finał

Dzień III

Przestrzeń konferencyjna na stadionie

1000-1130 Inwestycje budowlane: regulacyjne wyzwania przyszłości

 • Tendencje rynkowe wyprzedające regulacje prawne.
 • Cyfryzacja prawa budowlanego. Pierwsze wnioski po reformie.
 • Rola administracji publicznej w procesie inwestycyjnym.
 • Efektywne prawo: perspektywa dewelopera, projektanta, urzędnika i prawnika.

1145-1315 Czy omnichannel to przyszłość handlu?

 • Omnichannel jako wielokanałowe podejście do sprzedaży, polegające na łączeniu sprzedaży online i offline.
 • Jego geneza, istota oraz zastosowanie w dobie pandemii oraz postępującego rozwoju technologicznego.
 • Bariery i wyzwania jego adaptacji w celu odniesienia sukcesu sprzedażowego nie tylko na rynkach europejskich, lecz także na wielokrotnie większych rynkach azjatyckich.
 • Główne narzędzia i strategie, które umożliwiają holistyczne podejście do rozwoju marki i jej znaczenia w danym sektorze rynkowym.

1330-1500 Medycyna w dobie COVID

Nowe centrum konferencyjne sala nr 1

1000-1130 Globalne wyzwania w transporcie drogowym

1145-1315 Promocja Polski – co nas wyróżnia?

Kwestia promocji Polski to temat wciąż aktualny. Polski eksport dynamicznie się rozwija niestety cierpi na strukturalny problem nisko marżowości. Jednym ze sposobów na jej zwiększenie jest zaawansowanie technologiczne oraz posiadanie własnej sieci dystrybucji i rozpoznawalność własnej marki. Marka to marża. W dyskusji zastanowimy się jak nieustannie wzmacniać markę Polski jako kraju i budować rozpoznawalność marek polskich firm. Wątek podnoszony od lat niemniej nadal bardzo aktualny. Być może nie są potrzebne wielkie strategie tylko mozolna praca nad budową siły polskich przedsiębiorstw.

1330-1500 Przyszłość rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych

Rynek pracy jest niezwykle podatny na wszelkie zmiany, co sprawia, że podlega ciągłej obserwacji i analizie. Obecnie ciężar dyskusji w jego kontekście skupia się na dwóch obszarach: społecznym – związanym z wchodzeniem na rynek pracy nowych pokoleń cechujących się innymi motywatorami i stosunkiem do pracy, oraz zmniejszaniem się zasobów związanych z sytuacją demograficzną i starzeniem się społeczeństwa, technologicznym – związanym z automatyzacją, wypieraniem pracowników przez maszyny oraz szerszym kontekstem tego zjawiska jak oddzielenie pracy od położenia geograficznego, specjalizacja pracowników czy lifelong learning. Dyskusja będzie mieć na celu analizę wybranych globalnych kierunków ewolucji rynku pracy oraz ich wpływu na sam rynek i podaży miejsc pracy w naszym kraju.

Nowe centrum konferencyjne sala nr 2

Konferencja: Europejski transport kolejowy 2050

1000-1040 Mowa inauguracyjna

1100-1300 Odbudowa polskiego rynku kolejowego po kryzysie COVID-19. Współpraca międzysektorowa, wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania i główne priorytety na lata 2022-2027

1330-1430 Transport kolejowy jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 2050. Dywersyfikacja źródeł energii i zapewnienie bardziej wydajnej mobilności kolei szansą dla środowiska oraz sektora energetycznego

1500-1630 Jak technologia napędza przyszłość kolei? Innowacje, które mogą ukształtować przyszłość podróży kolejowych

Nowe centrum konferencyjne sala nr 3

1200-1330 Turystyka w dobie postcovid – #StayHomeToday to #TravelTomorrow

Turystyka to jedna z branż, razem z gastronomią, które najbardziej ucierpiały w okresie pandemii. W czasie panelu będziemy chcieli jednak zastanowić się czy i jakie pozytywne zmiany, okresowe lub trwałe, zaszły ostatnio w tej branży. Prelegenci odpowiedzą na pytania, jaki jest obraz polskiej turystyki po ponad roku zmagań z pandemią, jak zmienił się obraz polskiego rynku hotelarskiego/rynku biur podróży/atrakcji turystycznych/rynku imprez turystycznych, w tym turystyki biznesowej.

Czy da się zaobserwować jakieś nowe trendy, w zachowaniach gości/turystów, czy jakieś z nich są dominujące, czy jakieś z nich zostaną na stałe. Jak rysuje się przyszłość tej branży i czy powstaną dzięki temu nowe produkty/usługi lub zostaną one jakoś zmodyfikowane?
Zdecydowanie będziemy chcieli pokazać jakieś pozytywne wnioski jakie branża wyciągnęła z ostatniego okresu.

1400-1530 Energetyka wiatrowa szansą dla rozwoju Polskiej gospodarki - Nowe Centrum Konferencyjne

W ramach panelu zostaną omówione szanse jakie energetyka wiatrowa daje polskim firmom na rozwój. Pokazane zostaną łańcuchy dostaw i możliwości wpisania się w niego Polskich firm. Dodatkowo przedstawiony zostanie koncept budowy Centrum Szkoleniowego na Śląsku na potrzeby przekwalifikowania pracowników dla energetyki Odnawialnej.

Nowe Centrum Konferencyjne sala nr 4

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego. Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwoju regionu

900-950 Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii

Konsekwencje dla polskich firm lotniczych i ich udziału w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.

Minęły już niemal dwa lata od rozpoczęcia pandemii COVID19. Lotnictwo jest jednym z sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych stratami wywołanymi przez ograniczenia w komunikacji. Jak wielkie są straty branży? Jak bardzo zmniejszyły się przewozy pasażerskie w stosunku do roku 2019? Jak bardzo sytuacja jest różna z punktu widzenia PPL (największego operatora lotnisk w Polsce), Lotniska Katowice (największego regionalnego) i Lotniska Kaniów – lotniska skoncentrowanego na general aviation? Na te pytania postarają się odpowiedzieć nasi paneliści podczas rozmowy. Dodatkowo poruszona zostanie tematyka nowego funkcjonowania korporacji, przy ograniczonej możliwości podróżowania spowodowanego pandemią Covid 19. Występujący zaprezentują nam również jakie według nich są szanse i kierunki rozwoju branży lotniczej po pandemii.

1000-1055 Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.

System zarządzania ruchem dronów. Regulacje krajowe i europejskie. Projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

1110-1200 Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie.

Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich.

1220-1400 Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym).

1440-1525 Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym

Począwszy od roku 2012 kiedy to Polska stała się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) znaczenie sektora kosmicznego w polskiej gospodarce stale wzrasta. Projekty realizowane w międzysektorowych konsorcjach przemysłowych polskich podmiotów umożliwiają nie tylko nawiązanie długoterminowych biznesowych relacji, ale przede wszystkim wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i know-how do aplikacji szeroko rozumianego sektora aerospace.

Panel tematyczny „Współpraca międzysektorowa w zakresie zastosowania innowacyjnych materiałów kompozytowych w przemyśle lotniczym i kosmicznym” poświęcony jest w szczególności zastosowaniu innowacyjnych materiałów kompozytowych w przemyśle kosmicznym i lotniczym.

1530-1615 Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej

Współpraca europejskich klastrów lotniczych i dronowych (EACP, EDC).

1615-1630 Zakończenie konferencji

Płyta boiska

1055-1110 Pokaz dronów część 1

1200-1220 Pokaz dronów część 2

1400-1440 Pokaz dronów wraz z wyścigami dronów

Sala konferencyjna 5

1445-1615 Przyszłość śląskiej gospodarki odpadami a Europejski Zielony Ład i neutralność klimatyczna

W ramach panelu zostaną poruszone kwestie związane z:

 • kształtem i kondycją śląskiej gospodarki odpadami
 • problemami Śląska w zakresie zagospodarowania odpadów po decyzji o braku możliwości budowy ITPO przez metropolie itp.
 • domknięciem systemu gospodarowania odpadami na śląsku bez instalacji spalarniowej
 • uzyskaniem konsensusu politycznego i społecznego dla trudnych środowiskowo realizacji
 • koncepcją zagospodarowania odpadów w Polsce i jej dostosowaniu do współczesnych standardów w zakresie gospodarki odpadami
 • Europejskim Zielonym Ładem i jego wpływem na gospodarkę odpadami
 • taksonomią klimatyczną UE a gospodarką odpadami

Sala konferencyjna 7

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Turniej e-sportowy o Puchar Zdobywców Pucharów

900-1600 Polski Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Świata IESF
w Izraelu. W turnieju wezmą udział najlepsze polskie zespoły z
najmocniejszych krajowych lig gier: CS, GO, Tekken, PES.
Partner wydarzenia: ESA E-sport Association

Sale VIP

 DEBATY OKSFORDZKIE

1000-1400 Finał Debat OKSfordzkich

Tezy finałowe

 • Ruchy klimatyczne powinny priorytetyzować pozytywny przekaz nad negatywny przekaz.
 • Wzrastająca popularność Nihilizmu w kulturze popularnej, ma negatywny wpływ na społeczeństwo.
 • Jak najszybsze wygaszanie kopalń węgla kamiennego w województwie Śląskim, przyniesie więcej szkód niż pożytku.

* Powyższy program jest aktualny na dzień 7 października 2021 roku

Prelegenci

EFP TV

Komitet honorowy

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Mateusz
Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Jakub
Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego
Wojciech
Kałuża
Wicemarszałek
Województwa Śląskiego
Jarosław
Wieczorek
Wojewoda Śląski
Jadwiga
Wiśniewska
Poseł do
Parlamentu Europejskiego

Rada EFP

Współpraca medialna

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info